.

Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας ΔΕΗ για επέκταση στα Βαλκάνια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, 28 Απριλίου 2009, ενέκρινε δύο Μνημόνια Συνεργασίας, το ένα με τον Όμιλο Ρέστη και τη θυγατρική του GoldenEnergy One Holdings Ltd και το άλλο Μνημόνιο με τις εταιρίες Quantum Corporation Limited και Τράπεζα Κύπρου.Η έγκριση των δύο Μνημονίων Συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΔΕΗ για επιτάχυνση της διεθνοποίησής της στην περιοχή των Βαλκανίων και δημιουργίας νέων πηγών εσόδων.Συγκεκριμένα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας της ΔΕΗ με τον Όμιλο Ρέστη και τη θυγατρική του GoldenEnergy One Holdings Ltd και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο να προχωρήσει στην υπογραφή του ανωτέρω Μνημονίου.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο Ομίλων εταιρειών θα εστιασθεί στους εξής τομείς:

1. Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακού συμπλέγματος ορυχείων και λιγνιτικού σταθμού 100 - 150 MW στο Μαυροβούνιο. Η εταιρία GoldenEnergy διαθέτει άδεια 30ετούς εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων κοντά στη πόλη Berane και το δικαίωμα κατασκευής και λειτουργίας λιγνιτικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 100 - 150 MW, που θα τροφοδοτείται από το συγκεκριμένο ορυχείο. Από την πλευρά της η ΔΕΗ έχει τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη και λειτουργία λιγνιτωρυχείων, καθώς επίσης και στη δημιουργία και λειτουργία λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα δύο μέρη σκοπεύουν να συμπεριλάβουν το νέο αυτό ενεργειακό συγκρότημα λιγνιτωρυχείων - λιγνιτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη Ενεργειακή Στρατηγική του Μαυροβουνίου. Στην περίπτωση που τα δυο μέρη συμφωνήσουν στην ανάπτυξη και επένδυση στο συγκεκριμένο έργο τότε θα προχωρήσουν στη δημιουργία εταιρίας διαχείρισης του έργου αυτού.

2. Συμμετοχή στο διαγωνισμό που διενεργεί η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου για την πώληση μέρους των μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας EPCG.
Ο Όμιλος Ρέστη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς επενδυτές στο Μαυροβούνιο διαθέτοντας σημαντική παρουσία στους τομείς του Real Estate, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και της Ενέργειας. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου αναζητά στρατηγικό μέτοχο στην ιδιοκτησιακή σύνθεση της εταιρίας EPCG με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η εταιρία EPCG είναι μια καθετοποιημένη ηλεκτρική εταιρία με διακριτές επιχειρησιακές μονάδες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, προμήθεια και παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία απασχολεί 3.382 εργαζομένους (στοιχεία 2007). Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της EPCG έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 867 MW. Οι 2 μεγάλοι και οι 7 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 657 MW (76%) και ο λιγνιτικός σταθμός έχει εγκατεστημένη ισχύ 210 MW (24%). Σημειώνεται ότι ο τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας απασχολούσε 898 εργαζόμενους το 2007. Οι δύο εταιρείες (ΔΕΗ Α.Ε. και GoldenEnergy One Holdings Ltd) συμφωνούν να προετοιμάσουν και - μετά από έγκριση των διοικητικών συμβουλίων τους - να υποβάλλουν από κοινού επενδυτική πρόταση σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που καθορίζονται στη "Δημόσια Πρόσκληση" για την υποβολή προσφορών της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου.

3. Ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Η GoldenEnergy διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διεκδίκηση νέων αδειών κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών, με εγκατεστημένη ισχύ 140 MW περίπου, σε διαγωνισμό που αναμένεται να προκηρύξει το Μαυροβούνιο. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τη δραστηριοποίησή της στην περιοχή των Βαλκανίων στον τομέα των ΑΠΕ, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, χρηματοδότησης και εξαγορών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη γνώση όλων των απαραίτητων τεχνικών πληροφοριών, καθιστούν εφικτή την πραγματοποίηση του αρχικού σχεδιασμού και την υποβολή εμπεριστατωμένης και ανταγωνιστικής προσφοράς. Στην κατεύθυνση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική η τεράστια εμπειρία στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) που διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε. Υπογραμμίζεται ότι οι μεγάλοι ΥΗΣ ανήκουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ) της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ οι μικροί ΥΗΣ (κάτω από 15 MW περίπου) ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
Επίσης, τα δύο μέρη σκοπεύουν να εξετάσουν τη δυνατότητα επενδύσεων σε ΑΠΕ στην περιοχή της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, καθώς και σε άλλες περιοχές της ΝΑ Ευρώπης.
Η ευθύνη του έργου εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. θα αναληφθεί από :

- Τη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής όσον αφορά τα μεγάλα υδροηλεκτρικά.
- Τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. όσον αφορά τα μικρά υδροηλεκτρικά και τα αιολικά πάρκα ή/και άλλους τομείς των ΑΕΠ.
Σε περίπτωση που τα δύο μέρη συμφωνήσουν να επενδύσουν στο έργο, τότε θα προχωρήσουν στην ίδρυση μιας Κοινής Εταιρίας (Project Company) για τον σκοπό αυτό ή θα αποφασίσουν από κοινού να ενσωματώσουν το έργο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Κοινής Εταιρίας η οποία θα έχει ήδη ιδρυθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ ενέκρινε τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τις εταιρίες Quantum Corporation Limited και Τράπεζα Κύπρου και εξουσιοδότησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλο να υπογράψει το σχετικό Μνημόνιο με τις δύο εταιρείες.
Η Quantum Corporation Limited και η Τράπεζα Κύπρου πρότειναν στην ΔΕΗ συνεργασία με σκοπό τη μελέτη και ανάπτυξη δύο νέων υδροηλεκτρικών μονάδων στη "Republika Srpska" της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ήτοι:
- Ενός νέου υδροηλεκτρικού σταθμού προβλεπόμενης ισχύoς περίπου 50 MW και ετήσιας παραγωγής περίπου 180 GWh, και
- Εξασφάλιση δικαιώματος πρώτης επιλογής (option of first refusal) για συμμετοχή μέχρι και 50% στο μετοχικό κεφάλαιο νέου υδροηλεκτρικού σταθμού προβλεπόμενης ισχύoς περίπου 115MW και ετήσιας παραγωγής περίπου 370 GWh
Το αντικείμενο του εγκριθέντος Μνημονίου είναι:
- Συνεργασία στον τομέα Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην περιοχή του διοικητικού τομέα "Republika Srpska" της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
- Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας τα μέρη θα διερευνήσουν από κοινού και θα εκτιμήσουν την σκοπιμότητα κατασκευής και λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων στην περιοχή.
- Το συμφωνητικό προβλέπει την συνεργασία των μερών για την από κοινού ανάπτυξη Έργων, συμμετέχοντας σε συμβάσεις με πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, σε σχέση με Ηλεκτροπαραγωγικές Μονάδες στην περιοχή, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών νόμων και ρυθμιστικών διατάξεων.

Δήλωση του προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος σχετικά με τα εγκριθέντα Μνημόνια Συνεργασίας δήλωσε τα ακόλουθα:
"Βασική στρατηγική επιλογή της Επιχείρησης είναι η αναζήτηση νέων πηγών εσόδων με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε νέους τομείς είτε αυτοτελώς είτε με τη συνεργασία άλλων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα ή στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Με τα Μνημόνια Συνεργασίας που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην αναδυόμενη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να ισχυροποιήσει τη θέση της σε ολόκληρη την περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό επιλέξαμε την ανάπτυξη συνεργασιών με εταιρείες αξιόπιστες και οι οποίες ήδη έχουν τοποθετηθεί σε γειτονικές αγορές. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς διαθέτει ένα πολύ έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό που είναι σε θέση να εκτελέσει τα πλέον πολυσύνθετα ενεργειακά έργα.
Τα οφέλη από την υλοποίηση αυτών των συνεργασιών θα είναι πολλαπλά όχι μόνο για τη ΔΕΗ και τις εταιρείες με τις οποίες θα συνεργασθεί, αλλά και για τους λαούς της περιοχής, καθώς θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, εξασφαλίζοντας επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ικανοποιητικές τιμές για τους καταναλωτές και με τις πλέον φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές τεχνολογίες".

Ποιες είναι οι τέσσερις εταιρείες

Οι εταιρείες με τις οποίες σχεδιάζεται η ανάπτυξη συνεργασία με τη ΔΕΗ διακρίνονται για την αξιοπιστία, την εξειδίκευση και το δυναμισμό τους.

Ειδικότερα:

Ο όμιλος Ρέστη είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ναυτιλιακούς ομίλους διεθνώς, με δραστηριότητα που επικεντρώνεται στην αγορά μεταφοράς χύδην και μικτού φορτίου. Παράλληλα όμως διαθέτει σημαντική παρουσία στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, του Real Estate και της Ενέργειας.
Στην Ενέργεια ο Όμιλος διαθέτει, κυρίως μέσω της Golden Energy, ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών, επενδύοντας στους τομείς της συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των ορυχείων άνθρακα και ουρανίου, των ΑΠΕ, της υλοποίησης έργων υποδομής στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και της εμπορίας υλικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική.

Η Quantum Corporation Limited είναι μία κυπριακή εταιρία η οποία εστιάζεται σε επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων περιλαμβάνονται στρατηγικές μειοψηφικές συμμετοχές σε υδροηλεκτρικές και θερμικές μονάδες στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, στο διοικητικό τομέα επονομαζόμενο "Republika Srpska" τις οποίες διαχειρίζεται μέσω της 100% θυγατρικής της τοπικής εταιρίας Euroinvestment a.d., με έδρα την Banja Luka. Η εταιρία είχε καθαρά είχε καθαρά κέρδη €2 εκατ. κατά το 2007. Πρόκειται για πέντε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1422 ΜW, με δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τρεις υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 822 MW, ήτοι:

-Υδροηλεκτρικός Σταθμός Trebinje 397 MW
-Υδροηλεκτρικός Σταθμός Visegrad 315 MW
-Υδροηλεκτρικός Σταθμός Bocac/Vrbas 110 MW
-Επίσης, διαθέτει και δύο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 600 MW, με ιδιόκτητα ορυχεία και αποθέματα λιγνίτη που υπερβαίνουν τα 850 εκατομμύρια τόνους, ήτοι:

-Λιγνιτωρυχείο και Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Gasco 300 MW
-Λιγνιτωρυχείο και Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Uglevic 300 MW
Η συνολική λογιστική αξία των πέντε ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών ανέρχεται στα €1,2 δις και η συνολική μέση ετήσια παραγωγή στις 5.200 GWh, με σημαντικό εξαγωγικό ισοζύγιο.
Ο όμιλος Quantum ήταν από τους ιδρυτές της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου, όπου συμμετείχε στρατηγικά ως ο μεγαλύτερος μέτοχος, μετά την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο όμιλος της Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα στην Ελλάδα και από το 1999 ξεκίνησε τη δυναμική του επέκταση στην Ελληνική επικράτεια. Κατόπιν εδραίωσε την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε θυγατρική τράπεζα στην Αυστραλία. Ο όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, "φάκτοριγκ", χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.
Η Τράπεζα Κύπρου απασχολεί διεθνώς 7.600 άτομα, και δραστηριοποιείται μέσω 335 καταστημάτων, από τα οποία 145 λειτουργούν στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 26 στην Ουκρανία, 5 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10 στην Αυστραλία, 4 στη Ρουμανία, 1 στη Ρωσία και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου