.

Δωρεάν επιπλέον δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε 164 βιομηχανικούς κλάδους της Ε.Ε.

Αναδημοσίευση: Εφ. Express, 22/9/09

TA κράτη - μέλη της Ε.Ε. κατέληξαν χθες σε μία συμφωνία επί του καταλόγου 164 βιομηχανικών τομέων που θεωρούνται εκτεθειμένοι σε "διαρροή άνθρακα" (αλουμίνιο, τσιμεντοβιομηχανία, κλωστοϋφαντουργία, οινοποιεία, ανθρακωρυχεία κ.λπ.). Με βάση το αναθεωρημένο κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ-Ε.Ε.), το οποίο θα εφαρμόζεται από το 2013, εγκαταστάσεις υπαγόμενες στους ανωτέρω τομείς θα λάβουν μερίδιο δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άλλων βιομηχανικών τομέων. Η τελική απόφαση θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλη του έτους, μετά την εξέταση του Συμβουλίου Υπουργών.

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετεγκατάστασης εταιριών που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι δέχονται ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό από χώρα της Ε.Ε. σε τρίτη χώρα, όπου ισχύουν λιγότερο αυστηροί περιορισμοί ως προς τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Ο κατάλογος έχει συνταχθεί με βάση αναλυτικά κριτήρια για το κόστος εκπομπής CO2 και τον βαθμό έκθεσης σε εμπορία. Ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα θα μπορούσε να μειωθεί με τη διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή που αναμένεται να συναφθεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στην Κοπεγχάγη, τον Δεκέμβριο. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει επομένως τον κατάλογο υπό το φως της συμφωνίας της Κοπεγχάγης και μπορεί να προτείνει αναθεωρήσεις.

Εάν ο κατάλογος δεν αναθεωρηθεί θα ισχύσει επί πέντε έτη, μέχρι το 2014, αλλά στο διάστημα αυτό στον κατάλογο θα μπορούν να προστεθούν τομείς. Eνας νέος κατάλογος θα ισχύσει για την περίοδο 2015-2019.

Οι τομείς και κλάδοι που κρίνονται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περί το 1/4 των συνολικών εκπομπών. Μεγάλο τμήμα των εκπομπών που καλύπτονται από το ΣΕΔΕ προέρχεται από τον κλάδο ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος από το 2013 δεν θα λαμβάνει δωρεάν δικαιώματα, με περιορισμένη εξαίρεση για την υποβοήθηση του εκσυγχρονισμού του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα κράτη - μέλη.

Ο πραγματικός αριθμός δωρεάν δικαιωμάτων που θα λάβουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις θα αποφασιστεί το 2011. Η διανομή θα διενεργηθεί με βάση κοινούς δείκτες επιδόσεων, οι οποίοι θα πρέπει να προσδιοριστούν έως τα τέλη του 2010.

Βάσει της οδηγίας, οι βιομηχανικοί κλάδοι θα λάβουν το 2013 δωρεάν το 80% των δικαιωμάτων βάσει των δεικτών, ποσοστό μειούμενο στη συνέχεια ετησίως έως 30% το 2020. Oσοι τομείς θεωρούνται εκτεθειμένοι σε διαρροή άνθρακα θα λάβουν δωρεάν ποσοστό 100% των δικαιωμάτων βάσει των δεικτών.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου