.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιωσιμότητα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS)

Κατά την 3η υπουργική συνάντηση του Καθοδηγητικού Φόρουμ για την Παγίδευση του Διοξειδίου του Άνθρακα (Carbon Sequestration Leadership Forum – CSLF) που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λονδίνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι επικεφαλής 22 χωρών διερεύνησαν τους βέλτιστους τρόπους για να επιταχυνθεί η εμπορία της δέσμευσης και της αποθήκευσης άνθρακα (ΔΑΑ). Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα είναι μέρος μιας τεχνολογίας που αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών ορυκτών καυσίμων με τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται από σοβαρούς συντελεστές εκπομπής ρύπων (όπως μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βάση τον άνθρακα και το φυσικό αέριο και τη βιομηχανία χάλυβα) και στην υπόγεια αποθήκευσή του. Η μείωση του κόστους των νέων τεχνολογιών θα επιτρέψει την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων μείωσης εκπομπών της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και την παροχή βιώσιμης, ασφαλούς και ανταγωνιστικής ενέργειας.

Το φόρουμ εξέδωσε υπουργική δήλωση σχετικά με την υποστήριξη σχεδίων, την ανταλλαγή γνώσεων, την ενίσχυση των δυνατοτήτων και άλλες προτεραιότητες του Καθοδηγητικού Φόρουμ για την Παγίδευση του Διοξειδίου του Άνθρακα. Οι δραστηριότητες του φόρουμ εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, που περιλαμβάνει τη διαδικασία εφαρμογής της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια ολοκληρωμένη δέσμη νομικών, οικονομικών και βιομηχανικών μέτρων στήριξης σχεδιασμένων με διαδοχικές πρωτοβουλίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον Δεκέμβριο 2007.

Κατ’ αρχήν, η οδηγία περί δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα προβλέπει ένα πλαίσιο που συμβάλλει σημαντικά στην εμπιστοσύνη του κοινού στις εγκαταστάσεις ΔΑΑ και παρέχει ασφάλεια δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης. Δεύτερον, η επεξεργασία των εκπομπών και της ΔΑΑ στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος αποσαφηνίστηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών. Τέλος, τα σχέδια επίδειξης χρηματοδοτούνται με ποσό ύψους 1,05 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης. Η αξιολόγηση σχεδίων στο πλαίσιο αυτού του μέσου δεν έχει ολοκληρωθεί. Επιπλέον, τα εν λόγω σχέδια λαμβάνουν 300 εκατ. ποσοστώσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών. Οι ποσοστώσεις θα έχουν νομισματική αξία με βάση το κόστος του άνθρακα. Ως εκ τούτου, μπορούν να δημοπρατηθούν από τα κράτη μέλη στην ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα.

Από βιομηχανικής πλευράς, η Επιτροπή ετοιμάζεται να δημιουργήσει δίκτυο σχεδίων από ευρωπαίους πρωτεργάτες που συμμετέχουν σε μεγάλης κλίμακας σχέδια επίδειξης ΔΑΑ. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πρωτοβουλία ΔΑΑ συμπληρώνει την εικόνα με στόχο την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών όπως η ΔΑΑ για να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που απορρέουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την ενέργεια κ.Andris Piebalgsδήλωσε: «Οι κρατικές αρχές πρέπει να εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν την προώθηση της ανάπτυξης των τεχνολογιών ΔΑΑ προκειμένου να επιτύχουμε την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι όμως επίσης καιρός για σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις για να προχωρήσουμε στην εμπορία των σχεδίων επίδειξης και να καταστήσουμε τις τεχνολογίες ΔΑΑ οικονομικά εφικτές».

CSLF

Το Καθοδηγητικό Φόρουμ για την Παγίδευση του Διοξειδίου του Άνθρακα αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη βελτιωμένων και αποδοτικών τεχνολογιών για τον διαχωρισμό και τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), τη μεταφορά του και τη μακρόχρονη ασφαλή αποθήκευσή του.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου