.

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για την για την κάλυψη του κόστους παροχής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου


Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη του κόστους παροχής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την προτεινόμενη μεθοδολογία υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη του κόστους παροχής Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Με την πρότασή της αυτή, η ΡΑΕ συμπληρώνει τη μεθοδολογία υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος Παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/2467/30.11.2007, ΦΕΚ Β΄/2353/11.12.2007), όπως εκείνη έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το ΚΟΤ θεσπίστηκε με την από 30.06.2008 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Αυξήσεις Τιμολογίων ΔΕΗ από 1/7/08» (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16180,ΦΕΚ Β΄ 1389/2008), και εντάχθηκε στις ΥΚΩ με νεώτερη Υπουργική Απόφαση (ΥΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.19046/2010, ΦΕΚ Β΄ 1614) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Περαιτέρω, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι διαδικασίες ένταξης των δικαιούχων στις διάφορες κατηγορίες του ΚΟΤ, καθώς και οι τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους δικαιούχους του ΚΟΤ, με την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (ΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).  Σημειώνεται ότι το ΚΟΤ άρχισε να εφαρμόζεται για πρώτη φορά από την 01.01.2011.
Στόχος της παρούσας πρότασης της ΡΑΕ είναι να διατυπώσει μια μεθοδολογία που θα είναι απλή και διαφανής, δεν θα δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, θα επιφέρει το ελάχιστο δυνατό κόστος στους καταναλωτές, και η εφαρμογή της θα είναι εύκολα επαληθεύσιμη και ελέγξιμη. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΡΑΕ, κατά την επεξεργασία του παρόντος σχεδίου, αναγνώρισε ορισμένα προβλήματα στο υφιστάμενο πλαίσιο, γι’ αυτό και προχώρησε στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, τόσο ως προς την τροποποίηση του ΚΟΤ και του Τιμολογίου Πολυτέκνων, όσο και ως προς τη γενικότερη βελτίωση της μεθοδολογίας υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος ΥΚΩ. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στην απλοποίηση της εφαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών και στον υπολογισμό του οφειλόμενου ανταλλάγματος, αλλά και στη δικαιότερη απόδοση του ανταλλάγματος για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση kot_consultation@rae.gr ή εγγράφως, τόσο ως προς την προτεινόμενη μεθοδολογία, όσο και ως προς τις επισυναπτόμενες προτάσεις της ΡΑΕ για την επίλυση των δύο συναφών θεμάτων που τίθενται. Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.
Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου