.

Ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης των μελετών τεχνικών έργων από την ΜΟΔ ΑΕ

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των δικαιούχων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων Απομακρυσμένων Περιοχών της ΜΟΔ ΑΕ, εκπόνησε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την υποβοήθηση της επίβλεψης των μελετών τεχνικών έργων.
Το εργαλείο αφορά στις παρακάτω κατηγορίες:

- Μελέτες Κτηριακών Έργων
- Μελέτες Λιμενικών Έργων
- Μελέτες Οδοποιίας
- Υδραυλικές μελέτες
- Στατικές μελέτες
- Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
- Γεωτεχνικές μελέτες
- Τοπογραφικές μελέτες

Το εργαλείο αυτό έχει σαν στόχο την υποβοήθηση των στελεχών Τεχνικών Υπηρεσιών που ασκούν καθήκοντα Επιβλέποντος των Μελετών παρέχοντάς τους ένα εύχρηστο και πρακτικό τρόπο ελέγχου. Αποτελείται από Φύλλα Επίβλεψης μελετών (ΦΕΜ) σε ηλεκτρονική μορφή (με τη χρήση πινάκων και checklists) και εντάσσεται στις παρεμβάσεις υποστήριξης δικαιούχων που προβλέπονται στο άρθρο 50 του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,…»

Τα σχετικά αρχεία (τύπου XLS) είναι αναρτημένα στον ιστότοπο: https://www.mou.gr/el/Pages/manuals.aspx

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου