.

Δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας μέσω ΟΑΕΔ για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έως 35 ετών

Ένα από τα 14 προγράμματα του ΟΑΕΔ που είναι «ανοικτά» αυτή την εποχή, είναι το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης, με επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, έως 35 ετών, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.


Σύμφωνα με την προκήρυξη, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οδικών μεταφορών) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις δικαιούχων επιχειρήσεων και ωφελούμενων αποφοίτων εδώ

Πηγή: ERGON blog

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου