.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η δασοκομία και η γεωργία ως νέα βάση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στις 22 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός εναρμονισμένου πλαισίου λογιστικής απεικόνισης των περιβαλλοντικών συνεπειών της δασοκομίας και της γεωργίας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η Ε.Ε. επιδιώκει να καταστήσει πιο ευδιάκριτα τα μέτρα που λαμβάνουν οι γεωργοί, οι δασοκαλλιεργητές και οι βιομηχανίες δασικών προϊόντων, ώστε να δοθούν κίνητρα προκειμένου να υποστηριχθούν οι κατάλληλες χρήσεις γης και να αναπτυχθούν οι διαχειριστικές πρακτικές στη δασοκομία και στη γεωργία, που περιορίζουν τις ανθρακούχες εκπομπές και αυξάνουν τις απορροφήσεις από την ατμόσφαιρα. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να  καταρτίζουν τα Σχέδια Δράσης τους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, συνυπολογίζοντας τις δασικές και γεωργικές δραστηριότητες.
κλικ για πλήρη ανάγνωση...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου