.

Επιστολή συνήγορου του Πολίτη για Ακρινή

Αρ. πρωτ.: 3478/09/2.2 Ειδικοί Επιστήμονες: Αικατερίνη Φλιάτουρα
2107289784 Βασιλική Καραγεώργου Τηλ: 2107289690, Ημερομηνία: 24.3.09

Θέμα: Διαμαρτυρία κατοίκων Ακρινής για περιβαλλοντική επιβάρυνση του οικισμού λόγω των ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. και αίτημα μετεγκατάστασης του οικισμού.

Αξιότιμοι/ ες κύριοι/ ες,
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε την υπ' αρ. 3478/09 αναφορά του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ακρινής με την οποία διατυπώνονται μία σειρά από αιτιάσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση του οικισμού Ακρινής εξαιτίας της μη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων του ορυχείου Πτολεμαϊδας και την συναφή αποστέρηση οποιασδήποτε δυνατότητας οικονομικής δραστηριότητας λόγω της λειτουργίας του, με συνέπεια οι αναφερόμενοι να διατυπώνουν αίτημα για την μετεγκατάσταση του οικισμού.
Από το σύνολο των στοιχείων της αναφοράς αναδεικνύονται τα ακόλουθα ζητήματα:

Α. Περιβαλλοντικές παραβάσεις του ορυχείου της Πτολεμαΐδας

1. Η ελλιπής τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του ορυχείου Πτολεμαΐδας φαίνεται να αποτελεί ένα μακροχρόνια υφιστάμενο πρόβλημα σύμφωνα με τα στοιχεία που η Ν.Α Κοζάνης διαβίβασε στην Αρχή και ανάγονται στο έτος 2005 [βλέπε παραπομπή 1].

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της διερεύνησης συναφών αναφορών για το Νομό Κοζάνης είχε ζητήσει με τα 4032/2.2/2.10.08 και 4032/2.3/ 12.01. 09 έγγραφα του από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας το πόρισμα ελέγχου τους στο ορυχείο της Πτολεμαϊδας τον Ιούλιο του 2008. Πρόσφατα, με το υπ αρ. 4064/25.2.09 έγγραφο του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος μας διαβιβάστηκε η υπ. αρ. 4150/5.2.09 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης των περιβαλλοντικών όρων του ορυχείου Πτολεμαϊδας, που βεβαιώνει τις εξής παραβάσεις:
I. Δεν είχαν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. για τον περιορισμό εκπομπής σκόνης και συγκεκριμένα:
α. Δεν ήταν διαβρεγμένο τμήμα της εσωτερικής οδού στο πεδίο Καρδιάς, όπου διαπιστώθηκε μεγάλη συχνότητα διέλευσης φορτηγών και έντονη διάχυση σκόνης από την κίνηση των οχημάτων.
β. Διαπιστώθηκε εκτεταμένη διαφυγή και συσσώρευση τέφρας επί του εδάφους στο σημείο διασταύρωσης - ανάμιξης του ταινιόδρομου μεταφοράς τέφρας με τον ταινιόδρομο αδρανών στον Βόρειο Τομέα του Κυρίου Πεδίου.
γ. Διαπιστώθηκε έντονη διάχυση σκόνης στο σημείο πτώσης των αδρανών από το άκρο του αποθέτη του Νοτίου Πεδίου και περιστασιακά ο άνεμος συμπαρέσυρε σχεδόν το σύνολο της ροής των υλυχών κατά παράβαση του σχετικού εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου.
II. Δεν υπάρχουν πράσινες ζώνες προστασίας, περιμετρική περίφραξη και μόνιμα
οριόσημα στο σύνολο των περιοχών επέμβασης ούτε περίφραξη πέριξ των
αποκαταστημένων χώρων.
III. Η διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων δεν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
IV. Η διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) δεν γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
V. Η εταιρία δεν έχει εφοδιαστεί με όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις σχετικά
με την επεξεργασία και διάθεση των υγρών αποβλήτων και δεν έχει υποβάλει όλες τις
προβλεπόμενες τεχνικές εκθέσεις στις αρμόδιες αρχές.
VI. Στα αντλιοστάσια του ορυχείου Κυρίου Πεδίου δεν γίνονται συνεχείς μετρήσεις
των παραμέτρων νερού.
VII. Διαπιστώθηκε απ' ευθείας ανεφοδιασμός επί της οδού με καύσιμα από
βυτιοφόρο σε φορτηγά, κατά παράβαση του εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου.

2. Μέρος των ανωτέρω παραβάσεων αλλά και πρόσθετα ζητήματα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του οικισμού της Ακρινής από τη λειτουργία των ορυχείων, διαπιστώθηκαν και κατά την επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου του Συνηγόρου του Πολίτη την 17.02.2009 (βλ. συνημμένο φωτογραφικό υλικό της Αρχής). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν:
• Έλλειψη κάλυψης των φορτηγών μεταφοράς τέφρας ή/και άλλων υλικών,
• Συχνή διέλευση οχημάτων μεταφοράς στο επαρχιακό οδικό δίκτυο πολύ κοντά στον οικισμό.
• Πρόσφατες εναποθέσεις τέφρας σε επαφή με τον επαρχιακό δρόμο και πολύ κοντά στις σταυλικές εγκαταστάσεις του οικισμού.
• Στις παλαιές εναποθέσεις τέφρας, από την άλλη μεριά του δρόμου, μόνον περιμετρική δενδροφύτευση στους πρόποδες των λόφων εναπόθεσης.
• Σε μεγάλο τμήμα ακάλυπτοι ταινιόδρομοι μεταφοράς της τέφρας πλησίον του οικισμού. Έλλειψη καθαρισμού της τέφρας που είχε συσσωρευθεί στη βάση των ταινιόδρομων.

Συνεπώς:
Τα παραπάνω (αλλά και οι παραβάσεις υπό οτ.1 ανωτέρω), προκαλούν σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Π.Ο. αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος οικισμών όμορων με τις εγκαταστάσεις των ορυχείων όπως η Ακρινή και ταυτόχρονα διακινδύνευση της υγείας των κατοίκων τους. Τι κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής, είχε ήδη την ευκαιρία, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του στο Ν. Κοζάνης, να συζητήσει την 17.02.2009 με τη Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δ.Μακεδονίας κάποια από τα παραπάνω θέματα. Σημειώνουμε τη θετική δέσμευση για πιστή τήρηση των Π.Ο. σχετικά με τη διαβροχή της τέφρας και για συστηματικότερο έλεγχο από τη ΔΕΗ των εργολάβων μεταφοράς. Θα θέλαμε ωστόσο και εγγράφως:
• Τις απόψεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας για συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει για την πιστή τήρηση των Π.Ο. και την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω περιβαλλοντικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένες ή περιστασιακές παραβάσεις, συνυπολογίζοντας τα ευρήματα των ελέγχων άλλων φορέων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, ανωτέρω οπό στοιχείο 1.

3. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση του οικισμού, η οποία φαίνεται από τα ανωτέρω να συναρτάται με την άμεση γειτνίαση των εγκαταστάσεων των ορυχείων αλλά και την παραβίαση των π.ο. και της σχετικής νομοθεσίας, (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 1 και 2), επιβεβαιώνεται και από στοιχεία μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ειδικά για τον οικισμό της Ακρινής. Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δ. Μακεδονίας κατόπιν ανάθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., με αντικείμενο «Αποτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στον οικισμό Ακρινής του Δ. Ελλησπόντου Ν. Κοζάνης», για τη χρονική περίοδο 14.11.06-21.01.08. [βλέπε παραπομπή 2] οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια [βλέπε παραπομπή 3]. Προκύπτει επομένως σημαντική παραβίαση του δικαιώματος σε ένα υγιές περιβάλλον (άρθρ.24 παρ.1 Συντάγματος [βλέπε παραπομπή 4]).

4. Η γειτνίαση του οικισμού της Ακρινής με το ορυχείο της Πτολεμαϊδας πέραν της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των κινδύνων που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία, συναρτάται άμεσα με την αποδυνάμωση των παραγωγικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του οικισμού, θέτοντας έτσι ένα ζήτημα όχι μόνον περιβαλλοντικής αλλά και οικονομικής βιωσιμότητας των κατοίκων του. Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι επίκειται επέκταση των ορυχείων με απαλλοτρίωση των τελευταίων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του οικισμού, δηλαδή του κάμπου στον οποίο βρίσκεται και ο υδροφορέας του οικισμού. Η δρομολογούμενη επέκταση των ορυχείων αναφέρουν ότι έχει επίσης δημιουργήσει πρόβλημα αδειοδότησης στις παλαιόθεν υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του οικισμού.

Συνεπώς:
Οι εργασίες των ορυχείων και η επέκταση τους προς όμορους οικισμούς, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση σε ρύπους με παράλληλη μείωση της γης προς καλλιέργεια ή άλλη οικονομική δραστηριότητα. Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες παραβιάσεις Π.Ο. των ορυχείων και τις σοβαρές ενδείξεις συστηματικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας στον οικισμό, καθιστά εύλογο το αίτημα των κατοίκων της Ακρινής για μετεγκατάσταση.
• Παρακαλούνται επομένως η ΔΕΗ Α.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης και n Ν. Α. Κοζάνης να εξετάσουν το εύλογο αίτημα μετεγκατάστασης των κατοίκων της Ακρινής, προκειμένου να επιλύσουν τα σοβαρά και σύνθετα προβλήματα, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και οικονομικής βιωσιμότητας, που εμφανίζονται στον όμορο αυτό οικισμό στις εγκαταστάσεις των ορυχείων.

Β. Παράλειψη διενέργειας ελέγχου από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος

Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Ακρινής με την από 30.10.08 αίτηση του προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας είχε ζητήσει από την εν λόγω υπηρεσία να προβεί σε έλεγχο του ορυχείου της Πτολεμαΐδας (πλησίον του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου) που βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τον οικισμό της Ακρινής. Συγκεκριμένα, κατήγγειλαν την ύπαρξη αυξημένης επικινδυνότητας από τις αποθέσεις τέφρας και στείρων υλικών της ΔΕΗ επί του επαρχιακού δρόμου Ακρινής-Κλείτου. Επιπροσθέτως, ανέφεραν ότι οι αποθέσεις των παραπάνω υλυχών γίνονται σε απόσταση μικρότερη των 20 m από τις χαρακτηρισμένες σταβλικές εγκαταστάσεις με συνέπεια να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα από κατολισθήσεις. Κατά τη σύσκεψη που πραγματοπουήθηκε στις 16.2.2009 στα γραφεία της Ν.Α. Κοζάνης, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του Συνηγόρου του Πολίτη στο Νομό Κοζάνης, εκπρόσωποι του Συλλόγου διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι δεν είχαν καμία απάντηση στην σχεττκή αίτηση τους για διενέργεια ελέγχου. Στη συνέχεια, στην Ανεξάρτητη Αρχή περιήλθε προσφάτως το υπ' αρ. 503/3.3.2009 έγγραφο, με το οποίο η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος ζήτησε από το Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας τις απόψεις του αναφορικά με τις καταγγελίες του Συλλόγου της Ακρινής εντός προθεσμίας 5 ημερών. Στο σημείο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι παρατηρείται εκ μέρους της Επιθεώρησης Μεταλλείων μία καθυστέρηση να προβεί στη διενέργεια των οφειλόμενων ενεργειών ελέγχου, παρά το γεγονός ότι ο Σύλλογος έχει επισημάνει προ μηνών τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον που εγκυμονεί η υφιστάμενη κατάσταση. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η έλλειψη επαρκούς στελέχωσης των Υπηρεσιών, που έχει ήδη επισημανθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης με το υπ. αρ. 4032/08/2.4/10.3.2009 έγγραφο του, δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε νόμιμη ούτε εύλογη αιτιολογία για την μεγάλη καθυστέρηση διερεύνησης μιας τόσο σοβαρής καταγγελίας.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλείται η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος να προβεί άμεσα στη διενέργεια ελέγχου των καταγγελιών που έχουν ήδη από τον Οκτώβριο του 2008 ζητήσει οι αναφερόμενοι και να ενημερώσει την Αρχή αλλά και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για τις σχετικές διαπιστώσεις της.

Γ. Προβλήματα λειτουργίας της Επαρχιακής οδού 35 Κλείτου-Ακρινής και αναγκαιότητα χάραξης νέου δρόμου προσπέλασης στο Δ.Δ. Ακρινής

Από τα σχετικά έγγραφα προκύπτει ότι υπάρχει πρόβλημα στο τμήμα της Επαρχιακής οδού 35 που αποτελεί και την οδό προσπέλασης στο Δ.Δ. Ακρινής, καθώς διασταυρώνεται με το δρόμο του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας που ενώνει το ορυχείο του Νοτίου Πεδίου με τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. Πιο συγκεκριμένα: Ο Δήμος Ελλησπόντου είχε επισημάνει ήδη από το 2005 με το υπ' αρ. 907/8.2.05 έγγραφο τα σημαντικά προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Ακρινής με κίνδυνο θανατηφόρων ατυχημάτων εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας που αναπτύσσουν τα φορτηγά της ΔΕΗ και της έλλειψης φωτεινής σηματοδότησης στον εν λόγω δρόμο. Η Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) με το υπ' αρ. 12471/07 έγγραφο που απευθυνόταν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κοζάνης, ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού, από όπου διέρχονται τα φορτηγά έχει απαλλοτριωθεί (με την ΚΎΑ των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας-ΦΕΚ 213/10.04.90) και ότι θα αναπτυχθεί στην εν λόγω περιοχή εργοτάξιο μεταφοράς προϊόντων εκσκαφής. Για το λόγο αυτό, ζήτησε τον αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου τμήματος και τον χαρακτηρισμό νέου τμήματος ως επαρχιακής οδού 35, προκειμένου να αποφευχθούν τα ατυχήματα και να αρθεί η επικινδυνότητα μετακίνησης στην οδό. Η Δ/νοη Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας με το υπ' αρ. 2638/15.02.08 έγγραφο που απευθυνόταν στο Δήμο Ελλησπόντου, ενημέρωσε ότι η μελέτη εκμετάλλευσης του ορυχείου νοτίου πεδίου προβλέπει την εναπόθεση άγονων υλικών εντός της απαλλοτριωθείσης περιοχής. Επιπλέον τονίζει ότι ο δρόμος αυτός δεν παρέχει μέχρι την κατάργηση του τον απαιτούμενο βαθμό ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΛΚΔΜ εξέτασαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις για τη χάραξη νέου δρόμου πρόσβασης με προδιαγραφές επαρχιακού δρόμου και εκτός των εξορυκτικών δραστηριοτήτων του ορυχείου νοτίου πεδίου, η οποία κατέληξε σε συνεννόηση με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς στην επιλογή μιας συγκεκριμένης λύσης. Με το εν λόγω έγγραφο η Δ/νση του ΛΚΔΜ καταλήγει ότι έχει ήδη προχωρήσει από πλευράς ΔΕΗ η υλοποίηση χάραξης του νέου δρόμου και για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση από πλευράς του Δήμου Ελλησπόντου και του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής για την παραχώρηση της κοινοτικής έκτασης των τελευταίων 500 m του δρόμου, ώστε να καταστεί δυνατή η διέλευση μέσα από τον οικισμό. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κοζάνης με το υπ' αρ. 8786/2.10.08 έγγραφο εκφράζει την άποψη ότι: «Η ΔΕΗ Α.Ε. διέκοψε την κυκλοφορία της επαρχιακής οδού Ακρινής - Κλείτους (35) κατασκευάζοντας τεχνικό έργο χωρίς να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της (αδειοδοτήσεις κλ.π.) και χωρίς να πληρούνται οι όροι της επαρχιακής οδοποιίας και οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. παράκαμψη του ανωτέρω επαρχιακού δρόμου χωρίς πάλι να τηρηθούν οι απαιτούμενες διατάξεις...». Η Δ/νοη Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Κοζάνης με το υπ' αρ. οικ. 564/26.1.09 έγγραφο προς τη Δ/ νοη Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το εν λόγω τμήμα της επαρχιακής οδού από Κλείτος προς Ακρινή θα καταργηθεί, καθώς έχει απαλλοτριωθεί, δεδομένου ότι οι προθέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. είναι να δημιουργήσει νέο ορυχείο. Επιπλέον, αναφέρει ότι θα πρέπει στην υπ'αρ. 55357/2305 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 992/20.06.07) να διορθωθεί ο πίνακας V στον αύξοντα αριθμό 35, δηλαδή να καταργηθεί το τμήμα της επαρχιακής οδού Ακρινή-Κλείτους.

1. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι προκύπτει το ερώτημα εάν έχει ήδη συντελεστεί η απαλλοτρίωση και σε περίπτωση που ο χρόνος συντέλεσης της ανάγεται στο 1990, παρατηρεί την πάροδο μακρού χρόνου εντός του οποίου αυτή δεν είχε υλοποιηθεί με κατάλληλη απαγορευτική σήμανση στο δρόμο και αποχαρακτηρισμό του από επαρχιακό οδικό δίκτυο. • Για το λόγο αυτό παρακαλείται η Διεύθυνση ΛΚΔΜ να μας αποστείλει τα σχετικά με την απαλλοτρίωση στοιχεία.

2. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει επίσης ότι μέχρι τον αποχαρακτηρισμό του δρόμου από το επαρχιακό οδικό δίκτυο, που με το υπ. αρ. οικ. 564/26.1.09 έγγραφο της ζήτησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Κοζάνης από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ισχύουν:
• η υποχρέωση όλων των Υπηρεσιών να διαφυλάττουν την ασφαλή διέλευση των διερχόμενων οχημάτων από το επαρχιακό οδικό δίκτυο
• η υποχρέωση τήρησης απόστασης των μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών από επαρχιακό δρόμο (άρθρο 81 του Κανονισμού Μεταλλευτικών Εργασιών).

3. Επιπροσθέτως, δεν είναι σαφές προς την Αρχή εάν πριν την κατασκευή παράκαμψης και τεχνικού έργου κατά το 2008, όπως αναφέρεται στο από 2.10.2008 έγγραφο της Δ/νοης ΤΎ της Ν.Α Κοζάνης, είχε προηγηθεί εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. η απαραίτητη διαδυχασία αδειοδότησης. Για το λόγο αυτό παρακαλείται:
• Ο Τομέας Δομικών Έργων της ΔΕΗ Α.Ε. να αποστείλει στην Αρχή τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα αυτό καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο (εγκρίσεις, βεβαιώσεις, μελέτες κ.λ.π.) που αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης του εν λόγω τεχνικού έργου.
• Ο Δήμος Ελλησπόντου να αποστείλει τις απόψεις του σχετικά με τη διέλευση του νέου δρόμου μέσω της κοινοτικής εκτάσεως, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας σχετικά με την κατάργηση του εν λόγω τμήματος της επαρχιακής οδού Ακρινής-Κλείτους στη σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.

Με τιμή Χρύσα Χατζή, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Το 2005 το ΚΕΠΠΕ αλλά και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Ν.Α Κοζάνης είχαν διαπιστώσει σωρεία παραβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το υπ' αρ. Π38 οικ. 1298/6.4.05 έγγραφο του ΚΕΠΠΕ, την από 1.11.05 Έκθεση αυτοψίας τοο ΚΕΠΠΕ. Κοζάνης, το υπ' αρ. 4002/28.11.05 έγγραφο του ΚΕΠΠΕ, την από 3.5.06 Εκθεση αυτοψίας του Τμήματος Περιβάλλοντος της Ν.Α Κοζάνης και την από 29.5.06 Έκθεση αυτοψίας τοο ΚΕΠΠΕ της Ν.Α Κοζάνης, οι παραβάσεις που αφορούν τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, με αποτέλεσμα την έλλειψη μέτρων για τη διαρροή τέφρας στην ατμόσφαιρα, μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: ϊ. Μη επαρκής διαβροχή της τέφρας που παραλαμβάνεται από τους ΑΗΣ π. Έλλειψη κάλυψης των φορτηγών αυτοκινήτων που διακινούν τη τέφρα iii. Μη κατάλληλη συσκευασία κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου iv. Μη πλήρωση των νόμιμων προϋποθέσεων για τα οχήματα μεταφοράς (έλλειψη άδειας μεταφοράς αμιαντοτσιμέντου) ν. Μη καθαρισμός των οχημάτων μετά το πέρας της εκφόρτωσης τους, κατά παράβαση του σχετικού περιβαλλοντικού όρου. νί. Μερική έως ανύπαρκτη διαβροχή των εσωτερικών χωμάτινων δρόμων του ορυχείου.

2. Βλ. σχετικά το υπ' αρ. 2941/01.08.08 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον Σύλλογο Περιβάλλοντος Ακρινής

3. Βλ. σελ. 104 της σχετικής μελέτης «Η μέση ετήσια συγκέντρωση ΑΣ10 για το 2007 υπολογίστηκε ίση με 44 μξ/τη3, με όριο την τιμή 40 μξ/τη3» και «Σε 83 περιπτώσεις στη διάρκεια του 2007 η μέση ημερήσια συγκέντρωση ξεπέρασε την οριακή πμή των 50 μ%/τη3, με επιτρεπτό αριθμό υπερβάσεων 35 ανά έτος».

4. Βλ. και σχετική απόφαση της 6/12/2006 της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων τοο Συμβουλίου της Ευρώπης επί της υπάρ. 30/2005 προσφυγής του ΙΜΔΑ κατά Ελλάδας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου