.

Επιστολή [13.04.09] του Συνηγόρου του Πολίτη γα το δάσος Μαυροπηγής

Αρ. πρωτ.: 3577/09/.2.5 και 4032/08/2.5
Ειδικoί Επιστήμονες: Βασιλική Καραγεώργου, Αγγελική Σαλαμαλίκη Τηλ: 2107289690 21072 89629 Αθήνα, 13.04.09
Προς:
1. Αξιότιμο Νομάρχη Κοζάνης κ. Δακή Γεώργιο
2. Ν.Α Κοζάνης/Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Τμήμα Πολιτικής Γης
Κοιν.:(δείτε στο τέλος του εγγράφου)


Θέμα : Διαδικασία παραχώρησης του δάσους της Μαυροπηγής

Σχετικά:
1.H υπ’ αρ. 3518/30.3.2009 επιστολή σας προς το Συνήγορο του Πολίτη
2.Το υπ’ αρ. 4980/22.03.2009 έγγραφο του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ Α.Ε.
3.Το υπ’ αρ. 3577/2.3/1.4.2009 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη
4.Το υπ. αρ. 3577/2.2/11.3.2009 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη


Αξιότιμε κ. Νομάρχη,
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Λάβαμε την 09/4/2009 την ανωτέρω (Σχετ.1) επιστολή της Δ/νσης Πολιτικής Γης της Ν.Α. Κοζάνης, κατόπιν του προηγούμενου (Σχετ.4) εγγράφου μας, στο οποίο θέταμε ερωτήματα σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης επέμβασης στο δάσος της Μαυροπηγής, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τον παράνομο χαρακτήρα των εργασιών επέμβασης στο δάσος της Μαυροπηγής χωρίς την έγκριση παραχώρησης της φερόμενης ως κοινόχρηστης εποικιστικής έκτασης από την Ν.Α Κοζάνης και την έγκριση επέμβασης από το Δασαρχείο, ζήτημα για το οποίο έχουμε ήδη απευθύνει και δεύτερο έγγραφο προς τον αξιότιμο κ Νομάρχη και στο Δασαρχείο Κοζάνης (Σχετ.3). Στην επιστολή σας αυτή μας ενημερώνετε ότι αναμένετε την γνώμη της Δ/νσης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας προκειμένου να προχωρήσετε στην παραχώρηση της έκτασης του δάσους που έχει αιτηθεί η ΔΕΗ Α.Ε., και μας απευθύνετε το ερώτημα εάν η τυχόν έλλειψη διαβούλευσης των κατοίκων του δ.δ. Μαυροπηγής, που αναφέραμε στο Σχετ.4 έγγραφό μας, κωλύει τη διαδικασία παραχώρησης. Σε νεότερη τηλεφωνική επικοινωνία με τον χειριστή της αναφοράς, μας πληροφορήσατε ότι έχετε λάβει και τη γνώμη της Δ/νσης ΠΕΧΩ, η οποία είναι θετική υπό όρους. Κατόπιν αυτών, θα πρέπει να διευκρινίσουμε τα εξής:
1. Επί του συγκεκριμένου ερωτήματός σας, στο Σχετ.4 έγγραφό μας αναφέραμε ότι «από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας δεν προέκυψε να έχουν λάβει γνώση οι κάτοικοι της σχετικής Απόφασης του Δήμου Πτολεμαϊδας ούτε να έχουν πραγματοποιηθεί διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και ενημέρωσης των πολιτών για το θέμα της παραχώρησης και των επεμβάσεων στο δάσος που συνιστά ένα σημαντικό πνεύμονα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής» και ρωτούσαμε τον Δήμο Πτολεμαϊδας εάν έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Μαυροπηγής για την παραχώρηση της έκτασης και εάν έχει διοργανώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης των κατοίκων, ζητώντας να μας αποστείλει τη σχετική απόφαση Δ.Σ. για το θέμα της παραχώρησης του δάσους. Απάντηση δεν έχουμε λάβει ακόμη από τον Δ.Πτολεμαϊδας, ωστόσο από το έγγραφό σας προκύπτει ότι εσείς έχετε τη σχετική απόφαση Δ.Σ. Πτολεμαίδας, και ότι αυτή είναι θετική. Έχετε επομένως την σχετική διοικητική πράξη του Δ.Πτολεμαϊδας, η οποία διαθέτει τεκμήριο νομιμότητας και οι τυχόν πλημμέλειές της δεν αφορούν εσάς. Ωστόσο, δεδομένου ότι ρωτάτε εμάς για την ακολουθητέα διαδικασία, θα πρέπει να διευκρινίσουμε γενικότερα και τα εξής:
2. Επί της διαδικασίας παραχώρησης εν γένει: η ΔΕΗ Α.Ε. στο Σχετ. 2 έγγραφο του ΛΚΔΜ, επανέρχεται στο θέμα της καθυστέρησης της παραχώρησης που θεωρεί απαραίτητη για την ομαλή τροφοδοσία με καύσιμο του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας. Την καθυστέρηση αυτή έχουμε ήδη επισημάνει στο προηγούμενο Σχετ.4 έγγραφό μας. Είναι, ελπίζουμε, σαφές, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη δεν υποκαθιστά τις δημόσιες υπηρεσίες στην άσκηση των κατά νόμον αρμοδιοτήτων τους. Συνεπώς, εσείς θα πρέπει να σταθμίσετε το σύννομο και εύλογο ή μη του αιτήματος της ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της διακριτικής σας ευχέρειας, βάσει του άρθρ.7 παρ.2 Α.Ν.431/68, για την παραχώρηση της επίμαχης έκτασης του δάσους.
Παρακαλούμε συνεπώς να μας ενημερώσετε για την απόφαση παραχώρησης ή μη και παράλληλα να μας διευκρινίσετε εάν η επίμαχη κοινόχρηστη έκταση είναι δημόσια ή δημοτική, τι προβλέπεται για τη γνωμοδοτική διαδικασία που ακολουθείτε, και σε περίπτωση που υιοθετείτε τους όρους που έχουν τεθεί από το Δασαρχείο, τον Δήμο Πτολεμαϊδας, την ΠΕΧΩ ή άλλη υπηρεσία, τι χρονικό όριο θα θέσετε για την πλήρωση των όρων αυτών κλ.π. Επίσης παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις ανωτέρω γνωμοδοτικές πράξεις του Δήμου Πτολεμαϊδας και της ΠΕΧΩ. Το ζήτημα των όρων, όπως είναι κατανοητό, είναι κρίσιμο, γιατί αφορά την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας και τα συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα (βλ. Σχετ.4 έγγραφό μας) για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που υφίστανται οι κάτοικοι της Μαυροπηγής. Σημειώνεται για παράδειγμα, ότι ήδη η ΔΕΗ στο Σχετ.2 έγγραφο της ενημερώνει ότι δεν θεωρεί εφικτή την κατασκευή ηχοφράγματος, το οποίο προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους που βρίσκονται σε ισχύ και δεν θα την περιλάβει στους υπό εκπόνηση περιβαλλοντικούς όρους της επέκτασης του ορυχείου.
Σε μία ευνομούμενη Πολιτεία, η μεταβολή του προορισμού του δάσους, εάν τεκμηριώνεται ως αναγκαία για λόγους εθνικής οικονομίας (άρθρ.24 παρ.1 Συντάγματος), θα πρέπει να ολοκληρώνεται εγκαίρως και αφού προηγουμένως έχει διασφαλισθεί στην πράξη ότι δεν θα υποστούν σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση εξαιτίας της συγκεκριμένης μεταβολής οι κάτοικοι της περιοχής. Ο Συνήγορος του Πολίτη επαναλαμβάνει (Σχετ.4) ότι «οι κάτοικοι του οικισμού υφίστανται μια σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση εξαιτίας της απομείωσης του τελευταίου σημαντικού πνεύμονα πρασίνου, που τους χωρίζει από το ορυχείο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει μέχρι σήμερα οποιοδήποτε απτό βήμα μετεγκατάστασής τους» και ότι η Διοίκηση οφείλει να εξετάσει «αντισταθμιστικά μέτρα που να ενισχύουν το περιβάλλον στην συγκεκριμένη θέση, όσο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση του οικισμού της Μαυροπηγής».
Παρακαλούμε συνεπώς για τις ενέργειές σας, καθώς και για την αποστολή όλων των ανωτέρω στοιχείων και την ενημέρωσή μας, σύμφωνα με το άρθρo 4 παρ. 5 εδ. γ του Ν. 3094/03.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με τιμή
Χρύσα Χατζή
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

Κοιν.:
1. Αξιότιμο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη
Περιοχή Ζ.Ε.Π 50100 Κοζάνη
2.Αξιότιμο Δήμαρχο Πτολεμαϊδος κ. Τσιούμαρη Γρηγόρη
25ης Μαρτίου 8 ΤΚ 50200 Πτολεμαϊδα
3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ
Περιοχή Ζ.Ε.Π 50100 Κοζάνη
4. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Δασών Κοζάνης Δασαρχείο Κοζάνης
ΖΕΠ Κοζάνης ΤΚ 50100
5. Γενική Διεύθυνση Ορυχείων Διεuθυντή Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας κ. Παναγιώτη Νικολακάκο
Τ.Θ. 21 502 00 Πτολεμαΐδα
6. Σύλλογο «Η Μαύρη Πηγή» Υπόψη Προέδρου Αναστάσιου Δ. Εμμανουήλ
Δ. Δ Μαυροπηγής ΤΚ 50200 Πτολεμαϊδα

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου