.

Νέοι κανόνες για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας

Αναδημοσίευση: Εφ. express, της Μαρίνα Κουρμπέλα, 18/8/09

Κοινούς κανόνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία των καταναλωτών θεσπίζει η οδηγία 2009/72, που αναφέρεται στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε., και η οποία πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη - μέλη, το αργότερο έως τις 3 Μαρτίου 2011.

Η νέα οδηγία, με την οποία καταργείται η οδηγία σχετικά με τους κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας προβλέπει συνεργασία των κρατών μελών, όπως και των ρυθμιστικών αρχών μεταξύ τους για την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους σε ένα η περισσότερα περιφερειακά επίπεδα, ως πρώτο βήμα προς μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά.

Επίσης, η οδηγία προβλέπει μεταξύ άλλων ρυθμίσεις για:

1) Tη διαδικασία χορήγησης αδειών, σχετικά με την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής.
2) Tον διαχωρισμό συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
3) Tα καθήκοντα των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4) Tους ανεξάρτητους διαχειριστές συστημάτων.
5) Tη διαχείριση του συστήματος διανομής, και 6) τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Eνωση με έναν νέο κανονισμό, τον κανονισμό 714/2009 θεσπίζει τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή στις 3 Μαρτίου 2011, και αποβλέπει στον καθορισμό δίκαιων κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και τη διευκόλυνση της δημιουργίας εύρυθμης και διαφανούς αγοράς χονδρικής, υψηλού επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου