.

ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ: Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher)Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Βʼ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου) με υποχρεωτική απασχόληση


ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δράση με τίτλο: «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Βʼ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιανουαρίου 2013. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744].


Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής:
i. Απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Βʼ της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ και οργανώνονται από ΚΕΚ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ. Οι Μηχανικοί μοριοδοτούνται με βάση τη διάρκεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
ii. Αφορούν σε 10 θεματικά αντικείμενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συμβληθούν με αυτές.
iii. Πραγματοποιούνται στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Η Διοικητική Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στο πρόγραμμα).
iv. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 4 μήνες.

Διαδικασία της κατάρτισης με επιχορήγηση (Training Voucher) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ έως 14/1. Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση. το ΤΕΕ θα δημοσιεύσει μετά Το Μητρώο Ωφελούμενων.
Όσοι θα είναι στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης από το ΤΕΕ. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν και να συνάψουν σύμβαση με το ΚΕΚ που το υλοποιεί. Αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης επιλογής τους θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα (2.000)

Από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και καθʼ όλη τη διάρκεια της δράσης στο Τ.Ε.Ε.
λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (τηλ.
210 3291222 και ώρες 09.00-17.00).

Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραμμα λειτουργεί στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., τηλ. 2118001644, ώρες 10.00-18.00, υπεύθυνος κ. Άγγελος Γιουβάνογλου.
Δηλώστε το e-mail σας για να έχετε άμεση επαφή:email: gram.iekemtee@gmail.com

Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.  υπάρχει όλη η σχετική με το Πρόγραμμα πληροφόρηση. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με e-mail για οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο e-mail: gram.iekemtee@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ

Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με επιχορήγηση (training voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Βʼ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου) με υποχρεωτική απασχόληση

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ


Στις 12 Δεκεμβρίου 2012 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη δράση με τίτλο: «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Training Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Βʼ της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση», η οποία θα ολοκληρωθεί στις 14 Ιανουαρίου 2013. Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744].

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων στους οποίους αυτή απευθύνεται, μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και των εργασιακών τους δεξιοτήτων, της βελτίωσης της κοινωνικής τους θέσης και του βιοτικού τους επιπέδου, καθώς και η μείωση της ανεργίας.
Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης στον παραγωγικό τομέα Βʼ της οικονομίας (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, άντληση πετρελαίου & φυσικού αερίου), με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (training voucher), κατά την έννοια του άρθρου 2 της με αρ. 1.5188/οικ.
3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ για το ΕΣΔΕΚ, με υποχρεωτική απασχόληση.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής:
i. Απευθύνονται σε 4.404 ανέργους τεχνίτες του παραγωγικού τομέα Βʼ της οικονομίας εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και σε 496 διπλωματούχους μηχανικούς (ΜΜΜ, ΗΜ, ΜΜ, ΧΜ) μέλη του ΤΕΕ, οι οποίοι θα εγγραφούν στο «Μητρώο Ωφελουμένων», που θα συγκροτήσει το ΤΕΕ και οργανώνονται από ΚΕΚ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ. Οι Μηχανικοί μοριοδοτούνται με βάση τη διάρκεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
ii. Αφορούν σε 10 θεματικά αντικείμενα διάρκειας 400 ωρών το καθένα και περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/φορείς που θα επιλέξουν τα ΚΕΚ και θα συμβληθούν με αυτές.
iii. Πραγματοποιούνται στις 11 Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας που εντάσσονται στις Περιφέρειες Σύγκλισης και Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (όλες, πλην Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου. Η Διοικητική Περιφέρεια Αττικής εντάσσεται στο πρόγραμμα).
iv. Οδηγούν το 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε πρόσληψη και υποχρεωτική απασχόληση στις επιχειρήσεις/φορείς πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης. Η υποχρεωτική απασχόληση είναι πλήρης και συνεχής για 100 τουλάχιστον ημερομίσθια, διάρκειας όχι μικρότερης από 4 μήνες.

Διαδικασία της κατάρτισης με επιχορήγηση (Training Voucher) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη δράση, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα  και να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΤΕΕ έως 14/1. Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των ωφελούμενων με βάση τα κριτήρια επιλογής – μοριοδότηση. το ΤΕΕ θα δημοσιεύσει μετά Το Μητρώο Ωφελούμενων.
Όσοι θα είναι στο Μητρώο Ωφελούμενων θα πρέπει να παραλάβουν την επιταγή κατάρτισης από το ΤΕΕ. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν και να συνάψουν σύμβαση με το ΚΕΚ που το υλοποιεί. Αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης επιλογής τους θα λάβουν το εκπαιδευτικό επίδομα (2.000)

Από τις 22 Οκτωβρίου 2012 και καθʼ όλη τη διάρκεια της δράσης στο Τ.Ε.Ε.
λειτουργεί Γραφείο Υποδοχής για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (τηλ.
210 3291222 και ώρες 09.00-17.00).

Αντίστοιχο Γραφείο Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης για το Πρόγραμμα λειτουργεί στο Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε., τηλ. 2118001644, ώρες 10.00-18.00, υπεύθυνος κ. Άγγελος Γιουβάνογλου.
Δηλώστε το e-mail σας για να έχετε άμεση επαφή:email: gram.iekemtee@gmail.com

Στην ιστοσελίδα του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.  υπάρχει όλη η σχετική με το Πρόγραμμα πληροφόρηση. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων με e-mail για οτιδήποτε σχετικό προκύπτει, για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον στο e-mail: gram.iekemtee@gmail.com


10 Ιανουαρίου 2013 ώρα 17:00
Ημερίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για τον
ΝΕΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΝΟΚ) Ν.4067/12 στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα Η Παρουσίαση της εγκυκλίου «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του
νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)» θα γίνει   από  τους εισηγητές:

Λεμπέση Ελένη
Κάκος Θεοφάνης
Καρατσώλης Κωνσταντίνος
Κλαδάκης Διονύσιος
Ξυνομηλάκη Ελευθερία
Στραβοδήμος Γεώργιος
Φραντζή Μαρία

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, και θα γίνεται με βάση τη δήλωση προτεραιότητας που θα αναρτηθει στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, την Πέμπτη
27/12/2012

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου