.

Τα 13 βήματα σε 3 μήνες για την αγορά ενέργειας

Ξεκινώντας από ρυθμιστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς και φτάνοντας μέχρι τις δημοπρασίες που θα ανοίξουν τη λιανική του ηλεκτρισμού, οι μνημονιακές υποχρεώσεις στον τομέα της ενέργειας αποτελούνται από 13 συνολικά προαπαιτούμενα τα οποία θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Εκτός από τις δημοπρασίες τύπου ΝΟΜΕ, που αποτελούν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για το άνοιγμα της λιανικής και την είσοδο ανταγωνιστικών προς τη ΔΕΗ προμηθευτών στην αγορά, τα μέτρα επίσης περιλαμβάνουν τις περίφημες διακοπτόμενες συμβάσεις για μεγάλους καταναλωτές (κυρίως βιομηχανία) αλλά και τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ΑΠΕ.

Επίσης οι υποχρεώσεις, που βάσει της συμφωνίας εκπληρώνονται σε τρεις προθεσμίες (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος) περιλαμβάνουν επίσης και το φλέγον θέμα της αλλαγής της φορολογίας στον τομέα της ενέργειας, όπου πχ στο φυσικό αέριο η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΕΦΚ στην Ευρώπη. Ωστόσο εκτός από τις ευρέως γνωστές υποχρεώσεις που αφορούν πχ την πώληση του ΑΔΜΗΕ ή ισοδύναμη λύση, υπάρχουν και άλλα λιγότερο γνωστά παραδοτέα, όπως η εκπόνηση πλάνου για την αναβάθμιση των δικτύων που θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Αναλυτικά η λίστα με τα 13 προαπαιτούμενα στον τομέα της ενέργειας είναι η εξής:

Σεπτέμβριος

1. οι αρχές θα εφαρμόσουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας
2. θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμφωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς
3. θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής
4. θα εφαρμόσουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
5. θα αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων αντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο)


Οκτώβριος

1.οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήματος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παραδοτέο)
2.θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός εάν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτελέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επίτευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο)
3.θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας
4.θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
5.θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο


Δεκέμβριος

1.οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρηματοδότηση
2.επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές
3.οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδοτέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο)

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)/energypress.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου