.

Δεύτερη Πρόσκληση για το Χρηματοδοτ​ικό Πρόγραμμα "NER-300"


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος NER-300 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. ανακοινώνει την έναρξη της 2ης Πρόσκλησης.
Το πρόγραμμα NER-300 αφορά στην εμπορική επίδειξη τεχνολογιών δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2, καθώς και καινοτόμων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).

Τα έργα χρηματοδοτούνται από έσοδα που θα αποκτηθούν από την πώληση των υπολειπόμενων 100 εκατ. δικαιωμάτων εκπομπών, από τα 300 εκατ. του προγράμματος.
Με την 1η Πρόσκληση και μετά από αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση δύο έργα καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ, που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων από τα Κράτη-Μέλη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι η 3η Ιουλίου 2013. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (ΥΑΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, ολοκληρώνεται την Δευτέρα 13 Μαΐου 2013.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=613&language=el-GR .

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου