.

Αξιολόγηση συστημάτων καλλιέργειας ενεργειακού φυτού (αγριαγκινάρας) για παραγωγή βιομάζας και ενέργειας

Άρθρο του Κυριάκου Σαββίδη, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού

Αξιολόγηση συστημάτων καλλιέργειας ενεργειακού φυτού (αγριαγκινάρας) για παραγωγή βιομάζας και ενέργειας με σύγχρονη βελτίωση και αποκατάσταση των ερημοποιημένων γαιών στην Κοζάνη

Οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας καλύπτονται κατά 63% από την καύση του λιγνίτη που εξορύσσεται στα ορυχεία της ΔΕΗ και η οποία όμως χρεώνεται για την έκλυση του 50% των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη υπέρβαση των εκπομπών της συνθήκης του Κιότο. Οι ανάγκες παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επομένως μεγάλες ενώ πολύ σημαντική προκύπτει η δυνατότητα παραγωγής βιομάζας από ενεργειακές καλλιέργειες και καύση σε ικανό ποσοστό μαζί με τον λιγνίτη.
Η Γεωανάλυση Α.Ε και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Καθηγητή Γεωργίας & Οικολογίας Φυτών Νικόλαο Δαναλάτο του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που έχει υποβληθεί, εστιάζει ακριβώς στην αξιολόγηση συστημάτων καλλιέργειας ενεργειακών φυτών για παραγωγή βιομάζας και τελικά πράσινης ενέργειας στην πολύπαθη περιοχή της Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα θα μελετηθεί η δυνατότητα παραγωγής βιομάζας από την καλλιέργεια αγριαγκινάρας, και η δυνατότητα χρήσης της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ με ταυτόχρονη πολλαπλή θετική επίδραση στο περιβάλλον και την αγροτική οικονομία της περιοχής. Η αγριαγκινάρα είναι πολυετές και βαθύρριζο φυτό καλά προσαρμοσμένο στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου. Είναι ένα φυτό ικανό να αναπτυχθεί και στους πιο άγονους αγρούς, να δώσει ικανοποιητικές έως και άριστες αποδόσεις παραγωγής, ενώ παράλληλα συντελεί στην αποκατάσταση του υπάρχοντος εδάφους σε γόνιμο. Έτσι λοιπόν, το πολυετές αυτό φυτό θα καλλιεργηθεί σε εκτάσεις αποθέσεων των ορυχείων με αποτέλεσμα την αποκατάσταση των περιοχών αυτών με τη δημιουργία εδαφικής δομής και χούμου και τελικά γόνιμων εδαφών, εξυγιασμένων από βαρέα και τοξικά μέταλλα και στοιχεία.
Επίσης θα καλλιεργηθεί σε συγκεκριμένες εκτάσεις που βρίσκονται υπό το καθεστώς ισχυρής διάβρωσης εδαφών και ερημοποίησης γαιών με την παρούσα χρήση - μη ορθολογική καλλιέργεια σιτηρών, που σε πολλές περιπτώσεις είναι και ασύμφορη - για τη βελτίωση και αποκατάσταση και των περιοχών αυτών. Μεγάλης σημασίας για το περιβάλλον θα είναι η εισαγωγή της ενεργειακής γεωργίας στην Κοζάνη αναφορικά με την ελαχιστοποίηση της εφαρμογής αγροχημικών, της νιτρορύπανσης και της σπατάλης του πολύτιμου νερού άρδευσης. Η καλλιέργεια της αγριαγκινάρας λόγω των ελαχίστων εισροών μετά το πρώτο έτος της εγκατάστασης θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη αύξηση του γεωργικού εισοδήματος και την ουσιαστική ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του Νομού.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου