.

Θέσεις συνεργατών στο Γραφείο του Υφυπουργού και Γενικού Γραμματέας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Μανιάτης και ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης προτίθενται να καλύψουν θέσεις μετακλητών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποσπασμένων υπαλλήλων στον Τομέα Ενέργειας του Υπουργείου, με ανοικτές διαδικασίες. Αιτήσεις στο open.gov.gr έως 15 Φεβρουαρίου.
Τα αντικείμενα που ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν :
o την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας
o τα πετρελαιοειδή
o το φυσικό αέριο
Επιπλέον ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων με νομικές ή οικονομικές σπουδές και εξειδίκευση ή πείρα στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, στις διοικητικές διαδικασίες και στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και σε θέματα δικαίου και διαχείρισης Ενέργειας
Απαραίτητα προσόντα για την επιλογή συνεργατών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου είναι :

o Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, σε συναφές αντικείμενο.
o Η κατοχή διδακτορικού τίτλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής σε συναφές αντικείμενο ή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους με αντίστοιχη εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
o Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών, ιδιαίτερα των ευρέως χρησιμοποιούμενων, θα συνεκτιμηθεί.
o Η άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ, εργαλείων πληροφορικής και του διαδικτύου.

Για τις θέσεις των αποσπασμένων δεν απαιτούνται τα ως άνω αυξημένα προσόντα αλλά θα συνεκτιμηθεί το σύνολο των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, εμπειρίας και δράσης τους και η δυνατότητα τους να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των υπό κάλυψη θέσεων.
Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι :

o Ποιότητα και επίπεδο σπουδών.
o Η πολύ καλή επιτυχία ή επίδοση στην επαγγελματική δραστηριότητα.
o Η αποδεδειγμένη ικανότητα εύρεσης και υλοποίησης λύσεων.
o Αριστεία στην επαγγελματική δραστηριότητα / Κοινωνική καταξίωση.
o Ιστορικό δημόσιας και κοινωνικής προσφοράς.
o Διεθνής εμπειρία.
Για να μην αποκλείει η διαδικασία νέους υποψήφιους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν εκτενές ιστορικό προσφοράς, η διαδικασία θα συνυπολογίσει την ηλικία σε σχέση με τα επιτεύγματα των υποψηφίων, και την προοπτική τους, υπό την αυτονόητη κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων και προσόντων που θέτει ο νόμος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το πλαίσιο αρχών (ανηρτημένο στην ιστοσελίδα) και την κείμενη νομοθεσία που διέπει όσους καταλαμβάνουν θέση στον δημόσιο τομέα (κωλύματα και ασυμβίβαστα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις κ.α).
Οι προσλαμβανόμενοι αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του υπουργού που τους προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης. Ο χρόνος διάρκειας της αποσπάσεως λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία τους από όπου προέρχονται, η οποία θα συνεχίσει να βαρύνεται με τη μισθοδοσία τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.
Δεν θα εξετασθούν αιτήσεις στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος :
α) δε διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο.
β) Είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές διαμάχες ή συνδέεται με ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς ή πρόσωπα κατά οιονδήποτε τρόπο που είναι ασυμβίβαστος ή προκαλεί αμφιβολία για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του.
Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.
Η προκήρυξη αυτή είναι ανοικτή. Οι αιτήσεις όμως που θα υποβληθούν μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2010, θα αξιολογηθούν άμεσα.
Πηγή:www.zhteitai.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου