.

Αυστηρή επιστολή ΡΑΕ στις εταιρείες που χρωστούν στον ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Θέμα: Ληξιπρόθεσμες οφειλές και μη εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής εγγυήσεων της εταιρείας σας προς ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ

Σε συνέχεια σχετικών με το θέμα επιστολών που απέστειλαν πρόσφατα, τόσο ο Λειτουργός της Αγοράς όσο και ο Διαχειριστής του Συστήματος, σας επισημαίνουμε, με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, την επιτακτική πλέον ανάγκη άμεσης εξόφλησης των όποιων ληξιπρόθεσμων οφειλών σας και κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών.

Σε αντίθετη περίπτωση, και εφ’ όσον οι ως άνω, εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις σας, δεν έχουν καλυφθεί πλήρως, το αργότερο μέχρι την 15η.05.2012, η ΡΑΕ θα εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων εκτός των διοικητικών προστίμων και αυτού της ανάκλησης της άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σημείωση energeiakozani: Στην ανακοίνωση δεν δίνεται ο κατάλογος αποδεκτών !

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου