.

Μέχρι 18 Ιουνίου η ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση"

Μέχρι 18 Ιουνίου 2010 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες μικρές επιχειρήσες να καταθέτουν προτάσεις για ένταξη έργων στο πρόγραμμα "Πράσινη Επιχείρηση 2010" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ. Ήδη εκδόθηκε και ο σχετικός Οδηγός του προγράμματος (θα τον βρείτε παρακάτω στα συνημμένα).
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του άρθρου 3 του ορισµού ΜΜΕ του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 800/2008) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράµµατος.
Στο πλαίσιο της προγράµµατος ενισχύονται έργα προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €200.000,00. Το ποσοστό δηµόσιας χρηµατοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαµορφώνεται ως εξής:
Περιοχή Α) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης πλην των Βιοµηχανικών Επιχειρηµατικών Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και των νησιών των Νοµών αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β΄.
Περιοχή Β) Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για τους νομούς:
- Θεσσαλίας: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων
- Νοτίου Αιγαίου: Κυκλάδων, Δωδεκανήσου
- Ιονίων Νήσων: Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
- Κρήτης: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων
- Κεντρικής Μακεδονίας: Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας,
Πιερίας
- Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς
- Στερεάς Ελλάδας: Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας

Περιοχή Γ) Στο 45% του επιλέξιµου εξοπλισµού για:
- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Δράµας
- Ηπείρου: Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων
- Βορείου Αιγαίου: Λέσβου, Χίου, Σάµου
- Πελοποννήσου: Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας
- Δυτικής Ελλάδας: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.

Το πρόγραµµα αποσκοπεί στην δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας και χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000€ (δηµόσια δαπάνη) από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράµµατα:
i. Ποσό 21.180.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
ii. Ποσό 3.300.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής
iii. Ποσό 1.500.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
iv. Ποσό 900.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης (Δυτική Μακεδονία)
v. Ποσό 2.820.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
vi. Ποσό 300.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαΐου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.

Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα µε τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, µε βάση την περιφερειακή αρµοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόµενα µε τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύµατα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηµατοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του προγράµµατος, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράµµατος (θα τον βρείτε παρακάτω).

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου