.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς [για το Πανεπιστήμιο του Πέτρου Πατιά]

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας φιλοξενεί το 2,62% του πληθυσμού της χώρας, ενώ παρουσιάζει μείωση του πληθυσμού από το 2001 κατά -4,14%. Την ίδια  στιγμή η μέση μεταβολή της χώρας είναι μόλις -1,34%, γεγονός που κατατάσσει την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας ως την τρίτη περιφέρεια της χώρας (μετά τη Δ. Ελλάδα και την Κρήτη) σε μείωση πληθυσμού.

Η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας παράγει επίσης το 2,4% του εθνικού ΑΕΠ, ενώ οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ εμφανείς στον τομέα της απασχόλησης, καθώς η ανεργία στη Δυτική Μακεδονία έχει φτάσει το 2ο τρίμηνο του 2012 στο 30%, όταν στην υπόλοιπη χώρα είναι 27%.

Οι εθνικές μημονιακές δεσμεύσεις προφανώς και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Μια από αυτές είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών 24,3 εκατομ. € για το 2013, μέσω συγχωνεύσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ. Με τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, το αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος για το κράτος είναι 1,6 εκατομ. € για το 2013 (ο τακτικός προϋπολογισμός του ΠΔΜ), με την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο κόστος θα μετακυλήσει στα άλλα δύο πανεπιστήμια, χωρία αύξηση των προϋπολογισμών τους.

Με άλλα λόγια η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας καλείται να συνεισφέρει στον εθνικό στόχο το 6,6% (1,6/24,3) του μνημονιακού στόχου, δηλαδή 3 φορές πάνω από τη δυνατότητά της, όπως αυτή εκφράζεται είτε σαν πληθυσμιακό εκτόπισμα είτε σαν σχετικός πλούτος (ΑΕΠ)!

Τι άλλο όμως χάνει η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας που μερικές φορές δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε αριθμούς;


Πανεπιστήμιο και τοπική Ανάπτυξη
Το Πανεπιστήμιο αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή, καθώς:

από ακαδημαϊκής πλευράς :
•    βάζει τον τόπο μας στον διεθνή χάρτη της παιδείας, μέσω της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του πανεπιστημίου και των μελών του, στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον

από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού:
•    διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο εκτός της διδασκαλίας και της έρευνας προσφέρει τις εξειδικευμένες του γνώσεις και υπηρεσίες σε μια σειρά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών
•    συμβάλλει στην διατήρηση μιας ισορροπημένης ηλικιακής πυραμίδας
•    συμβάλλει στη μίξη κουλτούρας/πολιτισμού και γλώσσας των τοπικών κοινωνιών με τους φιλοξενούμενους σπουδαστές και τη μεταφορά της προηγούμενης παιδείας τους, οι οποίοι μετά την αποφοίτησή τους αποτελούν και τους καλύτερους πρεσβευτές του τόπου
•    συμβάλλει στη ανάπτυξη ερευνητικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων, που αλλιώς δεν θα ήταν εφικτές

από πλευράς πάγιου εξοπλισμού:
    διαθέτει έναν πλούσιο και εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, ο οποίος στηρίζει τόσο τη διδασκαλία όσο την έρευνα των μελών του, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητικούς φορείς της χώρας.
    χρησιμοποιεί και συντηρεί δημόσιο κτιριακό απόθεμα, το οποίο επίσης διαθέτει σε ορισμένες περιπτώσεις σε άλλους φορείς, όπως πρόσφατα μέσω της συμφωνίας με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
    επενδύει μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε πάγιους εξοπλισμούς στην περιοχή, παράγοντας συγχρόνως θέσεις εργασίας.

από οικονομικής πλευράς:
    συνεισφέρει με το σύνολο του προϋπολογισμού του στο τοπικό ΑΕΠ (περίπου 1,6 εκ. € ετησίως)
    συνεισφέρει στο τοπικό ΑΕΠ με τα έξοδα διαβίωσης περίπου 3.500 φοιτητών
    δίνει εισόδημα σε περισσότερο από 200 εργαζόμενους (ΔΕΠ και προσωπικό) και μεγάλο αριθμό εξωτερικών συνεργατών (περίπου 4,8 εκ. € ετησίως)

από πλευράς πολιτικής παρεμβατικότητας:
•    ασκεί επιρροή σε συμπεριφορές και αποφάσεις της χώρας μας κυρίως μέσω της στελέχωσης υπηρεσιών, φορέων, fora (ΔΟΑΤΑΠ, ΡΑΕ, ΔΕ ΑΕΙ, κλπ) από στελέχη του πανεπιστημίου.


Σύμφωνα με τον αναπροσαρμοσμένο Στρατηγικό του Σχεδιασμό, το Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας :

1. Επανασχεδιάζει και προσαρμόζει το επιστημονικό του χαρακτήρα και προφίλ στη βάση τεσσάρων θεματικών αξόνων:
•    Ενεργειακή διαχείριση και πολιτική
•    Ανάπτυξη καινοτομίας, διακυβέρνηση και διασυνοριακές συνεργασίες
•    Διαχείριση του πρωτογενούς τομέα της περιοχής
•    Εκπαιδευτικές δράσεις-Ανθρωπιστικές σπουδές

2. Διασυνδέεται ενεργά με τις τοπικές δυνάμεις (ενεργοποιώντας το τριμερές σχήμα: Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση - Οικονομικοί Παράγοντες - Τριτοβάθμια εκπαίδευση) ώστε να συμβάλλει αλλά και να κερδίσει από τον πλούτο της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό εδραιώνει τη συνεργασία με τον ισχυρότερο οικονομικό παράγοντα της περιοχής, τη Δ.Ε.Η, μέσω στρατηγικού μνημονίου συνεργασίας.

3. Ενισχύει τις συνεργασίες και συμπράξεις σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό επίπεδο με όμορα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα (ΤΕΙ και ΙΤΕΣΚ/ΕΚΕΤΑ) αποκομίζοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την κρίσιμη επιστημονική μάζα,

Ωστε να συμβάλει ενεργά στην περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κατοχυρώσει την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας η οποία πρέπει να επενδύσει μέρος της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από το Πανεπιστήμιο, στο ίδιο το Πανεπιστήμιο.
Πέτρος Πατιάς
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου