.

ΕΒΕ Κοζάνης: Ημερίδα για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Το Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του, καθώς και τους φορείς του Δημόσιου Τομέα, ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θέτει σε άμεση λειτουργία το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – www.promitheus.gov.gr - μέσα από το οποίο θα πραγματοποιείται το σύνολο των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα.

    Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικά, καθώς όλη η επικοινωνία και η διαχείριση γίνεται ηλεκτρονικά με κύρια αποτελέσματα το μικρότερο κόστος συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τους υποψήφιους. Ειδικότερα, καθώς θα γίνεται ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς και αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων  δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, το σύστημα εξασφαλίζει ευρύτερη δυνατότητα συμμετοχής, λόγω της μείωσης του κόστους, αλλά και απόλυτη νομική διασφάλιση και διαφάνεια.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου