.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καλέι την Ελλάδα για τις χωματερές

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής (χωματερές).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εκτελέσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής (χωματερές). Το 2005, το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα διότι δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την παύση λειτουργίας όλων των παράνομων χωματερών και την αποκατάστασή τους, ωστόσο εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα αρκετές εκατοντάδες παράνομων χωματερών. Κατόπιν σύστασης του Janez Potočnik, Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο πλαίσιο υπό εξέλιξη διαδικασίας επί παραβάσει. Εφόσον οι ελληνικές αρχές δεν ενεργήσουν, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών προστίμων. Η υπόθεση αφορά παράνομες χωματερές οι οποίες εξακολουθούν να λειτουργούν στην Ελλάδα κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα. Από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου το 2005, η Ελλάδα έχει προβεί σε ενέργειες που αφορούν την παύση λειτουργίας και την αποκατάσταση πολλών παράνομων χωματερών και τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η ΕΕ έχει συγχρηματοδοτήσει τα περισσότερα από τα έργα αυτά. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, μέχρι το τέλος του 2008, έπρεπε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και να έχουν αποκατασταθεί όλες οι παράνομες χωματερές.
Τον Απρίλιο του 2009 εστάλη στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή η οποία υπενθύμιζε τις υποχρεώσεις της. Ωστόσο, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, εξακολουθούν να λειτουργούν περίπου 316 παράνομες χωματερές και 429 βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία αποκατάστασης. Συνεπώς, η Επιτροπή απευθύνει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Εφόσον οι ελληνικές αρχές δεν ενεργήσουν, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να προσφύγει στο Δικαστήριο και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών προστίμων. Ιστορικό:
νομοθεσία για τα απόβλητα Η οδηγία 2006/12/ΕΚ για τα απόβλητα αποτελεί ένα βασικό μέσο για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιδράσεις που έχουν η συγκέντρωση, η μεταφορά, η επεξεργασία, η εναποθήκευση και η διάθεση των αποβλήτων. Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τρόπους διάθεσης των αποβλήτων που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και δεν βλάπτουν το περιβάλλον.
Για τις τρέχουσες στατιστικές σχετικά με τις παραβάσεις εν γένει, βλέπε:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm
MEMO/10/530

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου