.

Ευρωκοινοβούλιο: Θα προχωρήσουν οι αυτοκινητόδρομοι από πόρους του Ταμείου Συνοχής

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Κοινοβούλιο των μέσων επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση, ώστε να συμβάλουν στις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 – Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής που είναι ακόμη διαθέσιμοι για εγγυήσεις και δάνεια από χρηματοπιστωτικά μέσα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ). Τα κονδύλια της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των λεγόμενων «μέσων επιμερισμού του κινδύνου». Σκοπός του μέτρου είναι η εξάλειψη των σοβαρών εμποδίων που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως η Ελλάδα, όσον αφορά την συγκέντρωση της αναγκαίας ιδιωτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση βασικών έργων τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο εν μέρει από δημόσια κονδύλια. Το μέσο αυτό θα υποστηρίξει την αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία και επομένως τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso δήλωσε τα εξής: «Το μέσο επιμερισμού του κινδύνου θα μετατρέψει τα διαρθρωτικά μας ταμεία σε πραγματικό επενδυτικό μέσο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, 1,5 δισ. ευρώ μπορούν να δημιουργήσουν τουλάχιστον 2,25 δισ. ευρώ για δανεισμό ή εγγυήσεις σε έργα υποδομής. Αυτό αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της ισχυρής δέσμευσης της Ευρώπης για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους Έλληνες. Επιδοκιμάζω την ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο, μόνο 6 μήνες μετά την υποβολή της πρότασής μας.»

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για θέματα περιφερειακής πολιτικής, σχολίασε: «Αυτό το νέο μέσο θα επιτρέψει την υλοποίηση έργων υποδομής και θα δώσει την αναγκαία ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε πολλά κράτη μέλη που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, και ιδίως στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ που μπορούν να βοηθήσουν στη μόχλευση περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων. Αναμένω την ταχεία έγκριση της πρότασης από τα κράτη μέλη.»

Η πρόταση υποβλήθηκε ύστερα από αίτηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης για την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων δανείων της ΕΤΕ και των επενδύσεων της ΕΕ στα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Το μέτρο προβλέπεται για χώρες που λαμβάνουν ειδική μακροοικονομική βοήθεια: σήμερα, οι χώρες αυτές είναι η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Ωστόσο, θα εφαρμόζεται μόνο ύστερα από αίτηση του κράτους μέλους (μέχρι σήμερα ζητήθηκε μόνο από την Ελλάδα).

Ο στόχος είναι να ξεκινήσουν έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής, τα οποία σήμερα έχουν σταματήσει λόγω των οικονομικών περιορισμών. Αυτό συμβαίνει ιδίως στην περίπτωση έργων υποδομής που παράγουν καθαρά έσοδα (όπως οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια), η αξία των οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από χρηματοδότηση μέσω της πολιτικής για τη συνοχή. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στην περίπτωση των επενδύσεων για τις οποίες υπάρχει ανώτατο όριο για τη μέγιστη επιτρεπτή κρατική ενίσχυση, το οποίο ορίζεται από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις (όπως επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις). Μόνο στην Ελλάδα η υλοποίηση έργων υποδομής στον τομέα των μεταφορών μπορεί να δημιουργήσει περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας.

Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των ταμείων της ΕΕ

Τα «μέσα επιμερισμού του κινδύνου» θα προκύψουν από την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και της ΕΤΕ ή ενός εθνικού ή διεθνούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο παρέχει εγγυήσεις. Επομένως, η ΕΕ καλύπτει ένα μέρος του κινδύνου που συνδέεται με ιδιωτικό δανεισμό ή παροχή εγγυήσεων στους τελικούς δικαιούχους και, κατά τον τρόπο αυτό, έχει καταλυτική δράση όσον αφορά την πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση. Έτσι μπορούν να υποστηριχθούν επί τόπου περισσότερα έργα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, επενδύσεις της ΕΕ ύψους 1,5 δισ. ευρώ θα αποδώσουν τουλάχιστον 2,25 δισ. ευρώ για δανεισμό ή εγγυήσεις σε έργα υποδομής. Αυτό δεν θα αλλάξει τη συνολική διάθεση των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής της χώρας για την περίοδο 2007-2013 και δεν θα έχει επίπτωση στον ενωσιακό προϋπολογισμό.

Επόμενο βήμα:
Τα κράτη μέλη αναμένεται να εγκρίνουν την πρόταση έως το τέλος του Μαΐου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου