.

Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης του γεωθερμικού πλούτου

Με νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος του δημοσίου για έρευνα και διαχείριση γεωθερμικού δυναμικού. Με τη νέα και 3η κατά σειρά Υπουργική Απόφαση ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης του γεωθερμικού πλούτου της χώρας μας και εφαρμογής της γεωθερμίας για ψύξη και θέρμανση κτηρίων.

Η νέα Υ.Α. που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν.3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας» καθορίζει τη διαδικασία και τους όρους για μίσθωση:

* Του δικαιώματος έρευνας για νέα γεωθερμικά πεδία μη ερευνημένων χώρων και πιθανών γεωθερμικών πεδίων.
* Του δικαιώματος διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου που έχει πιστοποιηθεί μετά από τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας.
* Του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων με προτεραιότητα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στους σχετικούς διαγωνισμούς, η νέα Υ.Α. προβλέπει για πρώτη φορά ενιαία αντικειμενικά κριτήρια με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας για τη μίσθωση του δικαιώματος έρευνας, καθώς και συγκεκριμένες προθεσμίες για όλα τα στάδια διενέργειας των διαγωνισμών.

Επίσης για πρώτη φορά καθορίζεται:

* Η διαδικασία για την εκμετάλλευση τμημάτων των γεωθερμικών πεδίων και εξασφαλίζεται ρητά η προτεραιότητα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
* Το ύψος του ελάχιστου αναλογικού μισθώματος για τη διαχείριση των πεδίων στο 2%. Στην περίπτωση των τμημάτων που αφορούν αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα ορίστηκε στο 1%.
* Η διαδικασία για την ταυτόχρονη μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου και του δικαιώματος έρευνας άμεσα γειτονικού πιθανού.

Πηγή: ΑΝΚΟ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου