.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σύστημα για την πιστοποίηση αειφόρων βιοκαυσίμων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να ενθαρρύνει τη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και τις ΜΚΟ στη συγκρότηση μηχανισμών πιστοποίησης για τα παντός τύπου βιοκαύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων στην ΕΕ. Διατύπωσε τις προδιαγραφές των μηχανισμών ώστε να αναγνωριστούν από την Επιτροπή. Αυτό θα βοηθήσει στην υλοποίηση των ενωσιακών απαιτήσεων ότι τα βιοκαύσιμα οφείλουν να αποφέρουν ουσιώδεις μειώσεις στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και δεν θα πρέπει να προέρχονται από δάση, υγρότοπους και ζώνες προστασίας της φύσης. Οι κανόνες για τους μηχανισμούς πιστοποίησης εντάσσονται σε σειρά κατευθυντήριων γραμμών στις οποίες εξηγείται ο τρόπος κατά τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία ενεργοποιείται τον Δεκέμβριο 2010.

Ο αρμόδιος για την ενέργεια επίτροπος κ. Günther Oettinger, δήλωσε τα εξής: «Κατά τα επόμενα έτη, τα βιοκαύσιμα αποτελούν την κυριότερη εναλλακτική λύση έναντι της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές, τομέα ο οποίος παράγει ποσοστό πάνω από το 20% των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούμενα βιοκαύσιμα είναι επίσης αειφόρα. Ο μηχανισμός μας πιστοποίησης είναι ο αυστηρότερος στον κόσμο και με αυτόν θα υπάρξει βεβαιότητα ότι τα βιοκαύσιμά μας ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο μηχανισμός θα επηρεάσει επίσης θετικά και άλλες γεωγραφικές περιοχές, επειδή καλύπτει και τα εισαγόμενα βιοκαύσιμα.»

Η δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε σήμερα συνίσταται σε δύο ανακοινώσεις και μια απόφαση, με τις οποίες αναμένεται να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι πράξεις εστιάζονται ειδικώς στα κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν ώστε να υπάρξει έλεγχος ότι χρησιμοποιούνται μόνο αειφόρα βιοκαύσιμα.

- Πιστοποιητικά αειφόρων βιοκαυσίμων: Η Επιτροπή ενθαρρύνει τη βιομηχανία, τις κυβερνήσεις και ΜΚΟ να συγκροτήσουν «εκούσιους μηχανισμούς» για να πιστοποιούν την αειφορία βιοκαυσίμων – και εξηγεί τα πρότυπα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται οι μηχανισμοί αυτοί ώστε να τύχουν αναγνώρισης από την ΕΕ. Ένα από τα κυριότερα κριτήρια είναι ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι ελεγκτές που ελέγχουν όλη την παραγωγική αλυσίδα, από τον αγρότη και τη μονάδα μεταποίησης, μέσω του εμπόρου, έως τον προμηθευτή καυσίμων ο οποίος παραδίδει βενζίνη ή πετρέλαιο ντίζελστο πρατήριο. Η Επιτροπή καθορίζει πρότυπα με τα οποία επιβάλλεται ο λογιστικός αυτός έλεγχος να είναι αξιόπιστος και μη επιδεχόμενος απάτης.


- Προστασία της παρθένας φύσης: Στην ανακοίνωση εξηγείται ότι τα βιοκαύσιμα δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από τροπικά δάση ή πρόσφατα αποψιλωθείσες περιοχές, αποστραγγισμένους τυρφώνες, υγρότοπους ή περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας – και ο τρόπος κατά τον οποίο θα πρέπει να εκτιμάται αυτό. Δηλώνεται ρητά ότι δεν θα υπάρξει εκπλήρωση των απαιτήσεων αειφορίας όταν ένα δάσος μετατρέπεται σε φυτεία ελαιοφοινίκων.

- Προώθηση μόνο βιοκαυσίμων που αποφέρουν υψηλή εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου: Στην ανακοίνωση επαναδιατυπώνεται ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να πληρούν δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ότι μόνο όσα βιοκαύσιμα αποφέρουν υψηλή εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου λαμβάνονται υπόψη για τους εθνικούς στόχους, εξηγείται δε επίσης ο τρόπος υπολογισμού. Τα βιοκαύσιμα οφείλουν να αποφέρουν εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον σε ποσοστό 35% συγκριτικά με τα ορυκτά καύσιμα, ποσοστό που ανεβαίνει στο 50% το 2017 και στο 60%, για τα βιοκαύσιμα από νέα φυτά, το 2018.

Ιστορικό:

Η οδηγία του 2009 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθορίζει συνολικό ευρωενωσιακό στόχο 20% ως ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση το 2020, το οποίο μεταφράζεται σε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για τα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να επιτύχει επιμέρους εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, στον τομέα των μεταφορών, όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν τον ίδιο στόχο του 10% ως μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές περιλαμβάνουν τη στερεά βιομάζα, την αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς και τα βιοκαύσιμα. Μόνο τα βιοκαύσιμα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αειφορίας της ΕΕ μπορούν να συνυπολογιστούν στους στόχους προς επίτευξη σύμφωνα με την οδηγία.

Στο διαδίκτυο διατίθενται τα εξής τρία έγγραφα

- η ανακοίνωση σχετικά με εκούσιους μηχανισμούς και προεπιλεγμένες τιμές στον ευρωενωσιακό μηχανισμό βιοκαυσίμων και αειφορίας βιοϋγρών

- η ανακοίνωση σχετικά με την πρακτική υλοποίηση του ευρωενωσιακού μηχανισμού βιοκαυσίμων και αειφορίας βιοϋγρών και τους κανόνες υπολογισμού για τα βιοκαύσιμα, και

- η απόφαση σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους

βλέπε ισότοπο(στα αγγλικά):
http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm
Οδηγία 2009/28 της 23 Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EL:NOT
Μεμονωμένοι εθνικοί στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: παράρτημα Ι, οδηγία 2009/28 για τις ανανεώσιμες πηγές
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EL:NOT

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου