.

Νέα Υπουργική Απόφαση για τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης [22-2-13]

Κατανομή, Διάθεση και καταβολή του Τέλους Ανάπτυ­ξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς.
[στο τέλος μπορείτε να δείτε όλο το ΦΕΚ]
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη: αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών παρα­γωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (στο εξής αποκαλούμενο Τέ­λος), ορίζεται στο 0,5% του Ετήσιου Κύκλου Εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.).
Η κατανομή των κονδυλίων που προκύπτουν από την επιβολή του Τέλους, στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώ­ρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, γίνεται αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς των ανωτέρω περιοχών.
2.   Για τη διενέργεια της κατανομής, συστήνεται Επι­τροπή Κατανομής αποτελούμενη από:
ί) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
ίί) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Περιφέρεια εκ των Πε­ριφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του.
ίίί) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) εκ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, με τον αναπληρωτή του.
ίν) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η.
Η Επιτροπή Κατανομής, η οποία συνέρχεται τουλά­χιστον μια φορά κάθε έτος εντός του πρώτου τριμή­νου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, διενεργεί την κατανομή των κονδυλίων που προέρχονται από το Τέλος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης και ειδοποιεί τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. να καταθέσει στους τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς που τηρεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, τα αναλογούντα ποσά. Τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια της κατανομής χορηγούνται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Επίσης ελέγχει την τήρηση, την τροφοδότηση και την λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών που τηρεί με ευθύνη της η Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Άρθρο 2
Μεθοδολογία Διάθεσης Κονδυλίων Ειδικού Λογαριασμού.
1. Τα κονδύλια που κατανέμονται σε κάθε Περιφε­ρειακή Ενότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 και
κατατίθενται στον αντίστοιχο Ειδικό Λογαριασμό, δια­τίθενται ως εξής: α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: ί) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ίί) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοι­χεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας διατίθεται στον ενεργειακό Δήμο του Νομού Αρκαδίας, που είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης.
ίίί) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στον όμορο του ενεργειακού, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Γορτυνίας. β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: ί) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
ίί) Ποσοστό 39% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κο­ζάνης, δηλαδή στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
ίίί) Ποσοστό 11% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους όμορους των ενεργειακών, μη ενεργειακούς Δήμους, Σερβίων - Βελβεντού και Βοΐου. Η κατανομή του ποσού στους δύο μη ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, γίνεται με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζονται στην οικεία Περιφέρεια για το Αναπτυξι­ακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3274/2004 (ΦεΚ Α' 195). γ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας: ί) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
ίί) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοι­χεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενό­τητας Φλώρινας, δηλαδή στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρά­γραφο 2.
ίί) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στον όμορο των ενεργειακών, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πρεσπών.
2. Τα κονδύλια του κάθε Ειδικού Λογαριασμού που αναλογούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους ενεργειακούς Δήμους, κατα- νέμονται σ’ αυτούς ως εξής: α) Κατά ποσοστό 25% ισόποσα. β) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με την καθαρή πα- ραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα όρια εκάστου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Τα στοιχεία της ανά έτος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια εκάστου Δήμου δίδονται με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
γ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με το εμβαδό των εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια εκάστου Ο.Τ.Α και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της λειτουργίας των ορυχείων (ΔΕΗ και ιδιωτών) και για τις εγκαταστά­σεις των λιγνιτικών σταθμών και οι οποίες προέρχονται από αναγκαστική απαλλοτρίωση, απευθείας αγορά ή παραχώρηση. Τα στοιχεία για το εμβαδό των ανωτέρω εκτάσεων επικαιροποιούνται στο τέλος κάθε έτους με ευθύνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
δ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων όλων των ενεργειακών Δήμων κάθε Περιφε­ρειακής Ενότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευ­ταίας διαθέσιμης απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).
3.   Η παραπάνω μεθοδολογία κατανομής κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού για τους ενεργειακούς και μη Δήμους, δύναται να χρησιμοποιηθεί και για τον προσδι­ορισμό του συνολικού χρηματικού ποσού που αναλογεί σε ευρύτερες περιοχές, περισσότερων του ενός Ο.Τ.Α.
Το άθροισμα των αναλογούντων χρηματικών ποσών στους Ο.Τ.Α., που ανήκουν σε συγκεκριμένη γεωγρα­φική ενότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα και ενέργειες που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές προτε­ραιότητες της ευρύτερης περιοχής.
Άρθρο 3 Ειδικοί Λογαριασμοί.
Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., μετά τη διενέργεια της κατανομής των κονδυλίων του Τέλους Ανάπτυξης από την Επιτροπή Κατανομής, καταθέτει σε τρείς Ειδικούς Λογαριασμούς, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, τα ποσά που ανα­λογούν στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες και ενημερώ­νει εγγράφως τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τα μέλη της Επιτροπής Κατανομής.
Την ευθύνη τήρησης των τριών Ειδικών Λογαριασμών έχει αποκλειστικά η Δ.Ε.Η. Α.Ε. Τα ποσά των Λογα­ριασμών αυτών διατίθενται στους δικαιούχους όπως προβλέπεται στο άρθρο 2. Οι τόκοι που προκύπτουν ενσωματώνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Από τα ποσά των Ειδικών Λογαριασμών, χρηματοδο­τούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των προβλεπόμενων στο άρθρο 4, πενταετών Ειδικών Αναπτυξιακών Προ­γραμμάτων (Ε.Α.Π.) των δικαιούχων.
Το ετησίως αδιάθετο (μη απορροφηθέν) ποσό κάθε Ειδικού Λογαριασμού μεταφέρεται, αυτομάτως, στο επόμενο έτος της πενταετίας.
Τυχόν αδιάθετα (μη απορροφηθέντα) ποσά προηγού­μενων ετών, τα οποία είχαν κατανεμηθεί σε δικαιούχους και είχαν κατατεθεί στους ειδικούς λογαριασμούς τους με βάση την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν Δ5/ΗΛ/Β/ Φ5.179/17788/23.09.2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταφέρονται αυτούσια στους Ειδικούς Λογαριασμούς των ιδίων δικαιούχων, που συστήνονται με την παρούσα.
Τα εν λόγω μεταφερόμενα ποσά μπορούν να διατε­θούν και για την υλοποίηση μελετών ή έργων που είχαν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και συμβούλια πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Ως απορροφηθέντα, θεωρούνται τα ποσά που αφο­ρούν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καθώς και αυτά που προορίζονται για οφειλόμενες πληρωμές έργων, βάσει συμβατικών δεσμεύσεων.
Άρθρο 4
Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.).
Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης, Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (Ε.Α.Π.) καλούνται τα πε­νταετή Αναπτυξιακά Προγράμματα που καταρτίζονται με ευθύνη των οικείων Περιφερειών και αφορούν σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, ανάπτυξης και προστα­σίας του περιβάλλοντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/1996.
Ως έργα υποδομής νοούνται εκείνα που στηρίζουν την ανάπτυξη, με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής, την εξασφάλιση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η υλοποίηση των Ε.Α.Π. δεν αίρει ή περιορίζει τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για προστασία και απο­κατάσταση του περιβάλλοντος από άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη δράση της.
Το κάθε Ε.Α.Π. εγκρίνεται από το Περιφερειακό Συμ­βούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας, μετά από υποβολή Σχεδίου Ε.Α.Π., που συντάσσεται ύστερα από επεξερ­γασία των αντίστοιχων προτάσεων της Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, της Περιφερειακής 'Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.), άλλων φορέων (επιμελητηρίων, εργατικών κέ­ντρων, Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.α.) και ιδιωτών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
Για κάθε Περιφέρεια συντάσσεται ένα Ε.Α.Π. με δια- κριτούς προϋπολογισμούς και εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προτεραιότητες, για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Η επεξεργασία, η αξιολόγηση, και η ιεράρχηση των έργων που προτείνονται, για ένταξη στο εγκεκριμένο πλέον Ε.Α.Π., γίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακο­λούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5, με βάση τα ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Ε.Α.Π.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης υποβάλλει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο, με απόφασή του, εντάσσει τα έργα στο πρόγραμμα παίρνοντας υπόψη την ανάγκη συμπληρωματικότητας προγραμμάτων και πόρων καθώς και τη συμφωνία με το πνεύμα του ν.2446/1996 όπως ισχύει κάθε φορά.
Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και στην περί­πτωση απένταξης έργων από το πρόγραμμα.
Προτεραιότητα δίνεται στις άμεσα πληττόμενες πε­ριοχές, ύστερα από αξιολόγηση και των επιπτώσεων που προέκυψαν ή θα προκύψουν στις γειτνιάζουσες περιοχές, κυρίως στο περιβάλλον και προτάσσονται συγκεκριμένα έργα που συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας υπουργικής απόφασης και προτείνονται από τους ενδιαφερόμενους και επιλέξιμους φορείς.
Στα Ε.Α.Π δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα και σημαντικά έργα, τα οποία συμβάλλουν:
 α) στην ανάπτυξη των περιοχών όπου εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις που καθο­ρίζουν τα οικεία Περιφερειακά ή Δημοτικά Συμβούλια.
β) στην αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλ­λοντος, πέραν των υποχρεώσεων της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
γ) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προ­στασία του φυσικού περιβάλλοντος.
δ) στη δημιουργία υποδομών στο πλαίσιο της στρα­τηγικής της ανάπτυξης.
ε) στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους τομείς της πα­ραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή), με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής.
στ) στη τόνωση της οικονομίας και στη μείωση της ανεργίας.
Κατά την επεξεργασία, αξιολόγηση και ιεράρχηση των έργων που προτείνονται για ένταξη στο Ε.Α.Π. από τα Περιφερειακά Συμβούλια λαμβάνονται υπόψη όλα τα Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα (Περιφερειακά και Τοπικά), καθώς και οι χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, προκειμένου να υπάρχει συ­ντονισμός και συμπληρωματικότητα και να αποφεύγο­νται προβλήματα αποσπασματικότητας και κατάτμησης πόρων.
Δικαίωμα πρότασης για την ένταξη έργων, έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και επιλέξιμοι φορείς με την υποβο­λή Τεχνικού Δελτίου Έργου. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου αναφέρεται στη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα, την συμπληρωματικότητα και την ωριμότητα του έργου, στον συνολικό του προϋπολογισμό και το χρονικό του προγραμματισμό.
Τα έργα και οι ενέργειες που προτείνονται για ένταξη στα Ε.Α.Π. αξιολογούνται με βάση τη συμπληρωματικό- τητα και την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή παρέμβαση, σε κάθε περιοχή.
Η διάρθρωση του Ε.Α.Π., στο πλαίσιο και των ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: α. Μελέτες και υπηρεσίες.
β. Περιβάλλον, ποιότητα ζωής και κοινωνική συνοχή. γ. Υποδομές και στήριξη της επιχειρηματικότητας και του παραγωγικού περιβάλλοντος (πρωτογενής, δευτε­ρογενής και τριτογενής τομέας).
δ. Ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση, εκπαίδευση, έρευνα και νέες τεχνολογίες.
ε. Στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και του του­ρισμού.
στ. Τεχνική Υποστήριξη και Δημοσιοποίηση (ελάχιστο 2% και μέγιστο 5%).
Άρθρο 5 Παρακολούθηση των Ε.Α.Π.
1. Για την παρακολούθηση της πορείας και της απορ­ροφητικότητας των Ε.Α.Π συνιστάται Επιτροπή Παρα­κολούθησης με έδρα την έδρα της αντίστοιχης Περι­φέρειας στα όρια της οποίας βρίσκονται οι, κατά τα ανωτέρω, δικαιούχοι Ο.Τ.Α.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης απαρτίζεται από: α) Τον οικείο Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρο. β) Τον/τους Αντιπεριφερειάρχη/ες της/των οικείας/οι­κείων Περιφερειακής Ενότητας/Περιφερειακών Ενοτήτων.
γ) Έναν Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίζεται από τη μείζονα αντιπολίτευση.
δ) Τρεις αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής Αυτο­διοίκησης πρώτου βαθμού, που προτείνονται από την Περιφερειακή Ενωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), εκ των οποίων δύο απαραιτήτως από τους ενεργειακούς Ο.Τ.Α.
ε) Έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ/Τμήμα της αντίστοιχης Περιφέρειας.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου/ Παράρτημα της αντίστοιχης Περιφέρειας.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ/Παράρτημα της αντί­στοιχης Περιφέρειας.
η) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου (πρώην ΕΒΕ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου (ή των Ερ­γατικών Κέντρων) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ι) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
ια) Έναν εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η.
ιβ) Έναν εκπρόσωπο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θετικής κατεύθυνσης.
Οι παραπάνω εκπρόσωποι ορίζονται από τους οικεί­ους Φορείς με τους αναπληρωτές τους.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε απαιτείται.
Στις περιπτώσεις που προκύπτουν προβλήματα στην προώθηση των έργων, η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει την απένταξη ή την ένταξη νέων έργων.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης λαμ- βάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν υπάρχει πλειοψηφία.
Την ευθύνη για την σύγκληση της Επιτροπής Παρα­κολούθησης και την προετοιμασία των συνεδριάσεων έχει ο πρόεδρος αυτής.
3.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης επικουρείται από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας ή από σύμβουλο δι­αχείρισης. Οι ανωτέρω μεριμνούν για την προετοιμασία της τεκμηρίωσης των προτάσεων, των εκθέσεων, της ημερήσιας διάταξης, των πρακτικών των συνεδριάσεων, των εισηγήσεων και για κάθε άλλο αναγκαίο και συνα­φές ζήτημα καθώς και για την ομαλή και σε καθημερινή βάση, ροή του προγράμματος.
4.  Οι αμοιβές των μελών, καθώς και οι άλλες πρόσθε­τες λειτουργικές δαπάνες της Επιτροπής Παρακολού­θησης, που λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π.
5. Η Περιφέρεια, εάν το επιθυμεί, αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Διαχείρισης, με βάση την ισχύουσα νομοθε­σία. Η αμοιβή του Συμβούλου Διαχείρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Α.Π.
Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνουν αναλογικά το σύνολο των δικαιούχων Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και αφαιρούνται από το συνολικό ποσό του προγράμματος.
Για τις δαπάνες που απορρέουν από τα ανωτέρω, Φορέας Υλοποίησης (Φ.Υ.) (Δικαιούχος) είναι η οικεία Περιφέρεια.
6.  Επιβάλλεται στους ενεργειακούς Δήμους εισφορά 2% επί των αναλογούντων ποσών, υπέρ του «Δικτύου Ενεργειακών Δήμων» για την πραγμάτωση των σκοπών του. Η έγκριση των δαπανών διενεργείται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης της έδρας του Δικτύου.
Άρθρο 6
Ανάθεση και υλοποίηση μελετών και έργων του Ε.Α.Π.
Η ανάθεση μελετών, η δημοπράτηση, η κατασκευή και η επίβλεψη των έργων που εντάσσονται στο Ε.Α.Π., η προμήθεια υλικών και η σύναψη συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών, διέπονται από την αντίστοιχη κείμενη νο­μοθεσία, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης.
Η υλοποίηση των τεχνικών έργων του Ε.Α.Π. γίνεται, ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης, από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών ή Δήμων, εφόσον έχουν την απαραίτητη τεχνική συγκρότηση και δυνατότητα.
Άρθρο 7 Πληρωμές.
1. Για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού, προκει- μένου να πληρωθούν εργασίες που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο του ΕΑΠ συντάσσεται, πέραν των άλλων στοι­χείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ειδικό έντυπο πιστοποίησης, στο οποίο αναφέρονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και τα πιστοποιούμενα ποσά.
Το έντυπο αυτό υπογράφεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, την Προϊσταμένη Αρχή εκτέλεσης του έργου και θεωρείται από την Επιτροπή Ελέγχου έργων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Τα χρηματικά ποσά που αφορούν σε εκτελεσθείσες εργασίες, οι οποίες πιστοποιούνται με τα συγκεκριμένα ειδικά έντυπα, καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαρια­σμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί η Δ.Ε.Η. Α.Ε., στους φορείς υλοποίησης και με αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων τους καταβάλλονται στους αναδόχους.
2.  Ορίζονται δύο Επιτροπές Ελέγχου Έργων, μία στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και μία στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Η κάθε Επιτροπή Ελέγχου Έργων απαρτίζεται από: α) Έναν τεχνικό της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.
β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένα νομικό εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοί­κησης, με τον αναπληρωτή του.
Μπορούν επίσης να συμμετέχουν συμβουλευτικά και ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις ή τη συνθετότητα ή το μέγεθος των προς έλεγχο έργων και ενεργειών ένας εκπρόσωπος από το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και του Ο.Ε.Ε., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) ή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου Έργων.
Η ως άνω Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Προϊ- σταμένη Αρχή εκτέλεσης του έργου, οποιοδήποτε στοι­χείο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να βεβαιώσει τις εργασίες που εκτελέστηκαν, καθώς και να προβεί ή να παραγγείλει αυτοψία από υπηρεσία της Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης της οικείας Περιφέρειας.
Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου 'Εργων καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 8 Προβολή των έργων.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από το Τέλος, τοποθετούνται τυ­ποποιημένες πινακίδες στις οποίες αναγράφονται απα- ραιτήτως τα εξής: α) Ο τίτλος του έργου.
β) Χρηματοδότηση από το ειδικό Τέλος Δ.Ε.Η. Α.Ε.
γ) Ο ανάδοχος του έργου.
δ) Ο προϋπολογισμός του έργου.
ε) Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.
Ο τύπος και η μορφή της πινακίδας σχεδιάζεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και χρησιμοποιείται ως πρότυπο για την αναπαραγωγή των πινακίδων από τους φορείς υλοποί­ησης των έργων.
Άρθρο 9
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου