.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο πράσινη παρά ποτέ

Επί σειρά ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την πολιτική πρωτοπορία στον τομέα της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη.Ως οργανισμός με πολυάριθμο προσωπικό, η Επιτροπή δίνει επίσης το παράδειγμα και έχει ουσιαστικό αντίκτυπο.Βασιζόμενη στην επιτυχία του πρότυπου πειραματικού προγράμματος που εισήγαγε το 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πλέον να επεκτείνει το σύστημά της για την περιβαλλοντική διαχείριση, προκειμένου να καλύψει όλες τις δραστηριότητες και κτιριακές εγκαταστάσεις της στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο. Με το εν λόγω πρόγραμμα πιστοποίησης — που βασίζεται στον κανονισμό EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου) — η Επιτροπή εφαρμόζει ένα σύστημα με το οποίο καθορίζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της, με αποτέλεσμα τις συνεχείς βελτιώσεις σε τομείς όπως είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η βέλτιστη χρησιμοποίηση φυσικών πόρων και η μείωση των εκπομπών CO2.
"Το προσωπικό μας έχει επί μακρόν επιδείξει ειλικρινή δέσμευση για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες της Επιτροπής.Η Επιτροπή έχει ήδη δεσμευθεί από το 1997 να ακολουθήσει οικολογική πολιτική και τούτο είχε ως αποτέλεσμα την αποτίμηση, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής του κανονισμού EMAS.Με την περαιτέρω επέκταση της εφαρμογής του EMAS, οικοδομούμε επάνω στην συσσωρευμένη πείρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση του συνεχούς περιορισμού του οικολογικού μας ίχνους κατά τα επερχόμενα έτη" δήλωσε ο κύριος Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τις διοικητικές υποθέσεις, το λογιστικό έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης.

Η επέκταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την κάλυψη ολόκληρης της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.
Τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης αποδεικνύουν ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται στον κανονισμό EMAS είναι το πλέον κατάλληλο μέσο για τη διαχείριση και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σύστημα αυτό απέδειξε επίσης συνέργειες μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών και αρμόδιων υπαλλήλων που εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων. Με την απόφαση που έλαβε σήμερα η Επιτροπή επεκτείνεται η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης προκειμένου να καλυφθούν όλες οι δραστηριότητές της και οι κτιριακές της εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο.Η επίσημη καταχώρηση στο πλαίσιο του EMAS από τις αρμόδιες εθνικές αρχές αναμένεται να ληφθεί κατά το 2012 για όλες τις δραστηριότητες της Επιτροπής και το 2014 για όλα τα κτήρια.

Βασικά επιτεύγματα της πιλοτικής φάσης του EMAS στις Βρυξέλλες (2002- 2008)
(1) Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και των εκπομπών CO2 από κτήρια[1]:
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού μειώθηκε κατά 14% και 23% ανά m² αντιστοίχως.Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά ποσοστό άνω του 7% ανά m² στα κτήρια αυτά.

(2) Περιορισμός της κατανάλωσης χαρτιού
Από το 2003, η κατανάλωση χαρτιού όφσετ μειώθηκε κατά 48% και του χαρτιού γραφειακής χρήσης κατά 41%.

(3) Περιορισμός της παραγωγής αποβλήτων
Η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων μειώθηκε κατά 11%, δηλαδή από 331 kg/άτομο/έτος σε 294 kg/άτομο/έτος.Το 54% περίπου της εν λόγω ποσότητας ανακυκλώνεται.

(4) Προώθηση αειφόρων μέσων μεταφοράς
Στις τελευταίες έρευνες (μέσα του 2008) διαφαίνονται οι θετικές επιπτώσεις των προσπαθειών της Επιτροπής για την προώθηση αειφόρων μέσων μεταφοράς.Η αναλογία του προσωπικού στις Βρυξέλλες που μεταβαίνει στον τόπο εργασίας με ιδιωτικό αυτοκίνητο έχει μειωθεί στο 29% (από 50% κατά το 1998), ενώ το ποσοστό εκείνων που χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς — λεωφορείο, τραμ, μετρό ή τρένο — αυξήθηκε στο 50% (από 32% το 1998).
Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την Περιφέρεια Βρυξελλών στο πλαίσιο ενός νέου χωροταξικού σχεδίου το οποίο επικεντρώνεται στην περιοχή γύρω από την κεντρική ζώνη κτηρίων όπου είναι εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες. Ένας από τους στόχους είναι να αποτελέσει η γειτονιά αυτή έναν τόπο διαβίωσης και εργασίας φιλικότερο στο περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στα αειφόρα μέσα μεταφοράς.
Όλες οι δηλώσεις της Επιτροπής για το περιβάλλον διατίθενται στο δικτυακό χώρο του EMAS:
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm (στοπεδίο Tools environmental statement library τμήμα 99).

[1]Για λόγους σύγκρισης, ελήφθησαν υπόψη μόνο 19 κτήρια γραφείων που καλύπτονται επί του παρόντος από το EMAS στις Βρυξέλλες.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου