.

ΥΠΕΚΑ: Δημοσίευση Εθνικού Πίνακα Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών 2013-2020

1 Με την ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β’/27.12.2004) ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/87/ΕΚ στο Εθνικό Δίκαιο και καθορίστηκε η λειτουργία του συστήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του συστήματος ορίζεται το ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ), ενώ για την πραγματοποίηση του συντονιστικού ρόλου του ΥΠΕΚΑ και την εναρμόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρμόδια Υπουργεία, λειτουργεί Διυπουργική Επιτροπή με τη συμμετοχή του ΥΠΕΚΑ, Υπ. Οικονομικών, Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών λειτουργεί με την παρακολούθηση των εκπομπών των σταθερών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στα κριτήρια του Παραρτήματος Ι τηςΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β’/27.12.2004), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σε κάθε περίοδο καταρτίζεται Εθνικό Σχέδιο Κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προκύπτουν από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Οι εγκαταστάσεις λαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά ετησίως και για το τρέχον έτος στο τέλος Φεβρουαρίου, ενώ παραδίδουν τις επαληθευμένες εκθέσεις εκπομπών τους το αργότερο στο τέλος Μαρτίου κάθε έτους με έτος αναφοράς το προηγούμενο. Στο τέλος Απριλίου πρέπει να επιστρέψουν στους λογαριασμούς τους στο Μητρώο δικαιώματα αντίστοιχα με τους τόνους CO2 που εξέπεμψαν το προηγούμενο έτος. Οι επαληθευμένες εκπομπές και τα δικαιώματα που έχουν επιστραφεί ανά εγκατάσταση φαίνονται στην ιστοσελίδα EU Transaction Log της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο 2005-2007 εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 36028/1604/2006 (ΦΕΚ 1216/Β΄/01.09.2006) ενώ αυτό της περιόδου 2008-2012 με τηνΚΥΑ 52115/2970/Ε103/2008 (ΦΕΚ 2575/Β΄/19.12.2008). Μέχρι το τέλος του 2012 θα έχει δημοσιευθεί ο Εθνικός Κατάλογος Κατανομής δικαιωμάτων σε Σταθερές Εγκαταστάσεις (ΕΚΚΣΕ) 2013-2020. Ο προσωρινός ΕΚΚΣΕ ετοιμάστηκε σύμφωνα με την 2011/278/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2013-2020) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2013-2020

Με την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή της απόφασης 2013/448/ΕΕ που ανακοινώθηκε την 5η Σεπτεμβρίου 2013, προέκυψε ο Εθνικός Πίνακας Κατανομής 2013-2020 (National Allocation Table) ο οποίος υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση στις 12.11.2013 ( http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2013111101_en.htm).
Η κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών στις υπόχρεες εγκαταστάσεις θα γίνει μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στοιχείων των εταιριών με σημαντική μείωση της δυναμικότητας καθώς και με μερική παύση έως 31.12.2012, σύμφωνα με τα άρθρα 21και 23 της απόφασης 2011/278/ΕΕ.
Θα ακολουθήσει η έκδοση απόφασης κατανομής ( NAT Decision) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια της οποίας θα μεταφερθούν τα δεδομένα στο Μητρώο εκπομπών ώστε να γίνει η κατανομή των δικαιωμάτων.
Έκδοση άδειας ΕΑΘ περιόδου 2013-2020 για σταθερές εγκαταστάσεις
Για τη νέα φάση υλοποίησης του Συστήματος Εμπορίας θα πρέπει οι εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 57495/2959/Ε103 (ΦΕΚ 2030/Β΄/29.12.2010) να υποβάλουν στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:
1. διαβιβαστικό του φορέα εκμετάλλευσης προς το ΓΕΔΕ με θέμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση άδειας ΕΑΘ
2. αίτηση για την χορήγηση άδειας ΕΑΘ (υπόδειγμα). Οι απαιτήσεις της παραγράφου Β2 του άρθρου 5 της ανωτέρω (2) σχετικής ΚΥΑ θα πρέπει να καλύπτονται από το Σχέδιο Παρακολούθησης που αναφέρεται παρακάτω.
3. Σχέδιο Παρακολούθησης εκπομπών όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 και του Παραρτήματος Ι του Καν. 601/2012. Θα πρέπει να τονισθεί ότι είναι απαραίτητο το σχέδιο να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες με λογικό και απλό τρόπο και να συνίσταται σε λεπτομερή και πλήρη τεκμηρίωση με διαφάνεια της μεθοδολογίας παρακολούθησης. Το Σχέδιο Παρακολούθησης μπορεί να ακολουθεί το πρότυπο που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. 
4. την πρόσφατη εν ισχύ άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
5. την πρόσφατη εν ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης
6. στην περίπτωση που τα 4 και 5 έχουν ήδη υποβληθεί στο ΓΕΔΕ, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα εκμετάλλευσης ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτά από την τελευταία υποβολή τους, αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου και/ή την ημερομηνία υποβολής
7. βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορέα εκμετάλλευσης. 
Η υποβολή του φακέλου της αίτησης θα πρέπει να γίνει μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, στο Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ), Λ. Κηφισίας 241, 14561, Κηφισιά. Παράλειψη της πράξης αυτής, θα υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 της ΚΥΑ 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β’/27.12.2004).

Νεοεισερχόμενες σταθερές εγκαταστάσεις 2013-2020
Οι εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2009/29 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για πρώτη φορά μετά την 30ή Ιουνίου 2011, όπως και κάθε εγκατάσταση που υπέστη σημαντική επέκταση μετά τις 30 Ιουνίου 2011 θεωρούνται νεοεισερχόμενες και θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ένα ερωτηματολόγιο νεοεισερχόμενων (Νew entrans report – NER), καθώς και την έκθεση μεθοδολογίας (methodology report) σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ήδη υποβληθεί, σύμφωνα με τα πιο κάτω υποδείγματα.
Εξαιρούνται οι αεροπορικές εταιρίες.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

Μερική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ( Partial cessation)
Eγκαταστάσεις που έχουν παύσει μερικώς τη λειτουργία τους σύμφωνα με το άρθρο 23 της απόφασης 2011/278/ΕΕ θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ένα ερωτηματολόγιο χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό πρότυπο και να το καταθέσουν σε ηλεκτρονική (xls ) και έντυπη μορφή στην Διεύθυνση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου / Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ), Πατησίων 147, 11251, Αθήνα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου