.

306 άτομα στο ΛΚΔΜ (8μήνα)

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων έξι (306) για το Νομό Κοζάνης ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΛΚΔΜ που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

klik για πλήρη ανάγνωση από το kozan.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου