.

Τι προβλέπει για την Ενέργεια το μνημόνιο που πέρασε στο Eurogroup

Άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου χωρίς καθυστερήσεις, πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ από κοινού με υδροηλεκτρικές, ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των εταιρειών διαχείρισης δικτύου από τις κάθετα οργανωμένες ενεργειακές επιχειρήσεις, και πλήρη απελευθέρωση των τιμολογίων, προβλέπει μεταξύ άλλων η Έκθεση Προόδου για την Ελλάδα που δόθηκε στη δημοσιότητα αμέσως μετά το τελευταίο Eurogroup.

Το κείμενο επισημαίνει σε ποιους τομείς έχει επιτευχθεί πρόοδος και σε ποιους όχι, καθώς και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πετύχει τους στόχους εντός φυσικά των χρονοδιαγραμμάτων.
Χαρακτηριστική για παράδειγμα είναι η αναφορά στο διαχωρισμό ΔΕΣΦΑ- ΔΕΠΑ. Όπως αναφέρει το κείμενο «η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012, αλλά διακόπηκε λόγω της εκλογικής διαδικασίας. Παραμένει ανοιχτό εάν η ΔΕΠΑ θα ιδιωτικοποιηθεί ως μια καθετοποιημένη εταιρία ή εάν ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, ο διαχειριστής του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου, θα ιδιωτικοποιηθούν ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΕΣΦΑ δεν έχει ακόμα διαχωριστεί από τη ΔΕΠΑ, έτσι ο όρος δεν έχει επιτευχθεί».
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση, ώστε ασχέτως των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης, οι αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου να λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι οδηγίες του τρίτου ενεργειακού πακέτου.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΣΦΑ, μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να καταθέσει στη ΡΑΕ το φάκελο για την πιστοποίηση της ανεξαρτησίας του έναντι της μητρικής, διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και πάντως πριν το Μάρτιο του 2013.
Λιγνίτες- Νερά
Σε άλλο πάλι σημείο γίνεται εκτενής αναφορά στην πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ, είτε ως πακέτο, είτε ξεχωριστά.
Όπως αναφέρει η Έκθεση, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράζουν υδροηλεκτρικό δυναμικό ή άλλη παραγωγή από κοινού με το λιγνιτικό δυναμικό που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση.  Ωστόσο «η πώληση του υδροηλεκτρικού δυναμικού δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στη σχετική απόφαση της Επιτροπής και  δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς μία ελάχιστη τιμή».
Τιμολόγια
Η έκθεση, όπως προβλέπουν και τα προηγούμενα μνημόνια, σημειώνει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2013, θα πρέπει να είναι πλήρως απελευθερωμένα, με εξαίρεση τα τιμολόγια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Έως τότε το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να εκδώσει υπουργική απόφαση με τις τιμές που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου, ώστε να πλησιάζουν το πραγματικό κόστος, με ισχύ μέχρι το τέλος Μαρτίου ενώ για το επόμενο διάστημα και μέχρι τον Ιούνιο, νέα απόφαση θα ορίζει τα τιμολόγια με βάση το πραγματικό τους κόστος.
Ανανεώσιμες
Όσον αφορά, τέλος, το κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στο κείμενο της Έκθεσης, αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την υποχρέωσή της να προετοιμάσει ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ. Γίνεται αναφορά ειδικότερα στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα των ΑΠΕ και τη διερεύνηση μέτρων για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων. Παρόλο που, όπως σημειώνεται, η εν λόγω έκθεση δεν έχει ως επίσημο συγγραφέα το υπουργείο, έχει βοηθήσει την κυβέρνηση να επεξεργαστεί το σχέδιό της για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης των ΑΠΕ.Αναλυτικα τι προβλέπεται όπως το επεξεργάστηκε το energypress.gr...

Α. Διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του δικτύου

Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του δικτύου έχουν διαχωριστεί αποτελεσματικά από τις δραστηριότητες προμήθειας.

1. Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια:

-          Όλες οι απαραίτητες μετατάξεις υπαλλήλων και περιουσιακών στοιχείων του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) έχουν ολοκληρωθεί, η διαχείριση του ΑΔΜΗΕ, το εποπτικό σώμα και ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης έχουν διοριστεί βάσει της Οδηγίας  2009/72/EC για τον Ηλεκτρισμό (Φεβρουάριος 2012)
-          Όλες οι απαραίτητες μετατάξεις υπαλλήλων και περιουσιακών στοιχείων του νομίμως διαχωρισμένου Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) έχουν ολοκληρωθεί (α΄ τρίμηνο του 2012)
-          Ο διαχωρισμένος ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιηθεί από το Ρυθμιστή της ελληνικής αγοράς ενέργειας  (β΄ τρίμηνο του 2012)

ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ
-------------------

Το προσωπικό και τα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταφερθεί στον ΑΔΜΗΕ, το νέο Διαχειριστή του Δικτύου Μεταφοράς το Φεβρουάριο του 2012.

Η απόφαση – προσχέδιο για την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ από τη ΡΑΕ, την ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2012. 

Ο διαχωρισμός του Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής έχει ολοκληρωθεί με απόφαση που ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ, στις 29 Μαρτίου 2012.

Όλες οι απαραίτητες μεταφορές του προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής, ΔΕΔΔΗΕ, έχουν γίνει. Δεν απαιτείται πιστοποίηση από τη ΡΑΕ για τον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.


2. Για το φυσικό αέριο:

-          Ο διαχωρισμός πρέπει να έχει υλοποιηθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου (α΄τρίμηνο του 2012).
-          Ο διαχωρισμένος Διαχειριστής του Συστήματος πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από το Ρυθμιστή της ελληνικής αγοράς ενέργειας (γ΄τρίμηνο του 2012)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ - ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΠΡΟΟΔΟΣ (Νέο Μνημόνιο Κατανόησης 6.1.1.1, Νοέμβριος 2012)
----------------------------------------------------------------------

Το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει νομοθεσία που παρέχει τις λεπτομέρειες για την επιλογή του μοντέλου ΙΤΟ για το Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου  (βλ. παράγρ. J4 του Νόμου σχετικά με την Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016, τα Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016, όπως τροποποιήθηκε).

Μετά την έγκριση από το Κοινοβούλιο των προσχεδίων των διατάξεων, ο ΔΕΣΦΑ θα καταθέσει αίτηση πιστοποίησης από τη ΡΑΕ.


-          Επίσης η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ μετά το διαχωρισμό του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου και παρακολουθεί τη διαδικασία ώστε να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.

-          Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι όποιο και άν είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η βιομηχανία φυσικού αερίου θα είναι πλήρως συμβατή με την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ (βλ. νέο Μνημόνιο, ενότητες 6.1.1 και 6.1.2, Νοέμβριος 2012 με α΄τρίμηνο του 2013)
---------------------------------------------------------------------

Η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012, αλλά διακόπηκε λόγω της εκλογικής διαδικασίας. Παραμένει ανοιχτό εάν η ΔΕΠΑ θα ιδιωτικοποιηθεί ως μια καθετοποιημένη εταιρία ή εάν ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, ο διαχειριστής του ελληνικού συστήματος φυσικού αερίου, θα ιδιωτικοποιηθούν ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση ο ΔΕΣΦΑ δεν έχει ακόμα διαχωριστεί από τη ΔΕΠΑ, έτσι ο όρος δεν έχει επιτευχθεί.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ δεν έχει αρχίσει ακόμη.


-          Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα της ιδιωτικοποίησης, η βιομηχανία φυσικού αερίου θα είναι πλήρως συμβατή με την Οδηγία 2009/73/EΚ.

ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (βλ. νέο μνημόνιο, ενότητα 6.1.2.2 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)


Β. Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

-          Η κυβέρνηση πρέπει να οριστικοποιήσει τα διορθωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη (α΄ τρίμηνο του 2012)

ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ
-------------------

Οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν το Μάρτιο του 2012 με τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε μια σειρά μέτρων που παρέχουν σε τρίτους πρόσβαση στη λιγνιτική παραγωγή. 


-          Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή των μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων στην ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη (γ΄ τρίμηνο του 2012)


ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αυτό έρχεται μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-169/08, ΔΕΗ κατά Επιτροπής, και T-421/09, η ΔΕΗ κατά της Επιτροπής, με την την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις της Κομισιόν του 2008 και του 2009 στην υπόθεση 38700 (δηλαδή, στην Περίπτωση του Ελληνικού Λιγνίτη).


-          Η εφαρμογή των μέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης από ανταγωνιστές της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει ολοκληρωθεί. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά λιγνιτική παραγωγή στην ελληνική αγορά (Νοέμβριος 2013)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αυτό έρχεται μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις T-169/08, ΔΕΗ κατά Επιτροπής, και T-421/09, η ΔΕΗ κατά της Επιτροπής, με την οποία το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε τις αποφάσεις της Κομισιόν του 2008 και του 2009 στην υπόθεση 38700 (δηλαδή, στην Περίπτωση του ελληνικού λιγνίτη).


------------------------

-          Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, η κυβέρνηση λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να πουλήσει υδροηλεκτρικό δυναμικό και άλλα περιουσιακά στοιχεία παραγωγής σε επενδυτές. Αυτή η πώληση είναι ξεχωριστή από την εκποίηση του λιγνιτικού δυναμικού που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την περίπτωση του ελληνικού λιγνίτη. Παρ 'όλα αυτά, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράζουν υδροηλεκτρικό δυναμικό ή άλλη παραγωγή από κοινού με το λιγνιτικό δυναμικό που προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση.  Η πώληση του υδροηλεκτρικού δυναμικού i) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται στη σχετική απόφαση της Επιτροπής και ii) δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς μία ελάχιστη τιμή.

ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (βλ. νέο μνημόνιο, ενότητα 6.1.2.1, Νοέμβριος του 2012)


Γ. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια

-          Περαιτέρω μέτρα πρέπει να ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι το ενεργειακό μέρος των ρυθμιζόμενων τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές (β΄ τρίμηνο του 2012)

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ
------------------------

Η αύξηση των τιμών των τελικών χρηστών το 2012 ανήλθε σε 3% και ήταν κάτω από τη σύσταση της ΡΑΕ για αύξηση 12%. Περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές τελικών χρηστών θα έπρεπε, ιδανικά, να έχουν λάβει χώρα στο τέλος του β΄τριμήνου του 2012 για να αποφευχθεί μια απότομη αύξηση στις τιμές για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης όταν καταργηθούν οι τιμές τελικού χρήστη τον Ιούλιο του 2013.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης τελικού χρήστη τον Ιανουάριο του 2013.


-          Η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για όλους, πλην των ευπαθών καταναλωτών (β΄ τρίμηνο του 2013)

ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (βλ. νέο μνημόνιο, ενότητα 6.1.3.1, iii β΄ τρίμηνο του 2013)


Δ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

-          Η Κυβέρνηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτείται από την οδηγία (α΄ τρίμηνο του 2012).

ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ
-------------------

Η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει τη μεταφορά της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Η Έκθεση Προόδου υποβλήθηκε στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26/04/2012.


-          Η κυβέρνηση πρέπει να προετοιμάσει ένα σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έτσι ώστε να είναι πιο συμβατός με τις εξελίξεις της αγοράς και να μειώσει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1.       Ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού συσκέψεων και συζητήσεων με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης.
2.       Επιλογές για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός μοντέλου feed in premium, και διευκρινίζοντας σε κάθε επιλογή τη μέθοδο του υπολογισμού των τιμολογίων, και τα μέσα για την αποφυγή πιθανών υπερ – αποζημιώσεων.
3.       Τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις για το κόστος όλων των σχετικών τεχνολογιών.
4.       Εξέταση της δυνατότητας σταδιακής μείωσης των τιμολογίων.
5.       Μέτρα για την ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας (α΄ τρίμηνο του 2012)ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ  (βλ. νέο μνημόνιο, ενότητα 6.1.5.4, δ΄ τρίμηνο του 2012)
---------------------------------------------------------------------------


Το ΥΠΕΚΑ έχει δημοσιεύσει μια έκθεση στην ιστοσελίδα του σχετικά με τις επιλογές για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η έκθεση ανατέθηκε σε μια ομάδα εργασίας για να εκτιμήσει την κατάσταση στο πλαίσιο των ΑΠΕ και να διερευνήσει μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών ελλειμμάτων, βάσει των οποίων η κυβέρνηση θα ορίζει μέτρα.

Η έκθεση εμπλουτίστηκε με τις απόψεις ενδιαφερόμενων μερών από τη βιομηχανία, καθώς και άλλων εμπειρογνωμόνων του κλάδου, όπως το ΚΑΠΕ.

Η έκθεση διερευνά προτάσεις για βελτίωση.

Ωστόσο, το ΥΠΕΚΑ δεν είναι ο επίσημος συγγραφέας του εγγράφου, παρόλο που τα πορίσματά του έχουν βοηθήσει / αναμένεται να βοηθήσουν την κυβέρνηση να επεξεργαστεί το σχέδιό της για τη μεταρρύθμιση (όπως απαιτεί το Μνημόνιο) καθώς και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν τον Αύγουστο του 2012 για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του καθεστώτος στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (που περιλαμβάνει τη μείωση του FIT για τα φωτοβολταϊκά και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες καθώς και την αύξηση του τέλους ΑΠΕ).


-          Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση του projectHelios” μέσω νομοθεσίας (α΄ τρίμηνο του 2012), διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης (β΄ τρίμηνο του 2012) και συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.

ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ
-------------------

Ολοκληρώθηκε με το νόμο 4062/2012, που εκδόθηκε στις 29/03/2012.


Ε. Άλλα μέτρα

-          Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις στον κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, και ειδικότερα όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης, και την αμερόληπτη και αποτελεσματική κατανομή της χωρητικότητας των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με την υπόθεση παράβασης 2009/2168 για μη συμμόρφωση με τον κανονισμό ηλεκτρικής ενέργειας.  Αυτό το ψήφισμα θα περιλαμβάνει την έγκριση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ενός τροποποιημένου κώδικα για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και  θα καθιερώνει διαδικασίες για διασυνοριακές διαπραγματεύσεις ηλεκτρισμού με τη Βουλγαρία σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και τα παραρτήματά της. (α΄ τρίμηνο του 2012).

ΕΧΟΥΝ ΤΗΡΗΘΕΙ
------------------

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει ανακοινώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κλείσει την υπόθεση παράβασης καθώς έχει υπάρξει συμμόρφωση με τις καταγγελίες που διατυπώνονται εκεί, ωστόσο περαιτέρω δουλειά πρέπει να γίνει από τις ελληνικές αρχές για την πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού.


---------


Η κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να:

-          Καθιερώσει υπηρεσία μιας στάσης (one-stop shop) για την αδειοδότηση των παρακάτω κατηγοριών έργων υποδομής (δ΄ τρίμηνο του 2012): εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, έργα αγωγών αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.

ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
---------------------------------------


Η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να:

-          Θεσπίσει κώδικα για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ, ο οποίος διασφαλίζει τη διαφανή και τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα και την αποτελεσματική κατανομή της αχρησιμοποίητης παραγωγικής ικανότητας (γ΄ τρίμηνο του 2012)

ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
---------------------------------------


 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου