.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτείνει δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων

Στις 5 Δεκεμβρίου, σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή παρουσιάζει τις συνεχώς αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην εξεύρεση εργασίας και καλεί τα κράτη μέλη να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκτιμά ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης, καθώς και στη διασυνοριακή κινητικότητα των νέων.

κλικ για να κατεβάστε όλο το έγγραφο...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου