.

Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ στη συνάντηση του έργου FOROPA, στο Graz της Αυστρίας, στις 14-17 Ιανουαρίου 2014

To ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ συμμετείχε στη συνάντηση του έργου FOROPASustainable networks for the energetic use of Lignucellulosic Biomass in South East Europe, η οποία έλαβε χώρα στις 14-17 Ιανουαρίου 2014, στο Graz της Αυστρίας.

Η συνάντηση συνδυάστηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου στο 4ο Συνέδριο Κεντρικής Ευρώπης για τη Βιομάζα καθώς και με επισκέψεις μελέτης που οργανώθηκαν στα πλαίσια αυτού του συνεδρίου. Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στο κοινό, σε μορφή αφίσας, οι προτεινόμενες πιλοτικές εφαρμογές ανά περιοχή/εταίρο. Αυτές σχετίζονται με την ανάπτυξη εργαλείων για τη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, όπως:
- η ανάπτυξη πλατφόρμας πληροφοριών και αγοράς βιομάζας (καυσόξυλα, pellets, wood chips, κ.α.)
- η έκδοση ενός οδηγού ορθολογικής διαχείρισης και υλοτομίας των δασών
- η ανάπτυξη διαμετακομιστικών κέντρων βιομάζας / κέντρων εμπορίας βιομάζας
- η οικολογική αξιοποίηση των υπολειμμάτων υλοτομίας
- η διερεύνηση της ποιότητας των βιοκαυσίμων
Οι προτεινόμενες πιλοτικές εφαρμογές θα υλοποιηθούν από κοινού σε δύο ή περισσότερες ενδιαφερόμενες περιοχές των συμμετεχόντων εταίρων με τη χρήση κατάλληλων υποστηρικτικών μέσων, όπως χρήση και ανάπτυξη λογισμικών, έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, και με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών από τον τομέα της βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών, της ερευνητικής κοινότητας κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 4ο Συνέδριο Κεντρικής Ευρώπης για τη Βιομάζα παρουσιάστηκαν από το ΙΔΕΠ υπό τη μορφή ομιλίας, τα αποτελέσματα της διερεύνησης της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσόξυλων στη Δυτική Μακεδονία.

Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στη συνάντηση του έργου FOROPA
________________________________________________________________
Το έργο “FOROPA - SUSTAINABLE NETWORKS FOR THE ENERGETIC USE OF LIGNUCELLULOSIC BIOMASS IN SOUTH EAST EUROPE” στοχεύει στην προώθηση και στην ενίσχυση των δικτύων και των συνεργατικών σχημάτων (cluster) για τη βελτίωση της αξιοποίησης της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας στην Νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης.
Το έργο, ανήκει στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE Programme) και χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες:
ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
Δρ. Π. Γραμμέλης, Ερευνητής, e-mail: grammelis@certh.gr
Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, e-mail: ketikidis@lignite.gr

Τηλ. +30 24630 55300, +30 24630 54679, Fax +30 24630 55301

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου