.

Διαπιστευμένο το εργαστήριο Ε.Π.Χ. – ΕΥΑ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας και Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΕΠΧ-ΕΥΑ), οργανώθηκε και άρχισε να λειτουργεί μετά την ίδρυση του Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η παραγωγή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, με έμφαση στα νερά, μέσα από την παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών,
των υγρών αποβλήτων, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και του περιβάλλοντος γενικότερα, τη διενέργεια ελέγχων, την εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διάδοση πληροφοριών.
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους μόνιμους και συμβασιούχους καθηγητές του εργαστηρίου και επιστημονικό, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.
Από το τέλος του 2005 το εργαστήριο ανέπτυξε εσωτερική διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας / έλεγχου Ποιότητας (ΔΙΠΕΠ) (quality assurance-quality assessment -quality control) με σκοπό τη διαπίστευση του σε νερά και υγρά απόβλητα.
Από τις 4 Ιουλίου του 2009, μετά από έλεγχο του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή η διαπίστευση του Εργαστηρίου σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 και ΕΣΥΔ-ΚΑΔ για εργαστήρια δοκιμών/μετρήσεων.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα εμφανίζεται στον κατάλογο των Διαπιστευμένων Εργαστηρίων του ΕΣΥΔ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου