.

Την 1η Σεπτεμβρίου οι προσφορές για την νέα μονάδα Πτολεμαϊδα 5

Αναδημοσίευση: Εφ. Τα Νέα, του Σωτήρη Χιωτάκη, 29/4/10

Την 1η Σεπτεμβρίου αναμένει προσφορές από τα - αναμενόμενα δύο - κοινοπρακτικά σχήματα για τη νέα λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαϊδα, η αρμόδια Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ.

Η σχετική διακήρυξε δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 20 Απριλίου, έπειτα από την πρόσφατη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ, με στόχο το αρχικού προϋπολογισμού 1,32 δισ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) έργο να είναι έτοιμο μέσα σε 70 μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δηλαδή περί το 2017, υπό τις καλύτερες των συνθηκών.

H μονάδα θα εγκατασταθεί σε τμήμα του χώρου εξόφλησης του ορυχείου "Koμάνου", που ανήκει στη ΔΕΗ, σε απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρα από τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, δηλαδή 8 χιλιόμετρα από την πόλη της Πτολεμαΐδας και 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Κοζάνης.

Το έργο

Στο έργο περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του Έργου, η εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΗ, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και η προμήθεια των ανταλλακτικών του έργου που θα έχει συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 550 - 660 ΜWel και δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.

Το έργο θα αποτελείται από μια ατμοηλεκτρική Μονάδα, απαρτιζόμενη από έναν ατμολέβητα και μία στροβιλογεννήτρια, υπερκρίσιμων χαρακτηριστικών ατμού, εξοπλισμένη με τα απαιτούμενα αντιρρυπαντικά συστήματα, λοιπό εξοπλισμό και με πρόβλεψη χώρων για τη μελλοντική εγκατάσταση συστημάτων δέσμευσης CO2 καθώς και απονίτρωσης, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη.

Η απόδοση της μονάδας θα πρέπει να είναι 40,5%, ενώ στα πλαίσια έργου περιλαμβάνονται επίσης η παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων τεχνικών και άλλων υπηρεσιών όπως επίσης ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού, η κατασκευή του Πύργου Ψύξης και η παράδοση του έργου μετά από την εκτέλεση Δοκιμών Απόδοσης.

19,8 εκατ. ευρώ εγγυητική

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε Διαγωνιζόμενο, Εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή Εγγυητικής Επιστολής, σύμφωνα με το αντίστοιχο Υπόδειγμα της Επιχείρησης, για το ποσό των 19.800.000 ευρώ από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς που έχουν την ακόλουθη αξιολόγηση (rating): Standard and Poors μεγαλύτερη/ίση από ΒΒΒ - ή Moody's μεγαλύτερη/ ίση από Baa3, ή την αντίστοιχη από άλλο αναγνωρισμένο διεθνή Οργανισμό Αξιολογητών.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο κατασκευαστής του ατμολέβητα μπορεί να είναι και υπεργολάβος της κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει το έργο. Η συγκεκριμένη πρόβλέψη έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση - εκφράστηκε μέω επιστολής στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ - από τους επικεφαλής των Alstom, ομίλου Κοπελούζου και ΜΕΤΚΑ, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν από κοινού στην υποβολή προσφοράς για τον διαγωνισμό.

Πηγές της αγοράς έχουν ερμηνεύσει τη συγκεκριμένη αντίοδραση των τριών ομίλων με βάση τις πληροφορίες κατά τις οποίες η γερμανική Babcock, η οποία είναι ο έτερος κατασκευαστής ατμολεβήτων (καζανιών) στον κόσμο και αναμένεται να συμμετάσχει σε κοινοπρακτικό σχήμα με τον όμιλο της ΓΕΚ Τέρνα, δεν είχε την πρόθεση να αναλάβει την ευθύνη ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το έργο, όπως συμβαίνει σε ανάλογους διαγωνισμούς για λιγνιτικές μονάδες ανά τον κόσμο αλλά και όπως είχε συμβεί έως τώρα στο παρελθόν στους διαγωνισμούς και της ίδιας της ΔΕΗ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου