.

Η ΔΕΗ απαντά για τις παραβάσεις των ορίων των ρύπων στο ΛΚΔΜ

Δελτίο Τύπου ΔΕΗ: Tα μέτρα που παίρνει η ΔΕΗ για τη βελτίωση της ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος στη Δυτική Μακεδονία

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα Τύπου για υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις εδάφους των αιωρουμένων σωματιδίων στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας του Ενεργειακού Κέντρου Πτολεμαΐδας, από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνονται τα εξής:

1. Η συνεχής βελτίωση των μέτρων προστασίας του Περιβάλλοντος αποτελεί κύριο στόχο της Στρατηγικής της ΔΕΗ και, για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Επιχείρηση δεν φείδεται οικονομικών πόρων και προσπαθειών για την εφαρμογή των πιο προηγμένων περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

2. Η ΔΕΗ παρακολουθεί συστηματικά, με πυκνό, πρόσφατα αναβαθμισμένο, δίκτυο σταθμών μέτρησης, την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας των Ορυχείων και των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής (ΑΗΣ) στους Νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.

Από τις μετρήσεις αυτές προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων ποιότητας της ατμόσφαιρας για τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου.
Ως προς τις συγκεντρώσεις εδάφους των αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνης), η κατάσταση έχει ως εξής:

o Καμία υπέρβαση δεν σημειώθηκε στον ετήσιο αριθμητικό μέσο όρο των τιμών των αιωρουμένων σωματιδίων του προηγουμένου έτους .

o Κατά το τρέχον έτος παρουσιάζονται υπερβάσεις (τιμές >50μg/Nm3) στο πλήθος των 24ωρων μέσων συγκεντρώσεων, πέραν των 35 επιτρεπομένων κατ΄ έτος, σε τρεις από τους εννέα εγκεκριμένους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ σταθμούς του δικτύου μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας της ευρύτερης περιοχής των ΑΗΣ και των Ορυχείων.
3. Ως προς το θέμα αυτό επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης υφίστανται σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, αλλά και σε άλλες χώρες, κυρίως μεσογειακές, καθώς η συγκέντρωση αιωρουμένων σωματιδίων αυξάνεται και εξαιτίας φυσικών παραγόντων (ξηρό κλίμα, φαινόμενο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, σκόνη από την επιφάνεια του εδάφους μεταφερόμενη σε μεγάλες αποστάσεις μέσω του ανέμου).

- Τα επίπεδα αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτολεμαΐδας - Φλώρινας είναι μέσα στο εύρος των τιμών, που απαντώνται και σε άλλες κατοικημένες περιοχές της Ελλάδας, όπου δεν υφίσταται δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

- Σημαντικές πρόσφατες παρεμβάσεις της ΔΕΗ στον αντιρρυπαντικό εξοπλισμό των Λιγνιτικών Σταθμών, όπως:

η αλλαγή των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων (Η/Φ) του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου,
η βελτίωση λειτουργίας των Η/Φ του ΑΗΣ Καρδιάς, λόγω βελτίωσης του μίγματος λιγνίτη και
οι επιτυχημένες επεμβάσεις συντήρησης του εξοπλισμού του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μείωσαν δραστικά τις εκπομπές αιωρουμένων σωματιδίων των ΑΗΣ, χωρίς ωστόσο - λόγω ακριβώς της μικρής συμμετοχής τους - αντίστοιχη βελτίωση των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα της περιοχής, που οφείλονται κυρίως σε άλλες αιτίες, πέραν των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
- Σε όλα τα Ορυχεία, και σε αρκετές θέσεις σύνδεσης ταινιοδρόμων (μεταφόρτωσης τέφρας από ταινιόδρομο σε ταινιόδρομο) έχουν τοποθετηθεί αυτόματα συστήματα καταστολής της σκόνης, τα οποία επιτυγχάνουν καταστολή αυτής σε ποσοστό >90%.

- Ειδικά στο Ορυχείο Αμυνταίου το παραπάνω σύστημα ενισχύθηκε και με εγκατάσταση εξοπλισμού πλύσης των ταινιοδρόμων, με άριστα αποτελέσματα.

- Σε τμήμα του ταινιόδρομου μεταφοράς τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου εφαρμόσθηκε με μεγάλη επιτυχία σύστημα συνεχούς διαβροχής εκατέρωθεν του ταινιόδρομου. Σημειώνεται ότι η αποτελεσματικότητα του ως άνω συστήματος διαβροχής έχει διαπιστωθεί και από το ΚΕΠΠΕ της Ν.Α. Κοζάνης σε αυτοψία του στις 16.07.09.

- Η κατασκευή διασυνδετηρίου ταινιοδρόμου για τη διασύνδεση των Ορυχείων Νοτίου Πεδίου και Καρδιάς επέφερε σημαντική μείωση στην κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς λιγνίτη.

- H συστηματική διαβροχή και ασφαλτόστρωση του εσωτερικού οδικού δικτύου των Ορυχείων συμβάλλει, επίσης, στην καταστολή της σκόνης που παρατηρείται από την κίνηση των οχημάτων.

Τα παραπάνω συνάδουν με τα αποτελέσματα έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης, με τίτλο "Μελέτη χημικής σύστασης αιωρουμένων σωματιδίων για τον προσδιορισμό του ποσοστού συμμετοχής των πηγών εκπομπής τους στην ατμόσφαιρα του Λεκανοπεδίου Εορδαίας", σύμφωνα με την οποία:

Κυριότερη πηγή εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων είναι η καύση πετρελαίου κίνησης (φορτηγά, λεωφορεία, ταξί, αγροτικά οχήματα κ.α.) που κυμαίνεται κατά την ψυχρή περίοδο από 30% έως 51% και κατά τη θερμή περίοδο από 22% έως 62%.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της τέφρας, αυτή κυμαίνεται κατά την ψυχρή περίοδο από 2% έως 18% και κατά τη θερμή περίοδο από 2% έως 22%.
4. Η ΔΕΗ, στην προσπάθειά της για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιεί σειρά μέτρων και δράσεων. Συγκεκριμένα, το Στρατηγικό Σχέδιο της Επιχείρησης, για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, προβλέπει:

- Τη διακοπή της λειτουργίας των παλαιών Μονάδων (ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και Πτολεμαΐδας), σταδιακά από το έτος 2011.

- Την κατασκευή και θέση σε λειτουργία δύο νέων, σύγχρονων και υψηλού βαθμού απόδοσης λιγνιτικών Μονάδων - στον ΑΗΣ Μελίτης και στην περιοχή της Πτολεμαΐδας - με τον πλέον σύγχρονο αντιρρυπαντικό εξοπλισμό.

- Την περαιτέρω βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των υφισταμένων Μονάδων παραγωγής.

- Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με ειδικά προγράμματα αποκατάστασης εδαφών και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Την επέκταση του μόνιμου συστήματος διαβροχής, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχή αποτελέσματα στους ταινιόδρομους μεταφοράς τέφρας του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου σε όλους τους αντίστοιχους ανοικτούς ταινιοδρόμους

- Τη βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των Ορυχείων με εντατικά προγράμματα δενδροφύτευσεων στα εδάφη που αποκαθίστανται.

Με την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιχείρησης - που θα είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στην ιστορία της χώρας - εκτιμάται ότι:
Μεταξύ των ετών 2006 και 2015 θα επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις στις ειδικές εκπομπές ανά παραγόμενη kWh, όλων των συμβατικών ρύπων και του διοξειδίου του άνθρακα από τους θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος της τάξης του:

91% για το διοξείδιο του θείου (SO2),
39% για τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx),
56% για τα αιωρούμενα σωματίδια και
25% για το διοξείδιο του άνθρακα.
Τέλος, από την Επιχείρηση υπογραμμίζεται ότι:
Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων Πτολεμαΐδας - η οποία έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ για την ανάπτυξη των ορυχείων - περιγράφονται αναλυτικά ο μελλοντικός σχεδιασμός και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η ΔΕΗ ΑΕ για τη περιβαλλοντικά ασφαλέστερη μεταφορά του λιγνίτη και της τέφρας.

Αθήνα, 3.11.2009

Πηγή: http://www.kozan.gr/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου