.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψήφιο διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Στα πλαίσια του προγράμματος ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της διεπιστημονικής ή και διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟΧ) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου”, το οποίο θα υλοποιηθεί στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στο συγκεκριμένο έργο θα απασχοληθεί Υποψήφιος Διδάκτορας (Μηχανολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός), ο οποίος θα απασχοληθεί πλήρως στο προτεινόμενο έργο και η ενασχόλησή του θα περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων (σύνθεση και χαρακτηρισμός ετερογενών καταλυτών, μελέτες ενεργότητας, μελέτες κινητικής και μηχανισμού) που έχουν κατανεμηθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στο παραπάνω πλάισιο, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι σχετικού μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, να υποβάλλουν αίτηση-εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2012. Για την αίτηση απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση
β. Βιογραφικό Σημείωμα
γ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
δ. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών
ζ. Δημοσιεύσεις
η. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλλουν το σύνολο των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπόψη κ. Γεωργίου Μαρνέλλου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Μπακόλα & Σιαλβέρα
50100 Κοζάνη

Μετά από μία αρχική αξιολόγηση, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν από τον συντονιστή του έργου για προσωπική συνέντευξη.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο gmarnellos@uowm.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου