.

ΥΠΕΚΑ: Κοινοποίηση συμπερασμάτων για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματά του της 11ης Ιουνίου 2010, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τις διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των επιλογών πολιτικής για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
2. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την έκθεση της Προεδρίας σχετικά με τη συνέχεια της Ανακοίνωσης «Ανάλυση επιλογών για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκτίμηση του κινδύνου διαρροής άνθρακα» και ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή να επεξεργαστεί περαιτέρω τις επιλογές, μεταξύ άλλων και τις περιλαμβανόμενες στην Ανακοίνωση, και να διενεργήσει νέες αναλύσεις ως προς τις συνέπειες σε επίπεδο κρατών μελών, κατά τα δέοντα, και να τις υποβάλει το συντομότερο δυνατόν.
3. ΦΡΟΝΕΙ ότι ο χάρτης πορείας για μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050, τον οποίο προετοιμάζει η Επιτροπή για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση αναπτυξιακής στρατηγικής χαμηλών εκπομπών, θα πρέπει επίσης να διέπει την εν λόγω ανάλυση των επιλογών πολιτικής έως το 2020.
4. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟ να εξακολουθήσει, υπό τη στρατηγική καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να εξετάζει επιλογές για την κατά πέραν του 20% μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ώστε να είναι έτοιμο να αντιδράσει στις διεξαγόμενες διεθνείς διαπραγματεύσεις, και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επανέλθει στα θέματα αυτά το ταχύτερο δυνατό ενόψει του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2011.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου