.

ΔΕΗ: Κέρδη 520,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο έναντι 741,8 εκατ. πέρυσι

Αναδημοείευση: Ισοτιμία

Μείωση 29,9% εμφάνισαν τα κέρδη μετά φόρων της ΔΕΗ για το εννεάμηνο του 2010, καθώς διαμορφώθηκαν σε 520,2 εκατ. ευρώ, έναντι 741,8 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα προ φόρων κέρδη του εννεαμήνου 2010, διαμορφώθηκαν σε 689,6 εκατ., έναντι 992,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009 μειωμένα κατά 303,2 εκατ. (-30,5%).

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 4.467,6 εκατ. από 4.595,8 εκατ. το εννεάμηνο 2009, μειωμένος κατά 128,2 εκατ. (-2,8%).Από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η ΔΕΗ αναγνώρισε για το εννεάμηνο 2010 στον κύκλο εργασιών, πρόσθετα έσοδα ύψους 149,5 εκατ. που αφορούν τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Για λόγους σύγκρισης, το αντίστοιχο μέγεθος του 2009 ήταν 125,2 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της ΔΕΗ στην εγχώρια λιανική αγοράείναι μειωμένες κατά 891 GWh (-2,2%), ενώτα αντίστοιχα έσοδα είναι μειωμένα κατά4,8%.

Η παραγωγή της ΔΕΗ,μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 77,8% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο 2010, ενώ, το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2009 ήταν 85,9%. Σε απόλυτα μεγέθη, σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 3.786 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι εκτεθειμένο κυρίως στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 76,5% έναντι 85,4% πέρυσι.

Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 2.126 GWh, από 839 GWh το εννεάμηνο του 2009 σε 2.965 GWh το εννεάμηνο του 2010 (αύξηση 253,4%). Μέσα στο εννεάμηνο 2010 προστέθηκε θερμική ισχύς της τάξεως των 850 MW από δύο ανεξάρτητους παραγωγούς.

Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας τρίτων αυξήθηκαν κατά 44,2%, από 3.368 GWhτο εννεάμηνο 2009σε 4.855 GWh.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε το εννεάμηνο 2010 209 GWh έναντι 182 GWh το εννεάμηνο 2009, αύξηση 27 GWh (+14,8%). Η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε σε 2.600 GWhτο εννεάμηνο 2010, από 2.432 GWh την αντίστοιχη περίοδο του 2009, αύξηση 168 GWh (+6,9%). Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 9,4 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. το εννεάμηνο 2009.

H παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν μειωμένη κατά 2.140 GWh έναντι του εννεαμήνου 2009, το δε ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε σε 48,5% από 51,8% πέρυσι.

Το εννεάμηνο 2010, το 32,7% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του εννεαμήνου 2009 που ήταν 28,6%.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 188,9 εκατ., αύξηση 15,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, το τρίτο τρίμηνο του 2010, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά 36,6% φθάνοντας τα € 249,8 εκατ. από € 182,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, που οφείλεται στην αυξημένη κατανάλωση πετρελαίου diesel στα νησιά κατά 12,5% (ενώ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα η πετρελαϊκή παραγωγή σχεδόν μηδενίστηκε) και στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, το εννεάμηνο του 2010 από την εφαρμογή τωνΝόμων 3833/2010 και 3845/2010, εκτιμάται σε € 160 εκατ. Σε εφαρμογή της από 26.4.2010 απόφασηςτης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προβλέπεται η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού της ΔΕΗ μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων. Ως συνέπεια της Απόφασης αυτής, ταοικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με μια εκτίμηση του μεγέθους αυτού, ύψους € 51,1 εκατ. Το μέγεθος αυτό είναι χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση που είχε γίνει στο τέλος του α΄εξαμήνου 2010, κυρίως λόγω του μεγαλύτερου αριθμού αποχωρήσεων. Η εκτίμηση του μεγέθους αυτού για το σύνολο του έτους, βασιζόμενη σε συγκεκριμένες παραδοχέςγια τον αριθμό και τις κατηγορίες προσλήψεων και αποχωρήσεων προσωπικού και μεταβλητών στοιχείων μισθοδοσίας,διαμορφώνεται σε € 97 εκατ.

Στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2010, από τις προσλήψεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη 1/2007 έχουν προσληφθεί 626 εργαζόμενοι. Στο εννεάμηνο, οι αποχωρήσεις ανήλθαν σε 1.281, με αποτέλεσμα ο αριθμός του μισθοδοτηθέντος προσωπικού, σε σχέση με την 31.12.2009, να μειωθεί κατά 655 εργαζόμενους σε 21.927 από 22.582.Σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος στις 30.9.2009 (23.127 εργαζόμενοι), η μείωση αυτή ανέρχεται σε 1.200 εργαζόμενους.

Η επίδρασηγια το γ΄ καιδ΄ τρίμηνο 2010 λόγω της αναστολής από1.8.2010 της εφαρμογής του μηχανισμού της ρήτρας καυσίμων, με βάση τα τρέχοντα επίπεδα τιμών καυσίμων, εκτιμάται σε € 48 εκατ. περίπου.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 1.223,6 εκατ. έναντι € 1.499,7 εκατ. το εννεάμηνο 2009, μειωμένα κατά € 276,1 εκατ. (-18,4%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 27,4%, σε σύγκριση με 32,6% το εννεάμηνο 2009.

Οι λειτουργικές ταμιακές ροές ήταν μειωμένες κατά € 204 εκατ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του εννεαμήνου 2009.Η δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Αρθούρου Ζερβού:

Στο 3ο τρίμηνο του 2010 εντάθηκε η απώλεια μεριδίου αγοράς στις κατηγορίες πελατών υψηλού περιθωρίου κέρδους, με το μερίδιο της ΔΕΗ στην εν λόγω αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος να μειώνεται περαιτέρω σε 87,1%, έναντι 90,4% στο α’ εξάμηνο. Η εξέλιξη αυτή είχε σαν συνέπεια τη μείωση των εσόδων του 3ου τριμήνου κατά 4,5%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, παρά το γεγονός ότι ο όγκος των πωλήσεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης στην οικιακή και βιομηχανική χρήση.

Παραταύτα, με την εφαρμογή των νέων τιμολογίων ρυθμιστικού ελέγχου από 1.1.2011, αναμένεται να περιοριστεί η στρέβλωση των τελευταίων δύο ετών στη λιανική αγορά, που είχε σαν αποτέλεσμα τη δυσανάλογη, σε σχέση με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, αρνητική επίπτωση στα έσοδα από την απώλεια μεριδίου και να προωθηθεί η ανάπτυξη του ανταγωνισμού σε ισότιμη βάση.

Η προαναφερθείσα μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την αύξηση δαπανών και φόρων για καύσιμα και αγορές ενέργειας, οδήγησε σε κερδοφορία προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους € 402,5 εκατ. (μείωση 22,8% σε σχέση με το περυσινό τρίμηνο).

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η κερδοφορία παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 27,4% και τα κέρδη προ φόρων σε € 690 εκατ.

Η ΔΕΗ βρίσκεται, σήμερα, μπροστά σε σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τόσο το ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και το μοντέλο λειτουργίας της. Οι αποφάσεις που έχουν πρόσφατα ληφθεί από την Πολιτεία αλλά και αυτές που αναμένεται να ληφθούν, στα πλαίσια και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελληνική Κυβέρνηση με την υπογραφή του Μνημονίου, στοχεύουν στην εναρμόνιση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Μεταφοράς και της Διανομής, προχωρούμε ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία 100% θυγατρικών εταιρειών στις οποίες θα μεταβιβαστούν οι αντίστοιχες δραστηριότητες.

Στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΔΕΗ στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής της με:

-επενδύσεις σε νέες μονάδες, σύγχρονης τεχνολογίας και φιλικότερες προς το περιβάλλον, για αντικατάσταση των παλιών και ρυπογόνων μονάδων,

-δημιουργία αποδοτικότερων δομών Μεταφοράς και Διανομής, εντός του ομίλου της ΔΕΗ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της λειτουργίας της αγοράς,

- έμφαση στην πελατοκεντρική πολιτική σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των τιμολογίων,

-προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ ώστε να αυξηθεί σημαντικά η συμμετοχή τους στο ενεργειακό μας μείγμα και

-επέκταση σε ξένες αγορές μέσω συνεργασιών,

-αξιοποίηση ανταγωνιστικών εναλλακτικών δυνατοτήτων προμήθειας φυσικού αερίου μέσα από την απελευθέρωση της σχετικής αγοράς, καθώς και αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.

Μετά την ανακοίνωση των αναμενόμενων αποφάσεων από την Πολιτεία, θα είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε το ολοκληρωμένο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό μας Σχέδιο

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου