.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας [26.02.14]

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης), με θέματα:

Θέμα 1ο: Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Συνέ-λευση των Οινοπαραγωγικών Περιφερειών της Ευρώπης (Assembly of European Wine Regions) και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή του συμφώνου και κάθε σχετική ενέργεια. Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Δακής Θέμα
2ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν. Κα-στοριάς.» Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 3ο: Τρόπος εκτέλεσης του έργου :΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ΄΄, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρό-γραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 445.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης Θέμα
4ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασί-ας λυμάτων και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ Σιάτιστας Ν. Κοζά-νης». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης Θέμα
5ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Επαρχιακής οδού Ακρινής – Αγίου Δημητρίου». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης Θέμα
6ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ετήσια συντήρηση επαρ-χιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 7ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια σήμανση επαρ-χιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης Θέμα
8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης Θέμα
9ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εργασίες στήριξης πρα-νών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης Θέμα
10ο Mείωση αποστάσεων των προς πολεοδόμηση περιοχών «Αγροκηπίου» και « περιοχής 7» από τα υφιστάμενα κοιμητήρια Αγίας Τριάδας της πόλης της Πτο-λεμαϊδας, Δήμου Εορδαίας.» Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός. Θέμα
11ο: Γνωμοδότηση για την M.Π.Ε του έργου με τίτλο: «Αιολικός Σταθμός Παραγω-γής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 163,8 ΜW» (78A/Γ) και τα συνοδά αυτού έργα, της εταιρείας «ADEMCO Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ» με τη διακριτική ονο-μασία «Αιολική Δυτικής Μακεδονίας ΕΠΕ», στη θέση με το τοπωνύμιο «Τρικλάριον ό-ρος» των Δήμων Καστοριάς και Νεστορίου του Ν. Καστοριάς και Δήμου Πρεσπών του Ν. Φλώρινας, στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Εισηγητής: ο Δ/της Περοβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Δημήτριος Αλβανός. Θέμα
12ο: Έγκριση δωρεάς μηχανήματος στον Δήμο Κοζάνης. Εισηγητής: ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΚοΪμτσίδης Νικόλαος Θέμα
13ο: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της «Έρευνα και προτάσεις για την εμφάνιση ρωγμώσεων στην ΤΚ Βαλτονέρων του Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Δημήτριος Ηλιάδης
Θέμα 14ο: Χρηματοδότηση Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος Θέμα
15ο: Έγκριση Πίνακα έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 16: Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δη-μοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε. 2008ΕΠ04100000 Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 17ο: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 18ο: Έγκριση απασχόλησης πέντε μαθητών της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Καστοριάς στις Υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς. Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος Θέμα
19ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς που αφορά στο έργο «Αποκατάσταση στέγης αμιάντου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Καστοριάς» Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
ΘΕΜΑ 20: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-δονίας και της ΚΘ΄ ΕΠΚΑ Φλώρινας, για την εκτέλεση υποέργου αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στα πλαίσια του ενταγμένου έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» της διευθέτησης τμήματος του υδατορέματος του «Γκιόλε». Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 21ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος
Θέμα 22ο: Έγκριση του Αναλυτικού Πίνακα Έργων 2014 χρηματοδοτούμενων από το ταμειακό υπόλοιπο παρελθόντων ετών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 23ο: Έγκριση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για το 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 24ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-νίας- Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης και ΑΝΚΟ με θέμα: «Ανανέωση και παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος Περιβαλλοντικών Όρων των έργων: Κατασκευή Φράγμα-τος Μεσόβουνου και Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσόβουνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 25ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων κοι-νωνικού χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας και στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομά-δων – ατόμων με αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 26ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Υλοποίηση δράσεων κοι-νωφελούς χαρακτήρα, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 27ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα: «Εκτίμηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων Ακρινής –Αγίου Δημητρίου- Ρυακίου- Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 28ο: Ένταξη, απένταξη και τροποποίησεις ενταγμένων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2007-2011. Εισηγητής:ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης
Θέμα 29ο:Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2014. Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή. Θέμα 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 014/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή.
Θέμα 31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 015/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΕ για την έκδοση εγγυητικής επιστολής. Εισηγήτρια :Πρόεδρος ΚΕ.ΠΕ. Αποστολίδου Κυριακή. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Παπαδόπουλος

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου