.

ΥΠΕΚΑ: Εκπόνηση έκθεσης στο πλαίσιο κατάρτισης σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού μηχανισμού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)


Στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής έχει τεθεί η υποχρέωση για την κατάρτιση σχεδίου μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού μηχανισμού ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ώστε να καταστεί περισσοτερος συμβατός με τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν τυχόν πιέσεις στα δημόσια οικονομικά.
Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έχει προβεί ήδη σε διαρθρωτικές αλλαγές του συστήματος χρηματοδότησης των Α.Π.Ε. για την υποστήριξη και εν τέλει βιωσιμότητα του υποστηρικτικού μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό:
-        Βάσει του εφαρμοζόμενου μηχανισμού αναπροσαρμογής του ύψους των εγγυημένων τιμών αλλά και εφαρμογής ad hoc διαδικασιών προσαρμογής τους, όποτε κρίθηκε σκόπιμο, η βασική τιμή FIT έχει παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σταθερές τιμές κατά την τελευταία δεκαετία για τεχνολογίες για τις οποίες έχει επέλθει μια σταθερότητα στο κόστος τους (αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά).
-        Στην περίπτωση των ΦΒ, στις αρχές του 2009 ειχε ηδη λαβει χώρα μείωση των εγγυημένων τιμών και ταυτόχρονα εισήχθη για πρώτη φορά μηχανισμός αυτόματης απομείωσης, που συνοδεύτηκε από τροποποίηση του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής, προκειμένου να υπάρξει ταχύτερη προσαρμογή των σχετικά υψηλών τιμών στο μειούμενο κόστος της τεχνολογίας.
-        Πρόσφατα, η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω μείωση του κόστους των ΦΒ συστημάτων την τριετία 2009-2011, ξεκίνησε στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους 2011 διαβούλευση, με αντικείμενο τον εξορθολογισμό του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε. Σε συνέχεια της διαδικασίας δημόσιου διαλόγου εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2012 έλαβε χώρα νέα μείωση των εγγυημένων τιμών για τα ΦΒ κατά 12,5%, συνοδευόμενη από επιτάχυνση του ρυθμού της τακτικής (εξαμηνιαίας) απομείωσης.
Επιπλέον στην κατεύθυνση ενίσχυσης του χρηματοδοτικού μηχανισμού έχουν θεσπιστεί και τα ακόλουθα μέτρα:
-        χρήση πόρων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών,
-        επιβολή ειδικού τέλους 2€/MWh στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή,
-        αξιοποίηση από το έτος 2012 πρόσθετων πόρων που θα προέλθουν από μέρος του τέλους που καταβάλουν οι καταναλωτές ρεύματος υπέρ της ΕΡΤ.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμόρφωσης του υποστηρικτικού μηχανισμού καθώς και τη γενικότερη πολιτική προώθησης των Α.Π.Ε., εκπονήθηκε σχετική έκθεση, με τη συνεισφορά του ΚΑΠΕ και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων από τους θεσμικούς φορέίς της αγοράς Α.Π.Ε., η οποία θα αποτελέσει τη βάση διαλόγου με το σύνολο των εμπλεκόμενων με τον κλάδο των Α.Π.Ε. φορέων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου