.

ΕΕ: Η πολιτική για τη συνοχή - «πράσινη οικονομία» - απασχόληση


Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρμόδια για θέματα περιφερειακής πολιτικής, ανήγγειλε σήμερα ότι θα επενδυθούν 105 δισεκατομμύρια ευρώ στην «πράσινη οικονομία» στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή της ΕΕ. Η χρηματοδότηση, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 30% του προϋπολογισμού για την περιφερειακή πολιτική για την περίοδο 2007-2013, προσφέρει μια ισχυρή βάση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αποτελεί σημαντικό μέσο ώθησης για τις περιφέρειες και τις πόλεις που επιζητούν να διατηρήσουν την ηγεσία της Ευρώπης στον τομέα των πράσινων τεχνολογιών παγκοσμίως.
Η επίτροπος κ. Hübner είπε: «Η υποστήριξη της πράσινης οικονομίας και του περιβάλλοντος συμβαδίζει με τον στόχο της πολιτικής για τη συνοχή ο οποίος αφορά την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας. Σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα, αυτή η επένδυση θα είναι το μέσο για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης και την αναβίωση των τοπικών οικονομιών, καθώς και για την υποστήριξη της δέσμευσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.»

Φιλόδοξες δαπάνες για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες

Τα 105 δισεκατομμύρια ευρώ που διατίθενται για τα πράσινα προγράμματα και τις θέσεις απασχόλησης αποτελούν ποσό σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο που διατέθηκε για τη δημοσιονομική περίοδο 2000-2006. Ένα μεγάλο μέρος του κονδυλίου (54 δισεκατομμύρια ευρώ) προορίζεται να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. Οι δαπάνες για τη βελτίωση του ύδατος και τη διαχείριση των αποβλήτων μόνον ανέρχονται σε 28 δισεκατομμύρια ευρώ από το ίδιο κονδύλιο.

Η Ρουμανία και η Βουλγαρία επενδύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων που λαμβάνουν στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή σε προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον, δηλαδή το 45% και το 42% του μεριδίου τους αντίστοιχα. Αυτές οι επενδύσεις περιλαμβάνουν εκατοντάδες σημαντικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων, τα οποία συμβάλλουν επίσης στην προστασία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ.

Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Η ΕΕ επιδιώκει φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής - μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου στην ΕΕ με ένα μερίδιο 20% ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ μέχρι το 2020. Με 48 δισεκατομμύρια ευρώ υπέρ των μέτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και με τη δημιουργία μιας οικονομίας με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, η πολιτική για τη συνοχή συμβάλλει σημαντικά σ’ αυτούς τους στόχους. Το κονδύλιο αυτό περιλαμβάνει 23 δισεκατομμύρια ευρώ για τους σιδηροδρόμους, 6 δισεκατομμύρια ευρώ για καθαρά αστικά μεταφορικά μέσα, 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή απόδοση.

Η πολιτική για τη συνοχή βοηθά επίσης στο άνοιγμα νέων αγορών για τις τοπικές οικονομίες, καθιστώντας αυτές τις οικονομίες ικανές να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθόσον αυτές οι ευκαιρίες αποτελούν νέες πιθανές πηγές ανάπτυξης. Σχεδόν τα μισά από τα κράτη μέλη (Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και ΗΒ) έχουν εντάξει δείκτες για τη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου στα προγράμματά τους πολιτικής για τη συνοχή. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει ένα ενιαίο μέσο αξιολόγησης του άνθρακα για να παρακολουθεί τις εκπομπές CO2 οι οποίες προέρχονται από όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται με τη στήριξη της ΕΕ.

Προαγωγή της οικοκαινοτομίας

Η προαγωγή της οικοκαινοτομίας και των νέων «πράσινων» θέσεων απασχόλησης, ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατατάσσεται στις υψηλότερες προτεραιότητες για την υποστήριξη των περιφερειών. Η πολιτική για τη συνοχή συνεισφέρει 3 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενθαρρύνει την παραγωγή προϊόντων και την υιοθέτηση διαδικασιών παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον από τις ΜΜΕ. Ένας από τους σαφείς στόχους της χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία είναι να ενισχυθεί η γενική επένδυση στις πράσινες τεχνολογίες. Η οργάνωση Lahti Cleantech cluster στη Φινλανδία αποτελεί καλό παράδειγμα αυτού του τύπου υποστήριξης. Η επένδυση της Κοινότητας (1,5 εκατομμύρια ευρώ) σ’ αυτό το πρόγραμμα ενεθάρρυνε την καινοτομία και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών τεχνολογιών με τη συγκέντρωση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και περιφερειακών αρχών. Τα αποτελέσματα μιλούν μόνα τους: δημιουργήθηκαν 170 νέες θέσεις απασχόλησης, συστάθηκαν 20 νέες επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας στην περιφέρεια Lahti και το πρόγραμμα προσήλκυσε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ σε συνολικές επενδύσεις.

«Πράσινα» προγράμματα

Τα 455 επιχειρησιακά προγράμματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής για τη συνοχή πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές: πριν από την έγκριση αυτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση για να εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματά τους σέβονται τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον. Μια αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει επίσης να διεξάγεται για ορισμένα σχέδια που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα - π.χ. σημαντικά προγράμματα στον τομέα των μεταφορών.

Μια εύκαμπτη πολιτική προσαρμογής στις σύνθετες προκλήσεις

Η περιβαλλοντική πρόκληση δεν γνωρίζει σύνορα. Η πολιτική για τη συνοχή, με τα πολυάριθμα διασυνοριακά, διακρατικά και διαπεριφερειακά προγράμματά της, μπορεί να προσφέρει σημαντική βάση για νέους τύπους συνεργασίας. Για παράδειγμα, η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EU Baltic Sea Region Strategy) είναι η πρώτη στρατηγική της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο «μακρο-περιοχής», προβλέποντας επίσης τη συμμετοχή γειτονικών χωρών όπως η Ρωσία. Ένας από τους κύριους στόχους της είναι να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας.

Παράρτημα: Χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή που προορίζεται για το περιβάλλον σε κάθε κράτος μέλος.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm

http://ec.europa.eu/sustainable/

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου