.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα για τις καινοτόμες τεχνολογίες με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το μεγαλύτερο ανά την υφήλιο πρόγραμμα επενδύσεων σε έργα επίδειξης χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρωτοβουλία, γνωστή ως NER300, θα παράσχει σημαντική οικονομική στήριξη για τουλάχιστον οκτώ έργα που αφορούν τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης ατμοσφαιρικού άνθρακα (CCS) και για τουλάχιστον 34 έργα σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί στην Ευρώπη οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με παράλληλη δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας και συμβολή στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλλαγή του κλίματος. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνεργάζεται με την Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος. Οι εταιρείες που ενδιαφέρει η υποβολή προτάσεων διαθέτουν 3 μήνες για να καταθέσουν προσφορές σε εθνικό επίπεδο.

Η αρμόδια για τις κλιματικές δράσεις Επίτροπος κ. Connie Hedegaard, δήλωσε: "Η πρωτοβουλία NER300 αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση κατά την οποία τα κράτη μέλη της ΕΕ27, ενεργώντας από κοινού, δύνανται να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι όταν δρουν μεμονωμένα. Τα έσοδα από την πλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, περίπου 4,5 δις ευρώ, θα διατεθούν για καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και CCS. Με τους χρηματοδότες του προγράμματος και τις συνεισφορές των κρατών μελών τα αντίστοιχα κονδύλια θα ανέλθουν συνολικά σε 9 δις ευρώ. Έτσι θα δοθεί μπορέσει να παραμείνει πρωτοπόρος η ΕΕ όσον αφορά τις φιλικές για το κλίμα τεχνολογίες. Η Ευρώπη έχει την τεχνογνωσία, την ικανότητα και τη φιλοδοξία να ηγηθεί παγκοσμίως της προσπάθειας για την ανάπτυξη των τεχνολογιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η πρωτοβουλία NER300 θα δράσει ως καταλύτης για την επίδειξη των νέων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε εμπορική κλίμακα. Αυτές και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες αποτελούν ολοένα και σημαντικότερη πηγή της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Επίσης, θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους μας για το 2020 και μετέπειτα."

Ο πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Philippe Maystadt, πρόσθεσε: «Η ΕΤΕπ έχει δεσμευθεί πλήρως να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πετύχουν τους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους τους για το 2020. Ως εκ τούτου προσφέρουμε την οικονομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη μας για την υποστήριξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας NER300. "

Η σημερινή πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής της πρωτοβουλίας NER300. Η πρωτοβουλία ονομάζεται έτσι, διότι θα χρηματοδοτηθεί από την πώληση 300 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής στο απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους (ΝΕR-ΑΝΕ) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΕΤΣ-ΣΕΔΕ). Σε τρέχουσες τιμές αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής, η αξία της πρωτοβουλίας ανέρχεται περίπου σε 4,5 δις €, γεγονός που την καθιστά το μεγαλύτερο ανάλογο πρόγραμμα στον κόσμο.

Η χρηματοδότηση στοχεύει τα έργα επίδειξης που περιλαμβάνουν τεχνολογίες CCS και καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Κάθε κράτος μέλος θα χρηματοδοτήσει τουλάχιστον ένα και κατά μέγιστον τρία σχέδια. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους των τεχνολογιών που θα χρηματοδοτηθούν παρατίθενται στο παράρτημα.

Το πρόγραμμα θα ωθήσει τις επενδύσεις άνω των € 9,000,000,000, δεδομένου ότι η πρωτοβουλία NER300 θα χρηματοδοτήσει έως και κατά 50% το κόστος κατασκευής και επιχειρησιακής λειτουργίας έργων για CCS και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας . Οι χορηγοί των έργων και τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν το υπόλοιπο της χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση της NER300 μπορεί να συνδυαστεί με χρηματοδότηση από άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα της ΕΕ, περιλαμβανομένων των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Προγράμματος Ανάκαμψης (ΕΕΠΑ).

Σύμφωνα με την απόφαση για τη NER300,1 η ΕΤΕπ είναι αρμόδια για την πώληση των 300 εκατ. δικαιωμάτων καθώς και τη διαχείριση και την εκταμίευση των αντιστοίχων εισπράξεων. Αν και δεν έχουν ακόμα καθοριστεί λεπτομέρειες, όπως η ημερομηνία έναρξης των πωλήσεων, αναμένεται ότι όλα τα δικαιώματα NER300 θα πωληθούν πριν από την έναρξη της τρίτης περιόδου εμπορίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2013.

Η ΕΤΕ θα αναλάβει, επίσης, την οφειλόμενη λεπτομερή χρηματοδοτική και τεχνική επιμέλεια των προτάσεων για έργα, πριν προβεί σε συστάσεις προς την Επιτροπή με τη μορφή αξιολογικής κατάταξης των προτεινόμενων έργων . Η Επιτροπή θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τα σχέδια που θα αποτελέσουν αντικείμενο συγχρηματοδότησης μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το NER300: βλ. MEMO/10/549

Ιστοσελίδα NER300: http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm

Δείτε επίσης το παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου

Παράρτημα

Κατηγορίες έργων επίδειξης CCS

Οκτώ έργα δέσμευσης και αποθήκευσης ατμοσφαρικού άνθρακα θα λάβουν χρηματοδότηση:

- Τουλάχιστον ένα και κατά μέγιστον τρία στις ακόλουθες κατηγορίες: πριν από την καύση, μετά την καύση, καυσίμου οξυγόνου και βιομηχανικές εφαρμογές.

- Τουλάχιστον τρία έργα που χρησιμοποιούν τους αλατούχους υδροφόρους ορίζοντες για την αποθήκευση του CO2 και τουλάχιστον τρία για χρήση απεμπλουτισμένων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων.

- Πυρηνικοί σταθμοί που συμμετέχουν σε έργα δέσμευσης και αποθήκευσης ατμοσφαιρικού άνθρακα πρέπει να διαθέτουν δυναμικότητα παραγωγής τουλάχιστον 250 MW, και να έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που να δεσμεύουν τουλάχιστον 85% του CO2 που εκπέμπουν.

Κατηγορίες καινοτόμων τεχνολογιών ανανεώσιμων μορφών ενέργειας

Τα 34 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Βιοενέργεια 9

- Συμπυκνωμένη ηλιακή ενέργεια 5

- Ηλιακά φωτοβολταϊκά 3

- Αιολική ενέργεια 6

- Γεωθερμική ενέργεια 4

- Θαλάσσια ενέργεια (κυμάτων και παλιρροϊκή, μετατροπή της θαλάσσιας θερμικής ενέργειας) 3

- Υδροηλεκτρική ενέργεια 1

- Διαχείριση κατανεμημένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Smart Grids - ευφυή δίκτυα ) 3

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Ένα σεμινάριο για τους πιθανούς χορηγούς των έργων θα διοργανωθεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής σε ημερομηνία που θα επιβεβαιωθεί σύντομα.

Οι προτάσεις έργων, που θα αποτελέσουν αντικείμενο χορηγίας από έναν μόνο φορέα ή από κοινοπραξία, θα πρέπει να υποβάλλονται στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί το σχέδιο. Η αρχική αξιολόγηση επιλεξιμότητας θα πρέπει να διενεργηθεί από τα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να προεπιλέξουν και να υποβάλουν επιλέξιμες αιτήσεις στην ΕΤΕπ εντός έξι μηνών από την πρόσκληση.

1 :

C(2010)7499

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου