.

Έως 18 Ιουνίου η ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές"

Μέχρι 18 Ιουνίου 2010 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες μικρές επιχειρήσες να καταθέτουν προτάσεις για ένταξη έργων στο πρόγραμμα "Πράσινες Υποδομές 2010" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ. Ήδη εκδόθηκε και ο σχετικός Οδηγός του προγράμματος (θα τον βρείτε παρακάτω στα συνημμένα).
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής (L214/3/9-8-200).
Στο πλαίσιο της προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000,00 έως €2.500.000,00. Το ποσοστό της δηµόσιας χρηµατοδότησης, ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται ως εξής:
ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α) Στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Β) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για:
- Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
- Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
- Ιονίων Νήσων: Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
- Κρήτης: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων
- Κεντρικής Μακεδονίας: Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας
- Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
- Στερεάς Ελλάδας: Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
Γ) Στο 40% του επιλέξιµου εξοπλισµού για:
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
- Ηπείρου: Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων
- Βορείου: Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάµου
- Πελοποννήσου: Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
- Δυτικής Ελλάδας: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Β) Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για:
- Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
- Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
- Ιονίων Νήσων: Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
- Κρήτης: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων
- Κεντρικής Μακεδονίας: Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας
- Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
- Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας
Γ) Στο 45% του επιλέξιµου εξοπλισµού για:
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
- Ηπείρου: Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων
- Βορείου Αιγαίου: Λέσβου, Χίου, Σάµου
- Πελοποννήσου: Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
- Δυτικής Ελλάδας: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000€ (δηµόσια δαπάνη) από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
i. Ποσό 11.932.793,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
ii. Ποσό 10.244.337,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
iii. Ποσό 3.057.156,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
iv. Ποσό 600.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
v. Ποσό 4.865.714,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
vi. Ποσό 300.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.

Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην Διεύθυνση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράµµατος, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος (θα τον βρείτε παρακάτω).

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράµµατος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου