.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την διάθεση επιπλέον 50 δις € στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές να ενεργήσουν από κοινού προκειμένου, μέχρι το 2020, να αναπτύξουν τις απαραίτητες τεχνολογίες για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της ΕΕ και η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας.

Σε μία πρόταση με τίτλο «Επενδύοντας στην ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών», η Επιτροπή εκτιμά ότι κατά την επόμενη δεκαετία θα απαιτηθούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 50 δις € για έρευνα στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας. Αυτό ισοδυναμεί με τριπλασιασμό σχεδόν των ετήσιων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε αύξηση από 3 δις € σε 8 δις €. Πρόκειται για ένα βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET), του τεχνολογικού πυλώνα της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος. Εξετάζεται η χρήση διάφορων πηγών χρηματοδότησης, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν κατά συντονισμένο τρόπο, έτσι ώστε να υποστηριχτεί περαιτέρω ένας ταχέως αναπτυσσόμενος βιομηχανικός κλάδος και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης.

Ο κ. Janez Potočnik, αρμόδιος για την Επιστήμη και την Έρευνα Επίτροπος, δήλωσε: «Η αναβάθμιση των επενδύσεων στην έρευνα για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί επείγουσα ανάγκη εάν η Ευρώπη πρόκειται να διανύσει με χαμηλότερο κόστος τον δρόμο προς την Κοπεγχάγη και πέρα από αυτή. Με τις σημερινές εκτιμήσεις, η Επιτροπή επιθυμεί να μετατρέψει το σχέδιο SET σε εφαλτήριο προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κάτι που είναι δυνατό μόνο εάν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς χρησιμοποιήσουν από κοινού τους πόρους τους κατά συνεκτικό τρόπο. Σήμερα, η αύξηση των ευφυών επενδύσεων στην έρευνα αποτελεί ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες πηγές μεγέθυνσης, να πρασινίσει η οικονομία μας και να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ όταν εξέλθουμε από την κρίση.»

Ο κ. Andris Piebalgs, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Επίτροπος, δήλωσε: «Οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις απέδειξαν ότι οι σωστές τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο τον τρόπο της ζωής μας. Σήμερα, έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αντικαταστήσουμε ένα ενεργειακό μοντέλο που στηρίζεται στη ρύπανση και στα δυσεύρετα και επικίνδυνα ορυκτά καύσιμα με ένα καθαρό και βιώσιμο μοντέλο που χαρακτηρίζεται από λιγότερη εξάρτηση. Όλα εξαρτώνται από την επιλογή των σωστών τεχνολογιών.»

«Οι ανάγκες για επενδύσεις προκειμένου να αναπτυχθούν καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να καλυφθούν μόνο μέσω ευρείας ποικιλίας χρηματοδοτικών μέσων. Η Επιτροπή και η ΕΤΕ έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά την χρηματοδότηση προς το σκοπό αυτό. Αλλά πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερα κεφάλαια από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Προτείνουμε την ενίσχυση της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Καταμερισμού του Κινδύνου, την περαιτέρω ενίσχυση των επισφαλών επιχειρηματικών κεφαλαίων και την ανάπτυξη του ταμείου Marguerite και άλλων,» δήλωσε ο κ. Joaquín Almunia, ο αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις Επίτροπος.

Τεχνολογίες και δραστηριότητες ζωτικής σημασίας που θα χρηματοδοτηθούν
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την βιομηχανία και την ερευνητική κοινότητα, έχει καταρτίσει «χάρτες πορείας» στους οποίους καθορίζονται ζωτικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που παρουσιάζουν ιδιαίτερες προοπτικές σε επίπεδο ΕΕ σε έξη τομείς: αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, ηλεκτρικά δίκτυα, βιοενέργεια, σύλληψη και αποθήκευση (διοξειδίου του) άνθρακα και βιώσιμη πυρηνική σχάση. Οι πρόσθετες δαπάνες θα καλύψουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την επίδειξη και έγκαιρη υιοθέτηση από την αγορά, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων εγκατάστασης. Μια νέα πρωτοβουλία όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για 30 το πολύ πόλεις («Πρωτοβουλία ευφυών πόλεων») έχει προταθεί ως ένα πρώτο εργαλείο για την μαζική υιοθέτηση των τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης από την αγορά, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών δικτύων.

Κοινή ευθύνη για αποτελεσματικότητα από πλευράς κόστους

Η Επιτροπή καλεί τους συναφείς φορείς να αναλάβουν συντονισμένη και συμπληρωματική δράση αλλά και περισσότερο ρίσκο. Απαιτείται δημόσια στήριξη όταν το επίπεδο της τεχνολογικής αβεβαιότητας και το εμπορικό ρίσκο είναι υψηλό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την συμμετοχή της βιομηχανίας με την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδύσεων από τις τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές σε εταιρείες που θα ηγηθούν της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα της επέμβασης της ΕΤΕ με αύξηση του δανεισμού για την χρηματοδότηση του σχεδίου SET.

Βλέπε επίσης MEMO/09/437 – Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ιστοσελίδες (στην αγγλική γλώσσα):
Σχέδιο SET: http://ec.europa.eu/energy/technology/set_plan/set_plan_en.htm
Υποστήριξη του σχεδίου SET από το ΚΚΕρ: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4390&lang=en
Σύστημα πληροφοριών Στρατηγικού Σχεδίου Ενεργειακών Τεχνολογιών (SETIS): http://setis.ec.europa.eu/
Προηγούμενες ανακοινώσεις τύπου IP και MEMO:
IP/07/1750, MEMO/07/494 και MEMO/07/493 που δημοσιεύτηκαν στις 22 Νοεμβρίου 2007:
IP/08/1587, MEMO/08/657, που δημοσιεύτηκαν στις 28 Οκτωβρίου 2008:

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου