.

Βάση Δεδομένων για τα Εμπόδια στην Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών

Η σύμπραξη φορέων του προγράμματος PV Legal ανάρτησε σήμερα στο διαδίκτυο τη μεγαλύτερη και αναλυτικότερη βάση δεδομένων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τις διαδικασίες και τα γραφειοκρατικά προβλήματα που συνοδεύουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.

Το PV LEGAL, μία πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια” προχώρησε στη σημερινή ανακοίνωση μετά από ενδελεχή έρευνα έξι μηνών σε 12 χώρες για τα στάδια αδειοδότησης και τα κόστη που αυτά συνεπάγονται όταν κάποιος επιχειρεί να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Αν και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αναγνωρίζουν το δυναμικό της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και παρέχουν και κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, οι αγορές δεν αναπτύσσονται με βάση αυτή τη δυναμική λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων.

Σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, η έρευνα κατέγραψε τα βήματα που προβλέπει η κατά τόπους αδειοδοτική διαδικασία για τρεις κατηγορίες συστημάτων: α) μικρές οικιακές εφαρμογές, β) μικρές και μεσαίες εφαρμογές σε στέγες επιχειρήσεων, και γ) μεσαίες και μεγάλες εφαρμογές σε γήπεδα. Για κάθε κατηγορία, καταγράφηκαν η διάρκεια, ο χρόνος αναμονής και τα κόστη που συνδέονται με τις διοικητικές-νομικές διαδικασίες.

Η βάση δεδομένων του PV LEGAL είναι ένα αναλυτικό εργαλείο που παρέχει τόσο στους φορείς της αγοράς όσο και στους ασκούντες πολιτική τη δυνατότητα να γνωρίζουν λεπτομερώς τι ισχύει διεθνώς και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές αλλά και τα μείζονα προβλήματα.

Το επόμενο βήμα θα είναι η παρουσίαση των προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς (υπουργεία αλλά και διαχειριστές δικτύων) στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αγορές μέσω αναλυτικών εγχειριδίων και σχετικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων στην εξής διεύθυνση:
www . pvlegal . eu / database . html

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου