.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Χάρτης πορείας για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια δέσμη μέτρων που σκοπό έχουν να προωθήσουν νέους και διαφορετικούς τρόπους για την άντληση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και να στηρίξουν την επιστροφή της Ευρώπης σε μια πορεία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Θα χρειαστούν σημαντικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 2030, σε υποδομές, νέες τεχνολογίες και καινοτομία, Ε & Α και σε ανθρώπινο κεφάλαιο.
Οι επενδυτικές ανάγκες, όπως προσδιορίστηκαν στην πρωτοβουλία «Συνδέοντας την Ευρώπη», και μόνο στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των δικτύων τηλεπικοινωνιακών υποδομών ενωσιακής σπουδαιότητας εκτιμώνται σε 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για την περίοδο έως το 2020.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να παρέχει κεφάλαια στην πραγματική οικονομία, ιδίως για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η Ευρώπη ανέκαθεν βασιζόταν σε υπερβολικό βαθμό στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από τις τράπεζες (δύο τρίτα της χρηματοδότησης προέρχεται από τράπεζες, σε σύγκριση με ένα τρίτο στις ΗΠΑ). Καθώς υπάρχει απομόχλευση στις τράπεζες, παρατηρείται μείωση της διαθέσιμης χρηματοδότησης σε όλους τους τομείς της οικονομίας — για παράδειγμα λιγότερο από το ένα τρίτο των ΜΜΕ των Κάτω Χωρών και της Ελλάδας και μόνο το ήμισυ περίπου των ΜΜΕ της Ισπανίας και της Ιταλίας έλαβαν όλο το ποσό των πιστώσεων που είχαν ζητήσει για το 2013.
Είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση συνθηκών που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις επενδύσεις, πράγμα που σημαίνει μεταξύ άλλων την εξεύρεση νέων τρόπων άντλησης κεφαλαίων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2013 (IP/13/274) έδωσε το έναυσμα για μια ευρεία συζήτηση και λήφθηκαν παρατηρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας. Η δέσμη μέτρων που εκδόθηκε σήμερα περιλαμβάνει μια ανακοίνωση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας, μια νομοθετική πρόταση για νέους κανόνες όσον αφορά τα ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης και μια ανακοίνωση σχετικά με την συμμετοχική χρηματοδότηση. Η ανακοίνωση βασίζεται στις απαντήσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης και σε συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διεθνή φόρουμ όπως η ομάδα G20 και ο ΟΟΣΑ. Προσδιορίζει τα ειδικά μέτρα που μπορεί να λάβει η ΕΕ για να προωθήσει τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Michel Barnier δήλωσε σχετικά: «Η ατζέντα μας για τις χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις ήταν φιλόδοξη, με θετικά αποτελέσματα για την οικονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη. Καθώς η οικονομική ανάκαμψη επιταχύνθηκε, πρέπει να είμαστε εξίσου φιλόδοξοι και όσον αφορά τη στήριξη που θα προσφέρουμε στην ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει μεγάλες μακροπρόθεσμες ανάγκες για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί θέσεις εργασίας με τρόπο έξυπνο, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Το οικονομικό μας σύστημα, περιλαμβανομένων των τραπεζών, καθώς και των θεσμικών επενδυτών, όπως οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, πρέπει να ανακτήσει και να αυξήσει την ικανότητά του να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία. Εξάλλου, είναι επίσης ανάγκη να διαφοροποιηθούν οι πηγές χρηματοδότησης στην Ευρώπη και να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος ότι η δέσμη μέτρων που παρουσιάζονται σήμερα θα συμβάλει στη βελτίωση της ικανότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών να διοχετεύουν κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας μας.» Σχετικά με τα ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, ο Επίτροπος Michel Barnier πρόσθεσε: «Όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν τη διπλή πρόκληση της εξασφάλισης συντάξεων σε συνθήκες γήρανσης του πληθυσμού και της πραγματοποίησης μακροπρόθεσμων επενδύσεων για τη δημιουργία ανάπτυξης. Τα ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης βρίσκονται στο σταυροδρόμι των δύο αυτών προκλήσεων. Έχουν υπό τη διαχείρισή τους περιουσιακά στοιχεία άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ταμεία αυτά για τη σύνταξή τους. Η σημερινή νομοθετική πρόταση θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια των ταμείων επαγγελματικής συνταξιοδότησης στην Ευρώπη, με τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της διασυνοριακής δραστηριότητας, ώστε τα ταμεία αυτά να καταστούν βασικοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές.»
Ο Olli Rehn, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις και το ευρώ, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να κάνουμε καλύτερη χρήση των δημόσιων κονδυλίων για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των παραγωγικών επενδύσεων στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την ανανέωση των βασικών υποδομών. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί και ο προϋπολογισμός της ΕΕ, οι τράπεζες στήριξης και οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων, όλοι θα πρέπει να διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο. Για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ να αποκτήσουν τους πόρους που χρειάζονται για να επενδύσουν και να επεκταθούν, πρέπει να προωθήσουμε την τιτλοποίηση υψηλής ποιότητας ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση της κεφαλαιαγοράς.»
Ο Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, πρόσθεσε: «Οι φιλόδοξες πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν σήμερα θα βελτιώσουν την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να διοχετεύει πόρους στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η πορεία βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρώπης. Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να διοχετεύει κεφάλαια προς την πραγματική οικονομία. Ιδιαίτερα οι ΜΜΕ αποτελούν βασικούς μοχλούς της βιώσιμη ανάπτυξης, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, ιδίως στις οικονομίες της περιφέρειας. Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν σήμερα στοχεύουν στην αποδέσμευση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την πραγματική οικονομία και όλες έχουν έναν κοινό στόχο: να προωθήσουν την ενιαία αγορά με τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.»
Κύρια στοιχεία:
Η ανακοίνωση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση παρουσιάζει μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων που θα αναλάβει η Επιτροπή για τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας (MEMO/14/238). Δύο από αυτές τις δράσεις παρουσιάστηκαν σήμερα:
  • μια πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων για τα ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης (αναθεώρηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών - οδηγία ΙΕΣΠ) με στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης ενός σημαντικού είδους μακροπρόθεσμου επενδυτικού φορέα στην ΕΕ (MEMO/14/239
  • μια ανακοίνωση σχετικά με την συμμετοχική χρηματοδότηση που προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ (MEMO/14/240).
Οι δράσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έξι βασικούς τομείς:
1. Κινητοποίηση ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης : οι δράσεις περιλαμβάνουν την οριστικοποίηση των λεπτομερειών του εποπτικού πλαισίου για τις τράπεζες και τις ασφαλιστικές εταιρείες με τρόπο που να ενισχύει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, κινητοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις ιδιωτών και αναζητώντας τρόπους για την προώθηση των διασυνοριακών ροών αποταμιεύσεων και των πλεονεκτημάτων της ενδεχόμενης καθιέρωσης ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου της ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή νομοθετική πρόταση για τους νέους κανόνες σχετικά με τα ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης (ΙΕΣΠ 2) αναμένεται να συμβάλει στην προώθηση πιο μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Η πρόταση έχει τρεις κύριους στόχους:
να διασφαλίσει ότι τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα προστατεύουν επαρκώς τους ασφαλισμένους έναντι των κινδύνων·
να διασφαλίσει ότι τα ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης θα μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, με την άρση των εμποδίων στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·
να ενισχυθεί η ικανότητα των ταμείων επαγγελματικής συνταξιοδότησης να επενδύουν σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, στηρίζοντας έτσι τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία.
2. Καλύτερη χρήση της δημόσιας χρηματοδότησης: προώθηση των δραστηριοτήτων των εθνικών τραπεζών στήριξης (χρηματοδοτικοί οργανισμοί που δημιουργούνται από τα κράτη και παρέχουν χρηματοδότηση με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης) και ενθάρρυνση της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών καθεστώτων εξαγωγικών πιστώσεων (οργανισμοί που ενεργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των εξαγωγέων για την παροχή εξαγωγικών πιστώσεων). Και τα δύο αυτά είδη οργανισμών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
3. Ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών: διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές και σε μεγαλύτερους επενδυτικούς σχηματισμούς με τη δημιουργία ρευστής και διαφανούς δευτερογενούς αγοράς εταιρικών ομολόγων, την αναζωογόνηση των αγορών τιτλοποίησης λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους κινδύνους καθώς και τον διαφοροποιημένο χαρακτήρα αυτών των προϊόντων, και βελτιώνοντας το περιβάλλον της ΕΕ για καλυμμένα ομόλογα και ιδιωτικές τοποθετήσεις.
4. Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση: οι ενέργειες που προβλέπονται στην ανακοίνωση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση περιλαμβάνουν τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών πληροφοριών για ΜΜΕ, την τόνωση του διαλόγου μεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ και την αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών για την υποβοήθηση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές. Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση σχετικά με έργα είναι επίσης μεταξύ των βασικών στοιχείων των δράσεων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση σχετικά με τη συμμετοχική χρηματοδότηση που εγκρίθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή προτείνει:
  • την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στους επιμέρους κλάδους, τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός σήματος ποιότητας
  • την παρακολούθηση εκ του σύνεγγυς της εξέλιξης των αγορών συμμετοχικής χρηματοδότησης και των εθνικών νομικών πλαισίων και
  • την τακτική αξιολόγηση της αναγκαιότητας οποιασδήποτε μορφής περαιτέρω δράσης της ΕΕ, περιλαμβανομένης της νομοθετικής δράσης. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα ζητήματα που μπορεί να χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για να στηριχθεί η ανάπτυξη της συμμετοχικής χρηματοδότησης.
5. Προσέλκυση της ιδιωτικής χρηματοδότησης σε υποδομές για την υλοποίηση των στόχων της «Ευρώπης 2020»: διάθεση περισσότερων πληροφοριών για σχέδια επενδύσεων σε έργα υποδομών και βελτίωση των χρηματοοικονομικών στατιστικών δανείων για έργα υποδομών.
6. Ενίσχυση του ευρύτερου πλαισίου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση: βελτίωση του καθεστώτος εταιρικής διακυβέρνησης για την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τη δέσμευση των μετόχων (με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων – πρόταση που πρόκειται να εκδοθεί σύντομα), τη συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, την πληροφόρηση όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ).
Για περισσότερες πληροφορίες

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου