.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μείωση εκπομπών φαινομένου του θερμοκηπίου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσίευσε σήμερα την πλέον πρόσφατη απογραφή στην ΕΕ εκπομπών αερίων επιδεινώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από την οποία συνάγεται νέα ουσιαστική συρρίκνωση τους το 2008, που είναι το πρώτο έτος της περιόδου ανάληψης δεσμεύσεων βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Δράση για το Κλίμα, κα Connie Hedegaard χαιρέτισε την εν λόγω ανακοίνωση. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχή ετήσια μείωση. Η απογραφή των εκπομπών το 2008, που είναι το τελευταίο έτος για το οποίο διατίθενται πλήρη στοιχεία, πιστοποιεί ότι οι εκπομπές στην ΕΕ-15 μειώθηκαν κατά 1,9% ως προς το 2007 ενώ η οικονομία αυξήθηκε κατά 0,6%. Η εν λόγω μείωση σημαίνει ότι οι εκπομπές στην ΕΕ-15 περιορίστηκαν κατά 6,59% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς (1990 στις περισσότερες περιπτώσεις). Έτσι, η ΕΕ-15 βρίσκεται πλησιέστερα προς την επίτευξη του στόχου της βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο για την μέση μείωση κατά 8% σε σχέση με το έτος αναφοράς των εκπομπών όσον αφορά την περίοδο ανάληψης δεσμεύσεων 2008-2012. Οι εκπομπές της ΕΕ-27 μειώθηκαν 2% κατά το εν λόγω έτος και είναι κατά 11,3% χαμηλότερες των επιπέδων του 1990.

Η Επίτροπος κα Hedegaard δήλωσε: «Ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας σχετικά με το κλίμα όσον αφορά την περίοδο μετά το 2012, είναι ύψιστης σημασίας να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει βάσει του Κιότο. Οι ουσιαστικοί περιορισμοί των εκπομπών που επιτύχαμε κατά την προηγούμενη πενταετία πιστοποιούν την αξία του καθορισμού δεσμευτικών στόχων. Ωστόσο, το 2008 ήταν μόλις το πρώτο έτος της περιόδου ανάληψης δεσμεύσεων βάσει του Κιότο. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχία των στόχων τους κατά την περίοδο 2008-2012.»

Επιπλέον πρόσθεσε: «Οι μειώσεις κατά το 2008 δεν οφείλονταν μόνο στην χρηματοοικονομική κρίση, είναι επίσης συνέπεια πολλών φιλόδοξων πολιτικών που εφαρμόζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη εδώ και χρόνια και των οποίων τα αποτελέσματα καθίστανται ολοένα και εμφανέστερα. Η δέσμευση που έχουμε αναλάβει για μείωση των εκπομπών της ΕΕ τουλάχιστον κατά 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και κατά 80-95% έως το 2050 σημαίνει ότι επιβάλλεται να συνεχιστεί η στροφή μας προς μια οικονομία που να συνεπάγεται ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.»

Τάση περιορισμού των εκπομπών παρά την οικονομική ανάπτυξη

Με μείωση 9% των εκπομπών στην ΕΕ-15 μεταξύ 2007 και 2008 και την οικονομία να αυξάνεται κατά 0,6% στην ΕΕ, αποδεικνύεται για μια εισέτι φορά ότι είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι εκπομπές στην ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 2% ως προς το 2007. Δηλαδή ήταν κατά 11,3% χαμηλότερες σε σχέση με το 1990 και κατά 14,3% χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα του έτους αναφοράς, που για ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι το 1990.

Δεν έχει καθορισθεί στόχος για τις εκπομπές στην ΕΕ-27 βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο, δεδομένου ότι τα κράτη της ΕΕ-12 δεν ήταν ακόμη μέλη της Ένωσης την εποχή της σύναψης του πρωτοκόλλου. Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-12 έχουν αναλάβει χωριστές δεσμεύσεις για περιορισμό των εκπομπών κατά 6% ή 8% ως προς τα αντίστοιχα έτη αναφοράς, εξαιρουμένων της Κύπρου και της Μάλτας για τις οποίες δεν έχουν καθορισθεί στόχοι.

Οι εξακριβωμένες εκπομπές από πολλές εγκαταστάσεις στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS) το 2008 ανήλθαν συνολικά σε 2.12 δισεκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 43% των συνολικών εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2008 οι εκπομπές που κάλυπτε το ETS ήταν κατά 3,06% χαμηλότερες από το επίπεδο του 2007. (Οι εκπομπές του ETS μειώθηκαν περαιτέρω κατά 11,6% το 2009 – βλ. IP/10/576).

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και έχουν υποβληθεί στη συνθήκη-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC).

Περαιτέρω πληροφορίες:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: : www.eea.europa.eu

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου