.

Ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ – Επισημάνσεις για την αιολική ενέργεια στη Δυτ. Μακεδονία

Δημοσιεύθηκε η έγκριση του «Eιδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» [ΦΕΚ Τεύχος Β 2464/03-12-2008]1*. Πρόκειται αναμφίβολα σε επίπεδο νομοθετήματος για θετική εξέλιξη επί της αρχής το οποίο περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για την εγκατάσταση και χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Σύμφωνα με αυτό η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ) ως εξής:
α. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) : Είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, που απεικονίζονται στο διπλανό διάγραμμα, οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών , ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές, εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα).
β. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Είναι ομάδες ή επιμέρους περιοχές πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας καθώς και μεμονωμένες θέσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε ΠΑΠ αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, και προσφέρονται για το λόγο αυτό για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων.
Είναι προφανές ότι η μη ένταξή μας ως Περιφέρεια σε περιοχές ΠΑΠ οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαμηλό αιολικό δυναμικό της περιοχής μας. Το τελευταίο διαπιστώνεται με μια πρώτη ματιά στον παραπάνω χάρτη όπου καταγράφεται το αιολικό δυναμικό σύμφωνα πάντα με τις μελέτες του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και που συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω ΚΥΑ. Η Περιφέρεια μας δεν είναι από τις ιδιαίτερα προνομιούχες στη μέση ετήσια ένταση του ανέμου (βλέπε χάρτη προσαρμοσμένο για τη Δυτική Μακεδονία)2*.
Η λογική των αξιόλογων σε μέγεθος αιολικών πάρκων στην περιοχή μας δεν μπορεί πρακτικά να τελεσφορήσει. Διότι στην παραπάνω ΚΥΑ προβλέπονται διαφορετικές μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου ΟΤΑ (μεγαλύτερες για περιοχές ΠΑΠ σε σχέση με τις περιοχές ΠΑΚ).. Η αιολική ενέργεια δεν είναι το ισχυρό μας σημείο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Μέχρι σήμερα3* υπήρξαν θετικές γνωμοδοτήσεις σε αιτήσεις ιδιωτών από τη ΡΑΕ για αιολική ενέργεια για 567,45 ΜW στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (το σύνολο σχεδόν αφορά τους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας και αποτυπώνονται στον πίνακα).Προφανώς δεν είναι σίγουρο ότι οι παραπάνω θετικές γνωμοδοτήσεις σε ιδιώτες θα μετεξελιχθούν και σε επενδύσεις, στην κατασκευή δηλαδή των αιολικών πάρκων.
Σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να γνωρίζουμε, πολίτες και φορείς τις δυνατότητες που έχουμε στις ΑΠΕ σε συνάρτηση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, διότι το επόμενο στοίχημα και δέσμευση ανεξάρτητα από τη χρήση ορυκτών καυσίμων (λιγνίτη) είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ ως ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας. Και είναι ακόμη πιο σημαντικό να δούμε που μπορούμε ως περιοχή να επενδύσουμε...Δημήτρης Μαυροματίδης
www.mavromatidis.gr


1* Η ΚΥΑ και τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται στο energeiakozani.blogspot.com
2*Παρουσίαση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Τουρλιδάκη, 16.04.2008, με τίτλο "Δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη Δυτ. Μακεδονία"
3* Στοιχεία ΡΑΕ 12.01.2009

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύεται στο e-pili.gr (τεύχος Μαϊου)

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου