.

Στα 3,4 δισ. το ανεκτέλεστο έργων για τη ΓΕΚ Τέρνα με την υπογραφή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδας 5

Με την ανάληψη του έρ­γου της κατασκευής της νέας ενεργειακής μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα έχει πλέον το μεγαλύτερο κατασκευαστικό υπόλοιπο έργων από όλους τους κατασκευαστικούς ομίλους.
Το συνολικό ανεκτέλεστο έρ­γων της διαμορφώνεται συνο­λικά σε 3,4 δισ. ευρώ, όταν η Ελλάκτωρ, που μέχρι τώρα είχε το μεγαλύτερο, βρίσκεται στα 2.9 δισ. ευρώ (υπολογίζει και έργο στο Ομάν που έχει «παγώσει») και η J&P Άβαξ στο 1.8 δισ. ευ­ρώ.
Το έργο της Πτολεμαΐδας δεν εί­ναι το μοναδικό που έχει ανα­λάβει για λογαριασμό της ΔΕΗ η ΓΕΚ Τέρνα.
Της έχει ανατεθεί ο σχεδια­σμός, η προμήθεια, η εγκατά­σταση και η θέση σε λειτουργία «με το κλειδί στο χέρι» του Σταθ­μού ηλεκτροπαραγωγής, καθα­ρής ισχύος 115,439 MW, που θα εγκατασταθεί στην τοποθε­σία Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στε­νή του δήμου νότιας Ρόδου. Ο σταθμός αυτός βασίζεται σε 7 μηχανές WartsiJa 18V46, με κύ­ριο καύσιμο βαρύ πετρέλαιο χα­μηλού θείου και δευτερεύον καύσιμο πετρέλαιο ντίζελ.
Επίσης, έχει υπογράψει σύμ­βαση για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση, για λογαρια­σμό της ΔΕΗ, ενός Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμέ­νου Κύκλου, ονομαστικής ισχύος 811 MW στη Μεγαλόπολη.
Η Μονάδα περιλαμβάνει δύο Αεροστρόβιλους 9FB και έναν Ατμοστρόβιλο D11 σε διάταξη 2-2-1, δύο Λέβητες Ανάκτησης θερμότητας με Σύστημα Παρά­καμψης Καυσαερίων, Συμπυ­κνωτή και Πύργο Ψύξεως εξα­ναγκασμένης ροής, καθώς και Συγκρότημα Κατεργασίας Βιο­μηχανικού Νερού (αποσκλήρυνση και αφαλάτωση).
Ο νέος σταθμός της Μεγα­λόπολης θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο και θα προστεθεί στις υφιστάμενες τέσσερις Λιγνιτικές Μονάδες της ΔΕΗ στην περιοχή.
Για την Πτολεμαΐδα, μετά τη σχετική απόφαση του διοικητι­κού συμβουλίου της ΔΕΗ, επί­κειται η υπογραφή της σύμβα­σης που θα αφορά συγκεκρι­μένα τη μελέτη, προμήθεια, με­ταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μεικτής ισχύος 550 έως 660 MWel, με καύσιμο κο­νιοποιημένο λιγνίτη και με δυ­νατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.
Σημειώνεται πως η κατακύρωση του διαγωνισμού για την Πτολεμαΐδα στη ΓΕΚ Τέρνα είχε ανα­κοινωθεί πριν από περίπου ένα χρόνο, στις 25 Νοεμβρίου 2011.
Η υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο, καθυστέρησε, εξαιτίας κυρίως της γενικότερης αβε­βαιότητας που κυριάρχησε το διάστημα αυτό στη χώρα και στο γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να διευθετηθούν ζητήματα που άπτονται της χρηματοδότησης του έργου.
Προμηθευτές υπεργολάβοι της ΓΕΚ για το μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας είναι οι εταιρείες Hitachi Power Euro­pe GmbH, Hitachi Ltd Ιαπωνίας και Hamon Environmental GmbH.
Τα περισσότερα κεφάλαια για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν μετά από δύο χρόνια, όταν δηλαδή θα αρχί­σει να εγκαθίσταται ο εξοπλι­σμός.
Ωστόσο, σύμφωνα με πλη­ροφορίες, η Credit Agricole, σύμ­βουλος της ΔΕΗ στα θέματα χρη­ματοδότησης της επένδυσης, έχει επαφές με το γερμανικό ορ­γανισμό παροχής εξαγωγικών ασφαλίσεων Euler Hermes, όπως και με τις γερμανικές τράπεζες KFW-IPEX.
Η νέα μονάδα θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και θα υπο­καταστήσει παλιές, ρυπογόνες και υψηλού λειτουργικού κό­στους μονάδες της ΔΕΗ.Πηγή: Η Ναυτεμπορική

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου