.

Συμμετοχή ΥΠΕΚΑ στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της ΕΕ στο Λουξεμβούργο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα, 11 Ιουνίου, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν και το τελευταίο επί Ισπανικής Προεδρίας. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη. Τα κυριότερα θέματα, που συζητήθηκαν ήταν:

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Κλιματική Αλλαγή
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος υιοθέτησαν συμπεράσματα Συμβουλίου για την κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα για τις εναλλακτικές που υπάρχουν σε ενδεχόμενη ευρωπαϊκή πορεία μειώσεων εκπομπών πέραν του ήδη δεσμευτικού στόχου του 20%. Στα σύντομα συμπεράσματά τους, οι Υπουργοί ζήτησαν την περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων που θα επιφέρει τυχόν αύξηση του στόχου μείωσης σε επίπεδο κρατών-μελών.

Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν ότι οι εν εξελίξει διεθνείς διαπραγματεύσεις για την προστασία του κλίματος και η αδυναμία οριστικής εκτίμησης του κινδύνου «διαρροής άνθρακα» (carbon leakage) παραμένουν παράγοντες που καθιστούν δύσκολες τις διαδικασίες λήψης καθοριστικών αποφάσεων και δήλωσαν ότι θα επανέλθουν στο ζήτημα αυτό κατά την σύνοδο του Οκτωβρίου. Επίσης, έγινε αναφορά προόδου εργασιών σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Κατά την διάρκεια του γεύματος εργασίας, οι Υπουργοί συζήτησαν για την πρόοδο στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και αντάλλαξαν απόψεις για τον πλέον πρόσφορο τρόπο προσέγγισης για την συνέχεια, ώστε να προωθηθεί μια επιτυχής
διαδικασία κατά την επικείμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Μεξικό τον Δεκέμβριο 2010.

Η Υπουργός ΠΕΚΑ, μετά από μια σύντομη ανάλυση των όσων συνέβησαν κατά την διάρκεια της τελευταίας φάσης των προπαρασκευαστικών συναντήσεων ενόψει Μεξικού (Βόννη, 7-11 Ιουνίου 2010) έθεσε, μεταξύ άλλων, τις εξής βασικές ανάγκες :
πιθανής επιμήκυνσης του χρονικού πλαισίου αναμονής για επίτευξη ουσιαστικής διεθνούς συμφωνίας σε βάθος 2-3 ετών,
εξασφάλιση εφαρμογής διαδικασιών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης (MRV) από όλα τα κράτη ανεξαιρέτως για λόγους ισονομίας, αξιοπιστίας και διαφάνειας,
πίεσης προς τρίτες χώρες για ανάληψη ευθυνών και δράσεων, και
αποκατάστασης του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης για την σημασία της κλιματικής αλλαγής, που επλήγη από την αποτυχία της διάσκεψης της Κοπεγχάγης.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20)
Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος υιοθέτησαν συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2012 (Ρίο+20), που έρχεται είκοσι χρόνια μετά τη σύνοδο κορυφής του Ρίο το 1992 και η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη που θα επικεντρωθεί σε δύο θέματα: α) στην πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και εκρίζωση της φτώχειας, και β) το θεσμικό πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη.

Η Ελληνίδα Υπουργός επεσήμανε ότι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου ανάπτυξης και η έμφαση στην «πράσινη οικονομία» είναι βασική πολιτική για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και προαπαιτούμενο ώστε να τεθούν οι βάσεις μιας ανταγωνιστικής και οικολογικά αποτελεσματικής οικονομίας, με υψηλή απασχόληση, βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και προάσπιση της βιοποικιλότητας.

Επιπλέον, η Προεδρία ενημέρωσε τις αντιπροσωπείες σχετικά με την πρώτη προπαρασκευαστική διάσκεψη για τη συνάντηση του Ρίο+20, που πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Μαΐου στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία συμφωνήθηκε ένας οδικός χάρτης για την διαδικασία μέχρι το 2012.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για ξηρασία και λειψυδρία
Οι Υπουργοί συμφώνησαν και υιοθέτησαν συμπεράσματα Συμβουλίου για την ξηρασία και λειψυδρία. Μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί υποστήριξαν την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την πρόβλεψη και παρακολούθηση, καθώς και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχετικών φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών. Παράλληλα, ενθάρρυναν τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης για λειψυδρία και ξηρασία με την προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού στη γεωργία.

Η Υπουργός κ. Μπιρμπίλη υποστήριξε την υιοθέτηση των συμπερασμάτων, ενώ παράλληλα ενημέρωσε το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τα σχετικά μέτρα που προγραμματίζονται στη χώρα μας, αναφέροντας συγκεκριμένα :
την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού μέσω αποτελεσματικού ελέγχου των διαρροών στα συστήματα διανομής, τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου και την προώθηση έργων επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, την προώθηση νομοθετικού πλαισίου για την κατ οίκον εξοικονόμηση νερού, και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία της αφαλάτωσης, κατά προτίμηση σε συνδυασμό με ήπιες μορφές ενέργειας, για την υδροδότηση άνυδρων περιοχών και ιδίως των νησιών.

Τέλος η κ. Μπιρμπίλη ζήτησε τον συντονισμό των διεργασιών εντός του Συμβουλίου ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ Συμβουλίων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης δεδομένου ότι ειδικά στις μεσογειακές χώρες, οι ανάγκες νερού για την γεωργία είναι εξαιρετικά σημαντικές.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη προστασία των δασών
Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την προετοιμασία των δασών για την κλιματική αλλαγή που αποτελούσε προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Οι Υπουργοί, στα συμπεράσματα αυτά, απευθύνουν έκκληση για ενίσχυση της συνεργασίας για την αειφόρο διαχείριση των δασών τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, ενώ τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω ενσωμάτωση του θέματος σε σχετικές πολιτικές.

Συμπεράσματα Συμβουλίου για τη Βιοασφάλεια
Οι Υπουργοί υιοθέτησαν συμπεράσματα σχετικά με τη θέση της Ε.Ε. για την 5η Διάσκεψη των Μερών της Πρωτόκολλο της Καρθαγένης (που θα διεξαχθεί στην Nagoya της Ιαπωνίας στις 11-15 Οκτωβρίου 2010) για τη βιοασφάλεια, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της βιοποικιλότητας από ενδεχόμενους κινδύνους εκ των Ζώντων γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (ΖΤΟ). Σημειώνεται ότι οι ΖΤΟ είναι αποτέλεσμα της βιοτεχνολογίας και είναι εν γένει ισοδύναμοι με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ).

Άλλα θέματα

Η Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Μπιρμπίλη ενημέρωσε τους συναδέλφους της για τις συμφωνίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα που υπεγράφησαν στην Αθήνα (14 Μάιου 2010) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δηλαδή : την κοινή δήλωση με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των νερών και την διατήρηση της ισορροπίας του δέλτα του ποταμού Έβρου, καθώς και το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορούσε την προστασία και τη διαχείριση των δασών.
Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potocnik, εξήρε τις συνεχείς και σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει τελευταία η Ελλάδα για την προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και υποσχέθηκε να συνδράμει, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις προσπάθειες αυτές.

Η Ελληνίδα Υπουργός μαζί με τους ομολόγους της από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία και άλλες χώρες ζήτησε πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή κοινή θέση ως προς την επιβολή περιορισμών και ελέγχων στην φαλαινοθηρία ενόψει της συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας (IWC) που θα διεξαχθεί στο Agadir του Μαρόκο στις 21-25 Ιουνίου 2010.

Επίσης, στο Συμβούλιο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, η πρόοδος εργασιών σε μια σειρά θεμάτων τα οποία θα συνεχιστούν και επί της επόμενης Βελγικής Προεδρίας, όπως :

ο Κανονισμός για τη χρήση των βιοκτόνων,
η πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (RoHS), και
η πρόταση Οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE),

Έγιναν επίσης ενημερώσεις από :

την Προεδρία και την Επιτροπή για την καλή κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και για
την επικείμενη Βελγική Προεδρία για το πρόγραμμα του άτυπου Συμβουλίου Περιβάλλοντος (Ghent, 12-13 Ιουλίου 2010) που θα έχει ως θέματα την βιώσιμη διαχείριση των υλικών και την κλιματική αλλαγή.

Τέλος, στο περιθώριο του Συμβουλίου, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μπιρμπίλη, είχε διάφορες διμερείς συναντήσεις με:

τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Κύπρου κ. Δημήτρη Ηλιάδη με τον οποίο συζήτησαν διμερή θέματα περιβάλλοντος και συνεργασίας των δυο υπουργείων,
τον νέο Βρετανό Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Henley με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για θέματα του Συμβουλίου, και
τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Potocnik, με τον οποίο συζήτησε διαδικασίες κοινοτικής υποστήριξης σχετικά με την τριμερή συμφωνία προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης των υδάτων της λίμνης των Πρεσπών.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου