.

«Χρηματιστήριο» ενέργειας θα λειτουργήσει στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής

ENTOΣ του 2010 αναμένεται να αρχίσει η λειτουργία του Κεντρικού Συντονιστικού Γραφείου Δημοπρασιών για τη διασυνοριακή μεταφορά ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με έδρα το Μαυροβούνιο. Με τη δημιουργία του γραφείου καταργούνται οι διακρατικές δημοπρασίες για την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη θέση τους καταλαμβάνει ένας υπερεθνικός φορέας με κύρια αποστολή του συντονισμό της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΝΑ Ευρώπης. Η ίδρυση του Συντονιστικού Γραφείου αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία αποτελεί διεθνή οργανισμό που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Eνωση το 2005 με έδρα τη Βιέννη.

Στόχος της Ενεργειακής Κοινότητας είναι η στενότερη ενεργειακή συνεργασία των βαλκανικών χωρών και η επέκταση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής 13 χώρες της ευρύτερης περιοχής συμφώνησαν για την ίδρυση του Κεντρικού Συντονιστικού Γραφείου Δημοπρασιών και συγκεκριμένα οι: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΔΜ, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ιταλία καθώς και η περιοχή του Κοσόβου. Τα 13 κράτη αποτελούν έτσι μια ενιαία γεωγραφική περιφέρεια εντός της οποίας θα συσταθεί και θα λειτουργήσει το Κεντρικό Συντονιστικό Γραφείο. Σκοπός του γραφείου θα είναι η διαχείριση της συμφόρησης των συνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρισμού και της διαδικασίας κατανομής της διαθέσιμης ισχύος σε όλη την περιοχή.

Με την ίδρυση του γραφείου, για ποσότητα ηλεκτρισμού που πρέπει να μεταφερθεί για παράδειγμα, από την Ουγγαρία στην Ελλάδα δεν θα είναι αναγκαίο ο έμπορος να συμμετάσχει στις τοπικές δημοπρασίες των διαχειριστών των εθνικών δικτύων σε καθεμία από τις χώρες που παρεμβάλλεται μεταξύ Ουγγαρίας και Ελλάδας, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς από κάθε ενδιάμεση χώρα, αλλά θα αρκεί η αγορά δικαιωμάτων πρόσβασης για όλα τα εθνικά δίκτυα από το Συντονιστικό Γραφείο στο Μαυροβούνιο. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό το έργο θα γίνεται από τον ΔΕΣΜΗΕ. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται η διαδικασία των διασυνοριακών μεταφορών και αποφεύγονται ο κατακερματισμός από τα πολλά εθνικά δίκτυα και οι πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας και ευθύνονται σε σημαντικό βαθμό για ελλείψεις ρεύματος που θα μπορούσαν να καλυφθούν με εισαγωγές.

Το Συντονιστικό Γραφείο θα διευκολύνει σημαντικά το διασυνοριακό εμπόριο και θα συμβάλει στην ασφάλεια εφοδιασμού που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται προβληματική στις περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Ο νέος φορέας αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του εντός του 2010 και για λογαριασμό της Ελλάδας στον σχετικό διάλογο συμμετέχουν η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ αλλά και η ελληνική δικηγορική εταιρία Κελεμένης και Συνεργάτες, η οποία επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό που διενήργησε η γραμματεία της Eνεργειακής Kοινότητας στη Βιέννη να μελετήσει το ισχύον νομικό καθεστώς σε καθεμία από τις χώρες και να αντιμετωπίσει τις αλληλεπικαλύψεις και τα όποια νομικά προβλήματα.

Πηγή: Εφημερίδα Εxpress, Express.gr

Δημοσίευση σχολίου