.

Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IVC

Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο να προωθήσει τη διαπεριφερειακή συνεργασία προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότερες οι χρηματοδοτήσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων σε τομείς όπως η καινοτομία, η οικονομία της γνώσης και η προστασία του περιβάλλοντος. Επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση είναι οι φορείς δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις τους. Με την πρόσκληση αυτή προβλέπεται να διατεθούν 15 εκατ. ευρώ σε έργα κεφαλαιοποίησης. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 5η Μαρτίου.

κλικ για περισσότερες πληροφορίες...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου